Úradný veterinárny asistent

Úradný veterinárny asistentÚradný veterinárny asistent vykonáva prehliadku ante mortem (pred porážkou), post mortem (po smrti) a dohliada na správnu hygienickú prax. Vykonáva odber vzoriek, skúšanie v súvislosti s vyšetreniami na prítomnosť parazitov. Pri prehliadkach ante a post mortem dokumentuje postupy a zistenia spôsobom, ktorý umožní úradnému veterinárnemu lekárovi overiť, či boli dodržané príslušné právne predpisy a normy.
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
1778/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
L ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
454
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2019/627, ktorým sa stanovujú jednotné praktické opatrenia na vykonávanie úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 2019/624 o špecifických pravidlách týkajúcich sa vykonávania úradných kontrol výroby mäsa, ako aj produkčných oblastí a oblastí sádkovania živých lastúrnikov
Poznámka: Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 854/2004 bolo nahradené VYKONÁVACÍM NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) 2019/624 z 8. februára 2019,
ktorým sa stanovujú jednotné praktické opatrenia na vykonávanie úradných kontrol produktov, živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu, platnosť nadobudlo 15. decembra 2019
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o skúške podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2019/624 o špecifických pravidlách týkajúcich sa vykonávania úradných kontrol výroby mäsa, ako aj produkčných oblastí a oblastí sádkovania živých lastúrnikov
Poznámka: Kompletný text - Osvedčenie o skúške podľa NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2019/624 z 8. februára 2019 o špecifických pravidlách týkajúcich sa vykonávania úradných kontrol výroby mäsa, ako aj produkčných oblastí a oblastí sádkovania živých lastúrnikov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 Príloha II, Kapitola II, odst. 1

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
3240
SK ISCO-08
3240002
ESCO
1421
SK NACE Rev. 2
M75
CPA 2015
M75
Príslušnosť k povolaniu
3240002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zákony, právne predpisy a správne ustanovenia v oblasti veterinárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
mikrobiológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy spracovania dát a údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady, metódy a postupy práce s databázami
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá, postupy a formy tvorby a poskytovania konkrétnych výstupov pre orgány mesta, obce a príslušné štátne orgány
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
welfare zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Pohoda zvierat na farme a počas prepravy na bitúnok.
Perspektíva: Aktuálna
4
fyziológia a anatómia rôznych druhov zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Fyziologické procesy u jatočných zvierat, základné anatomické rozdelenie tiel jatočných zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy vyšetrovania zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Základné metódy veterinárnej prehliadky živých zvierat - posúdenie ich celkového zdravotného stavu, vylúčenie príznakov choroby.
Perspektíva: Aktuálna
4
ochorenia, stavy a úrazy hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Základné príznaky ochorení jatočných zvierat, spôsoby posúdenia stupňa závažnosti poranení a úrazov počas transportov zvierat na bitúnok a pri ich vykládke.
Perspektíva: Aktuálna
4
metodika odberov biologických vzoriek na laboratórne vyšetrenia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy HACCP na bitúnkoch
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady používania liekov a vakcín, testovanie ich reziduí
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné typy ochorení, najmä zoonózy – vírusy, baktérie, parazity a pod.
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy zabíjania zvierat, veterinárnej prehliadky
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
laboratórne metódy vyšetrovania na trichinelózy
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby likvidácie tiel uhynutých zvierat, biologického odpadu
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
formy zdravotných a hygienických prehliadok zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy kontroly dodržiavania zásad BOZP a hygieny práce na zverených pracoviskách
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikovanie a dodržiavanie princípov systému HACCP
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v právnych predpisoch SR a EÚ v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v právnych predpisoch na úseku veterinárstva a rybárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania hygienických podmienok v chovoch zvierat, na bitúnku, prehliadka jatočných zvierat pred zabitím
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyšetrovanie na trichinely
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vkladanie dát a dátových súborov do počítačových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
evidencia a označovanie hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Kontrola identifikácie jatočných zvierat na bitúnku.
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava podkladov a spracovávanie materiálov v oblasti starostlivosti o zdravie zvierat v rámci štátneho dozoru
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vyhotovovanie záznamov o kontrole zdravotného stavu zvierat pred zabitím, príprava dokumentácie o kontrole hygieny počas zabíjania pre potreby úradného veterinárneho lekára.
Perspektíva: Aktuálna
4
asistencia úradnému veterinárnemu lekárovi pri odbere biologických vzoriek, zabezpečenie analýzy vzoriek
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia zásad hygieny a bezpečnosti pri starostlivosti o pracovné prostredie a zdravie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
veterinárne prehliadky ante mortem
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
veterinárne prehliadky post mortem
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia vedomostí z biológie, ekológie, parazitológie, chémie, zoohygieny a entomológie
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.