Vedúci obchodnej prevádzky

Vedúci obchodnej prevádzkyVedúci obchodnej prevádzky zodpovedá za chod predajne a úsekov predaja, za pokladničnú evidenciu a evidenciu dochádzky. Vyhodnocuje kľúčové údaje a štatistiky na účely monitorovania úspešnosti predaja a odvodzuje z nich ďalšie opatrenia. Nadväzuje dialóg so zákazníkmi, prijíma a rieši sťažnosti, pričom zohľadňuje príslušné pravidlá komunikácie a spätnej väzby. Podieľa sa na plánovaní a organizácii pracovných procesov k poskytovaniu prvotriednej obsluhy zákazníka. Obsluhuje registračnú pokladnicu a vedie pokladničné účtovníctvo. Podieľa sa na príjme a kontrole tovaru, kontroluje a udržiava zásoby v sklade. Zabezpečuje spokojnosť zamestnancov - nábor, výber, zaškoľovanie, podporuje ich ďalší rozvoj.
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Kód/revízia
17727/1
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKVedúci oddelenia
SKVedúci obchodného úseku
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
5222
SK ISCO-08
5222000
ESCO
273
SK NACE Rev. 2
G47
CPA 2015
G47
Príslušnosť k povolaniu
5222000

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy vzdelávania žiakov v rámci poskytovania praktickej výučby
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ekonomické ukazovatele
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Ekonomika a princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia, náklady, výnosy.
Perspektíva: Aktuálna
4
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zabezpečuje spokojnosť zamestnancov - nábor, výber, zaškoľovanie, podpora a ďalší rozvoj.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Komunikácia so zákazníkom na požadovanej úrovni.
Perspektíva: Aktuálna
4
kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy hodnotenia zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obchodná a marketingová stratégia
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
psychológia predaja, marketing
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
matematické a štatistické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prepojenie inteligentných technológií na účely zefektívnenia interných procesov v obchode
4
postupy pri evidovaní a účtovaní pokladničných operácií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prevádzka veľkoobchodu
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Právne predpisy a základné pojmy vo veľkoobchodnej prevádzke.
Perspektíva: Aktuálna
4
prevádzka maloobchodu
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Právne predpisy a základné pojmy v maloobchodnej prevádzke.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy inventarizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prepojenie inteligentných technológií na účely zefektívnenia interných procesov v obchode
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy skladovania a ochrany tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá a postupy pri hotovostných a bezhotovostných operáciách
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
hygienické zásady v obchode
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady práce s registračnou pokladňou
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tovaroznalectvo
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy vyhodnocovania spokojnosti zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby poskytovania zákazníckeho servisu prostredníctvom robotizácie služieb a produktov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technické inovácie v obchode
4
znalosť ponuky produktov, doplnkových alebo alternatívnych výrobkov a služieb zákazníckeho servisu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentné technológie v obchode v kontexte správania zákazníka
Technické inovácie v obchode
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba a spracovanie obchodných, marketingových koncepcií a prognóz
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie metodických postupov, vrátane návrhu zmien štandardných postupov v oblasti zákazníckeho servisu obchodnej prevádzky
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prezentovanie a propagácia podniku
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
sledovanie a kontrola vývoja spokojnosti zákazníkov s kvalitou poskytovaných produktov a služieb
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania plánu inventúr
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prepojenie inteligentných technológií na účely zefektívnenia interných procesov v obchode
4
kontrola plnenia záručných lehôt
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola cien v pokladni v oblasti prevádzky obchodu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola kvality poskytovaných služieb, vrátane správnosti ich vykazovania a účtovania zákazníkom
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyúčtovanie tržieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie odborného poradenstva v oblasti predávaného sortimentu zákazníkom
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prepojenie inteligentných technológií na účely zefektívnenia interných procesov v obchode
Technické inovácie v obchode
4
poskytovanie informácií zákazníkom o ponúkaných službách, tovaroch a ich cenách
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentné technológie v obchode v kontexte správania zákazníka
Technické inovácie v obchode
4
vybavovanie objednávok a požiadaviek zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prejednávanie objednávok a obchodných zmlúv s obchodnými partnermi
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riešenie sťažností a reklamácií zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie efektívnej komunikácie so zákazníkom, obchodnými partnermi a kontrolnými orgánmi v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príjem hotovostných a bezhotovostných platieb od zákazníkov za poskytnuté služby a tovar, vrátane vystavovania príslušných dokladov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vzdelávanie žiakov v rámci poskytovania praktickej výučby
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: V duálnom systéme vzdelávania pripravuje zamestnávateľ žiakov (budúcich zamestnancov) na svojom pracovisku.
Perspektíva: Aktuálna
4
participácia na tvorbe a realizácii vzdelávania zamestnancov v organizácii
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
motivovanie a hodnotenie zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.