Krupiér internetového kasína

Krupiér internetového kasínaKrupiér internetového kasína obsluhuje pred kamerou hracie stoly, na ktorých rozdáva karty, hádže kocky a otáča ruletou v online prostredí. Na displeji sleduje informácie o jednotlivých hráčoch, výške a druhu podaných stávok a výsledkoch stávkovania. Vysvetľuje hráčom pravidlá a princípy hry. Zabezpečuje regulárny priebeh hrania a dodržiavanie pravidiel jednotlivých hier. Odpovedá na otázky hráčov a vybavuje reklamácie. Je zodpovedný aj za technický priebeh hry, za technický stav zariadení a fyzický stav využívaných prostriedkov (kociek, kariet, stola, miešacieho zariadenia a podobne).
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Kód/revízia
17767/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENCasino live dealer
ENLive gaming dealer
SKLive krupiér
SKOnline krupiér
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
ISCED rozšírenie
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Zákon č. 30/2019 Z.z. o hazadrných hrách stanovuje len rámec pre výkon tohto povolania. Neupravuje kvalifikačné požiadavky.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
4212
SK ISCO-08
4212002
ESCO
1805
SK NACE Rev. 2
R92
CPA 2015
R92
Príslušnosť k povolaniu
4212002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
sociálna psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Používa správnu artikuláciu pri verbálne komunikácii, odovzdáva informácií . Používa správnu slovnú zásobu určenú pre cieľovú skupinu v závislosti od veku, temperamentu skupiny, pohlavia. Pružne reaguje na podnety a na situáciu v skupine.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
4
matematická (teoretická) štatistika
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Ovláda číselnú kombinatoriku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prevádzka kasín a herní, súvisiace predpisy
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá hier v kasínach a herniach
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné pravidlá práce a správania sa v kasínach a herniach
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
herný softvér pre kasína a herne
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti prevádzkovania hazardných hier
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Základné právne predpisy a pojmy v oblasti prevádzkovania hazardných hier. Nakoľko ide o krupiéra internetového kasína, tento potrebuje tieto predpisy poznať vo všetkých krajinách, na ktoré má kasíno licenciu a to na základnej úrovni tak, aby neporušoval pri výkone svojho povolania žiadne miestne príslušné zákony.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
sledovanie informácií o hráčoch, výške a druhu podaných stávok a výsledkoch stávkovania
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
oboznamovanie zákazníkov s pravidlami a princípmi hazardných hier
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Jedinec je povinný na začiatku hráčov upozorniť na základné pravidlá hry. Informovať ich že kde sa nachádzajú ďalšie informácie, predovšetkým, že:
hazardná činnosť je riadne povolená, hráči musia byť plnoletí, informácie o hernom pláne a pravidlách hazardnej hry, o spôsobe prijímania stávok a ich možných výškach, pravidlách, spôsoboch vykonania stávky, prípadne o spôsobe aj určenia stávky ak je to relevantné, o možnosti vrátenia vkladu, o lehotách a spôsobe vyplácania výhry, zoznámi hráčov s reklamačným poriadkom.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
4
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: internetového kasína
Perspektíva: Aktuálna
4
riešenie sťažností a reklamácií zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie reklamácií zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príjem, výdaj a zúčtovanie hracích žetónov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
4
obsluha hracích stolov a rulety
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: v rámci internetového kasína alebo herne
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
4
organizácia práce krupiérov pri hracích stoloch
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: rozdávanie kariet, hádzanie kociek a otáčanie ruletou
Perspektíva: Aktuálna
4
priebežná realizácia a zabezpečovanie uplatňovania napĺňania obsahu všeobecne záväzných a interných predpisov v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.