Pracovník expedície tovaru

Pracovník expedície tovaruPracovník expedície tovaru zabezpečuje prípravu expedície výrobkov, tovarov, vypísanie prepravných dokladov, nakládku tovaru a vyskladňovanie materiálových a tovarových zásob zo skladu na základe prijatých objednávok. Taktiež zabezpečuje balenie skladových zásob a ich pripravovanie na expedíciu a zvoz pripraveného tovaru. Zodpovedá za správne a včasné naloženie a expedíciu tovaru, odborné práce týkajúce sa odbytu výrobkov, tovaru alebo služieb podľa potrieb danej firmy, obchodných záväzkov a požiadaviek odberateľov. Vedie a zodpovedá za evidenciu skladových zásob prostredníctvom výpočtovej techniky, triedenie objednávok v rámci skladu. Nahlasuje prípadne vzniknuté škody, podieľa sa na sčítavaní a kontrolovaní aktuálneho množstva zásob na sklade - inventúre a inventarizácii, zaznamenáva zistené hodnoty do informačného systému. Pracuje s nízkozdvižným a v prípade potreby s vysokozdvižným vozíkom, PC a skenerom tovaru.
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Kód/revízia
17751/1
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKOdbytový agent
SKOdborný odbytár
SKExpedient
SKOperátor expedície tovaru
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz obsluhy motorových vozíkov (preukaz na vysokozdvižný vozík) podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: Odporúčaná prax min. 6 mesiacov.
ISCO-08
5249
SK ISCO-08
5249003
ESCO
277
SK NACE Rev. 2
G46
CPA 2015
G46
Príslušnosť k povolaniu
5249003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Kritické myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady, metódy a postupy práce s databázami
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy a základné pojmy v prevádzke obchodu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy preberania tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a postupy inventarizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby platieb v obchodnom styku
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy skladovania a ochrany tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby balenia tovaru
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metodika a procesy v oblasti hotovostného peňažného obehu a spracovávania a úschovy peňazí
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby aplikácie digitálnych technológií v obchode
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prepojenie inteligentných technológií na účely zefektívnenia interných procesov v obchode
3
tovaroznalectvo
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady skladovania a ošetrovania tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy obsluhy nízkozdvižných vozíkov a transportných zariadení
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
logistika
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy obsluhy multifunkčných skenerov čiarových kódov, QR kódov, resp. zásielok označených RFID tagmi
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy a pravidlá práce s vysokozdvižným vozíkom
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
uplatňovanie a vybavovanie reklamácií zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zabezpečovanie inventúry
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vystavovanie príjmových a výdajových dokladov v sklade
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
poskytovanie všeobecných informácií o spoločnosti
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vybavovanie objednávok a požiadaviek zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie efektívnej komunikácie so zákazníkom, obchodnými partnermi a kontrolnými orgánmi v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zabezpečovanie odbytu výrobkov a služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vykonávanie platieb v hotovosti (príjem a výdaj) v tuzemskej a cudzej mene
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
preberanie, skladovanie, ošetrovanie tovaru a manipulácia s tovarom v prevádzke
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava a úprava tovaru na predaj
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zostavovanie, kompletizácia a balenie zásielok pre tuzemských i zahraničných odberateľov podľa expedičných dokladov s prihliadnutím na charakter expedovaných výrobkov či tovaru a spôsob dopravy
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ukladanie tovaru na prevádzkovni podľa stanovených požiadaviek, jeho skladovanie a ošetrovanie s cieľom predísť poškodeniu tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie digitálnych technológií v obchode
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prepojenie inteligentných technológií na účely zefektívnenia interných procesov v obchode
3
obsluha vysokozdvižných vozíkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha nízkozdvižných vozíkov a transportných zariadení
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?
Rutinné kancelárske práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.