Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Pracovník stávkovej kancelárie

Pracovník stávkovej kanceláriePracovník stávkovej kancelárie prijíma a uzatvára stávky na športové a nešportové podujatia podľa kurzovej ponuky. Vydáva, kontroluje a overuje tikety s výhrami a vypláca príslušné výhry. Predáva stieracie žreby, kontroluje ich výhru a realizuje jej vyplatenie. Poskytuje informácie o aktuálnych kurzových stávkach, vysvetľuje pravidlá a spôsoby stávkovania a registruje nových klientov. Pracuje s peňažnou hotovosťou a každodenne vyúčtováva tržby. Obsluhuje zariadenia určené na prijímanie vkladov, vydávanie tiketov a vyplácanie výhier.
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Kód/revízia
17770/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 134/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Poznámka: Zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákon upravuje požiadavky, ktoré musí spĺňať odborne spôsobilá osoba zodpovedná za prevádzkovanie hazardných hier - úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie. Taktiež určuje povinnosť prevádzkovateľov a zamestnancov hazardných hier dodržiavať náležitosti zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 134/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje náležitosti niektorých povinností prevádzkovateľov a zamestnancov v zariadeniach hazardných hier (predkladanie údajov o technických zariadeniach, vyúčtovanie odvodov a vyúčtovanie mesačného príspevku, predkladanie údajov a pod.).
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Licencia na prevádzkovanie stávkových hier, ktorými sú dostihové stávky a totalizátor podľa zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 35)
Poznámka: Licencia je potrebná iba v prípade, ak je pracovník stávkovej kancelárie zároveň jej prevádzkovateľom.

Licencia na prevádzkovanie kurzových stávok v herni, v prevádzkach a v internetovej herni podľa zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 35)
Poznámka: Licencia je potrebná iba v prípade, ak je pracovník stávkovej kancelárie zároveň jej prevádzkovateľom.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
4212
SK ISCO-08
4212004
ESCO
1801
SK NACE Rev. 2
R92
CPA 2015
R92
Príslušnosť k povolaniu
4212004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Asertivita a systémovosť v podávaní informácií o stávkových udalostiach.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Online interná a externá komunikácia
3
postupy pri evidovaní a účtovaní pokladničných operácií
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Denné vyúčtovanie tržieb, vyplatených výhier a uhradených manipulačných prirážok.
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby platieb v obchodnom styku
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Manipulácia s hotovostnými a bezhotovostnými platbami.
Perspektíva: Aktuálna
4
psychológia predaja
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
3
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Orientácia v štandardných reklamačných postupoch používaných pri stávkovaní.
Perspektíva: Aktuálna
3
prevádzka stávkových kancelárií, súvisiace predpisy
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zariadenia stávkových kancelárií
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy manipulácie s peňažnou hotovosťou
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
prevádzkový a reklamačný poriadok
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
pravidlá hier a spôsobov stávkovania
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy prijímania a uzatvárania kurzových stávok
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
formy a spôsoby on-line stávkovania
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Ovládanie on-line stávkovania cez internet a vyhľadávania informácií o športových podujatiach, iných udalostiach a aktuálnych stávkových kurzoch.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Online interná a externá komunikácia
4
metódy a postupy kontroly a overovania tiketov s výhrami
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Online interná a externá komunikácia
Online vzdelávanie
4
metódy sledovania a výberu športových a nešportových stávkových udalostí
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
dohľad nad regulérnym priebehom stávkovania
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola a overovanie tiketov s výhrami
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Online interná a externá komunikácia
4
sledovanie informácií o hráčoch, výške a druhu podaných stávok a výsledkoch stávkovania
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
oboznamovanie zákazníkov s pravidlami a princípmi stávkovania
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Vysvetľovanie princípov a pravidiel druhov kurzových stávok a rozpisov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Online interná a externá komunikácia
Online vzdelávanie
4
poskytovanie informácií zákazníkom o ponúkaných službách, tovaroch a ich cenách
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vybavovanie sťažností a reklamácií zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
prijímanie a uzatváranie kurzových stávok
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Online interná a externá komunikácia
4
manipulácia s peniazmi (počítanie, účtovanie, zamieňanie)
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príjem hotovostných a bezhotovostných platieb od zákazníkov za poskytnuté služby a tovar, vrátane vystavovania príslušných dokladov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha pokladne a pokladničných systémov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha zariadení (terminálov) na podávanie číselných lotérií
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha zariadení s priamym napojením na internet a satelitnú televíziu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.