Riadiaci pracovník (manažér) herne a stávkovej kancelárie

Riadiaci pracovník (manažér) herne a stávkovej kancelárieRiadiaci pracovník (manažér) herne a stávkovej kancelárie plánuje, riadi a organizuje bezporuchovú prevádzku herne a stávkovej kancelárie a zodpovedá za dodržiavanie právnych noriem a predpisov ustanovených na prevádzkovanie hazardných hier. Spolupodieľa sa na vytváraní stratégie organizácie a poskytuje potrebnú súčinnosť a profesionálnu spoluprácu pri kontrolách štátneho dozoru. Vedie, motivuje a hodnotí interných a externých zamestnancov. Zabezpečuje každodenné operatívne riadenie prevádzky. Má zodpovednosť za denné uzávierky a za dodržiavanie prevádzkového času. Zabezpečuje technický a softvérový servis pre hracie prístroje a ostatné technické zariadenia v prevádzke. Riadi ekonomické činnosti súvisiace s prevádzkovaním hazardných hier a nákladov prevádzky. Usmerňuje hráčov, ktorí majú problém s hraním k zodpovednému hraniu a zabezpečuje hracie prístroje štítkom s bezplatným číslom Linky pomoci, na ktoré sa môžu obrátiť o pomoc. Navrhuje a zabezpečuje vhodné pracovné podmienky ako...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Kód/revízia
17764/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
ISCED rozšírenie
645,655
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
1431
SK ISCO-08
1431007
ESCO
328
SK NACE Rev. 2
R92
CPA 2015
R92
Príslušnosť k povolaniu
1431007

Kompetencie

Mediálna gramotnosť
5
Environmentálna gramotnosť
5
Schopnosť učiť sa
5
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy hodnotenia pracovného výkonu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Metódy a postupy vedenia a hodnotenia zamestnancov, motivačné systémy.
Perspektíva: Aktuálna
6
manažment malého a stredného podniku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
6
reklamné ciele a stratégie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
marketing, postupy marketingového plánovania, marketingová komunikácia a reklama
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady starostlivosti o zákazníkov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
finančná analýza, ekonomické bilancie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
hospodárne využívanie majetku a dodržiavanie finančnej disciplíny a odvodových povinností
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy pri evidovaní a účtovaní pokladničných operácií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a princípy styku s bankou, finančnou správou, Sociálnou poisťovňou a ďalšími inštitúciami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky, vrátane zásad bezpečnej prevádzky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy obsluhy a údržby pracovných strojov, prístrojov, náradí a zariadení
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
6
psychológia predaja
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
pravidlá a postupy pri hotovostných a bezhotovostných operáciách
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
hygienické zásady v obchode
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
prevádzka kasín a herní, súvisiace predpisy
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti prevádzkovania hazardných hier
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady etiky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba obchodnej a marketingovej stratégie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie a kontrola dodržiavania pracovno-právnych predpisov a interných predpisov organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola funkčnosti a bezpečnosti technického vybavenia herne a stávkovej kancelárie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
6
kontrola kvality poskytovaných služieb, vrátane správnosti ich vykazovania a účtovania zákazníkom
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
vyúčtovanie tržieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
uplatňovanie právnych predpisov pri nakladaní s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava podkladov na uzatváranie zmlúv s obchodnými partnermi
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie informácií zákazníkom o ponúkaných službách, tovaroch a ich cenách
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Špeciálne pre rôzne druhy hazardných hier.
Perspektíva: Aktuálna
6
vybavovanie sťažností a reklamácií v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
objednávanie servisných a opravárenských prác
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vybavovanie objednávok a požiadaviek zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca s vedením organizácie pri vytváraní obchodnej stratégie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
rokovania s kontrolnými orgánmi štátnej správy, vrátane spolupráce pri nimi vykonávaných kontrolách
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie efektívnej komunikácie so zákazníkom, obchodnými partnermi a kontrolnými orgánmi v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
6
príjem hotovostných a bezhotovostných platieb od zákazníkov za poskytnuté služby a tovar, vrátane vystavovania príslušných dokladov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
motivovanie a hodnotenie zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
organizácia a riadenie zamestnancov prevádzky herne a stávkovej kancelárie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
koordinácia prípravy a tvorby interných metodických postupov a smerníc, vrátane návrhov na zmeny a úpravy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.