Vyberač predajných automatov

Vyberač predajných automatovVyberač predajných automatov plní predajné automaty tovarom a vyberá z nich peniaze. Pri každom výbere kontroluje, či suma vybraných peňazí zodpovedá množstvu predaného tovaru. Kontroluje, či automaty nie sú poškodené, nemajú skrytú poruchu alebo či na nich neboli robené neoprávnené zásahy. Robí ich bežnú prevádzkovú údržbu. Zabezpečuje taktiež dodržiavanie hygienických štandardov, dezinfekcie a v prípade automatov na potraviny dohliada aj na lehotu trvanlivosti predávaných produktov. V prípade online napojenia automatov kontroluje ich stav na diaľku.
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Kód/revízia
17778/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
I
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
9623
SK ISCO-08
9623002
ESCO
2924
SK NACE Rev. 2
G47
CPA 2015
G47
Príslušnosť k povolaniu
9623002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady správnej výrobnej a hygienickej praxe pri výrobe, preprave, skladovaní a predaji potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Iba pri predajných automatoch na potraviny a nápoje.
Perspektíva: Aktuálna
2
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky, vrátane zásad bezpečnej prevádzky
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Základné vedomosti o fungovaní predajného automatu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prepojenie inteligentných technológií na účely zefektívnenia interných procesov v obchode
Digitalizácia, pokročilá konektivita v logistických procesoch
2
postupy preberania tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zásady a postupy bežnej údržby predajných automatov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
postupy skladovania a ochrany tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
metódy a postupy kontroly peňažnej hotovosti a tovaru v predajných automatoch
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
hygienické zásady v obchode
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
metódy a postupy manipulácie s peňažnou hotovosťou z predajných automatov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
metódy a postupy online napájania predajných automatov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Digitalizácia, pokročilá konektivita v logistických procesoch
2
tovaroznalectvo
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
metódy a postupy manipulácie s tovarom v predajných automatoch
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prepojenie inteligentných technológií na účely zefektívnenia interných procesov v obchode
Smart zariadenia a technológie
Digitalizácia, pokročilá konektivita v logistických procesoch
2
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
preberanie dodaného tovaru, vrátane kontroly správnosti cien a dokladov o dodanom tovare
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: V prípade, ak plní predajné automaty viacerými tovarmi ako napr. nápoje, potraviny a pod.
Perspektíva: Aktuálna
2
kontrola stavu zásob a hotovosti v predajných automatoch
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
kontrola prevádzkového stavu predajných automatov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
vyúčtovanie tržieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
evidencia skladovaného tovaru, vrátane evidencie pohybu zásob a spracovania prehľadu o zásobách
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: V prípade, ak plní predajné automaty viacerými tovarmi ako nápoje, potraviny a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prepojenie inteligentných technológií na účely zefektívnenia interných procesov v obchode
Smart zariadenia a technológie
2
evidovanie skladových zásob potravín, bielizne, pomocného materiálu a čistiacich prostriedkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
čistenie, opravy a údržba predajných automatov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
manipulácia s peňažnou hotovosťou z predajných automatov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
online napájanie predajných automatov a ich kontrola na diaľku
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prepojenie inteligentných technológií na účely zefektívnenia interných procesov v obchode
Smart zariadenia a technológie
Digitalizácia, pokročilá konektivita v logistických procesoch
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.