Technik v akvakultúre

Technik v akvakultúreTechnik v akvakultúre je kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom, schopný samostatne vykonávať odborné práce pri príprave, technickom, technologickom a ekonomickom zabezpečovaní a riadení rybárskeho hospodárenia na rybníkoch, vodných nádržiach, v špeciálnych výrobných objektoch intenzívnej akvakultúrnej činnosti, v rybárskych revíroch tečúcich a stojacích vôd. Ovláda problematiku spracovania sladkovodných a morských rýb, predaj, nákup a obchodnú činnosť konzumných a násadových rýb. Je odborne spôsobilý vykonávať podnikateľskú činnosť v odbore akvakultúry, ako aj zabezpečovanie služieb a činnosti agroturistiky. Samostatne vykonáva práce v chove, šľachtení, rozmnožovaní nížinných druhov rýb, riadi prevádzky teplovodného rybnikárstva, rozmnožovanie, odchov, chov lososovitých rýb, riadi prevádzky studenovodného rybárstva, intenzívnej akvakultúry, plní úlohy a opatrenia z hľadiska ochrany povrchových a podzemných vôd, ochrany prírody a krajiny. V rámci svojho pôsobenia sa v...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
1773/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
ENAquaculture specialist
SKManažér akvakultúrnej výroby
SKTechnik v rybárstve a vodnom manažmente
Odporúčaná úroveň vzdelania
K ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: Prax spojená so športovým rybolovom v miestnych organizáciách Slovenského rybárskeho zväzu sa nepovažuje za odbornú prax.
ISCO-08
3143
SK ISCO-08
3143011
ESCO
2110
SK NACE Rev. 2
A03
CPA 2015
A03
Príslušnosť k povolaniu
3143011

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Sociálne poľnohospodárstvo
4
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
4
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
4
postupy merania efektívnosti výrobného procesu v rastlinnej alebo živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
normy spotreby práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Normy a normatívy v akvakultúre.
Perspektíva: Aktuálna
4
adaptabilita jednotlivých druhov zvierat na životné prostredie a podmienky v starostlivosti ľudí
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
welfare zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Dobré životné podmienky rýb.
Perspektíva: Aktuálna
4
zootechnická dokumentácia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby chovu rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby výlovu rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
náuka o rybách
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby kŕmenia a výživy rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy plánovania rybárskej produkcie
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ekonomika a riadenie v akvakultúre
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ochorenia a zdravotný stav rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v rybárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy zabezpečovania hygieny prostredia na chov rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy riadenia a plánovania v rybničnom hospodárstve a spracovania rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
plemenitba rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane genetiky rýb a spôsobov šľachtenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
stavby, zariadenia a technológie v chove rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pomocné pracovné prostriedky a zariadenia pri výlove jednotlivých druhov rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické procesy v akvakultúre a technické parametre jednotlivých operácií pri chove rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
4
zooveterinárne opatrenia v chovoch rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a technické normy v oblasti chovu rýb, rybnikárstva a rybárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prevádzková a sprievodná dokumentácia v chove rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
4
právne predpisy a pojmy v oblasti životného prostredia a jeho ochrany
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy a postupy fungovania kolobehu vody v recirkulačných systémoch
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Popísať a vysvetliť recirkuláciu vody v akvakultúre, definovať kvalitu vody v recirkulačných systémoch (RAS), zdrojoch vody a vedomosti o základných procesoch úpravy vody v RAS.
Perspektíva: Aktuálna
4
predpisy a zásady investičnej výstavby vodných stavieb na účely poľnohospodárstva a rybárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti BOZP
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v technologických postupoch v rastlinnej/živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
voľba postupu práce a technologických podmienok pri riadení, obsluhe a bežnej údržbe strojov a zariadení v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
4
plánovanie spotreby krmiva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
navrhovanie a uplatňovanie pracovných postupov v akvakultúre
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zostavovanie návrhov recirkulačného systému na účely chovu rýb a vodných živočíchov
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Zostaviť návrh recirkulačného systému (RAS) - jeho biotechnologickú a technologickú časť tak, aby podmienkami vyhovoval na chov konkrétneho druhu (ryby, vodného živočícha).
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola a sledovanie ukazovateľov výkonnosti určeného prevádzkového úseku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania technologických procesov pri chove rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola prevádzky chovu rýb a rybárskych objektov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza príčin odchýlok výkonu, plnenia kľúčových ukazovateľov výkonnosti, vrátane návrhov nápravných opatrení v prípade ich neplnenia v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie evidencie o chove a reprodukcii rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
4
zabezpečovanie služieb agroturistiky
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie nákupu krmív, hnojív a techniky pre rybničné hospodárstvo
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obchodná činnosť s komoditou konzumných a násadkových rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia zásad hygieny a bezpečnosti pri starostlivosti o pracovné prostredie a zdravie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
starostlivosť o zariadenia IoT
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
4
manipulácia, základná úprava, balenie a expedícia sortimentu rýb a rybích výrobkov
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vo väzbe ich spracovania, balenia a expedície na potravinový kódex a STN normy.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrolné výlovy
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prikrmovanie rýb v závislosti od prírodných podmienok
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kŕmenie a výživa rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
realizácia rybničných zooveterinárnych opatrení
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
šľachtenie rýb, plemenárske práce
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výter rýb, chov ranných štádií, plôdikov, násad až po trhové ryby
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
realizácia činností na zabezpečenie reprodukcie chovaných rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie podmienok na priaznivý chov rýb pri investičnej výstavbe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Využitie vedomostí v oblasti právnych predpisov a technických noriem na úseku rybárstva, prevádzkovania rybárskych objektov, životného prostredia, pri investičnej výstavbe tak, aby neboli zhoršené podmienky chovu rýb.
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie nástrojov umelej inteligencie v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
4
uplatňovanie zásad vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Sociálne poľnohospodárstvo
4
uplatňovanie ekonomických poznatkov pri riadení v akvakultúre
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Finančné plánovanie, kontrola rentability výroby a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia noriem ochrany zdravia a životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia noriem a predpisov vo vodnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.