Obchodný sprostredkovateľ

Obchodný sprostredkovateľObchodný sprostredkovateľ prezentuje, predvádza a ponúka tovar a služby spoločnosti, ktorú zastupuje. Získava nových zákazníkov, pripravuje obchodné a cenové ponuky. Obchodný sprostredkovateľ vyhľadáva potencionálnych obchodných partnerov, vykonáva servis až do ukončenia obchodu. Ak sa jedná o stáleho zákazníka, preberá o neho starostlivosť. Vedie obchodné stretnutia a zväčša za zákazníkmi cestuje.
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Kód/revízia
17725/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENSales manager
SKObchodný agent
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3324
SK ISCO-08
3324000
ESCO
1498
SK NACE Rev. 2
G46,G47
CPA 2015
G46,G47
Príslušnosť k povolaniu
3324000

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Podnikavosť
E
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy prieskumu trhu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady starostlivosti o zákazníkov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentné technológie v obchode v kontexte správania zákazníka
4
ekonomika podnikateľského subjektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
náležitosti cenovej ponuky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obchodno – záväzkové vzťahy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Klientela, potencionálna klientela a starostlivosť o ňu.
Perspektíva: Aktuálna
4
účtovné doklady, ich spracovanie a evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Informácie o klientoch, evidencia pohľadávok a záväzkov, evidencia zásob, informácia o príjmoch a výdavkoch.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri evidovaní a účtovaní pokladničných operácií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prevádzka veľkoobchodu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prevádzka maloobchodu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v prevádzke obchodu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy prijímania zákaziek
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online rezervácie, rezervácie cez OTA (online travel agents)
Online objednávanie a donáška
4
spôsoby platieb v obchodnom styku
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
psychológia predaja
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
predvádzacie techniky
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
typy spotrebiteľských služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady aktívneho predaja produktov a služieb pridelenej skupine zákazníkov, prezentácie ponuky produktov a služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
etika obchodu a poradenstva
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tovaroznalectvo
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
segmentácia zákazníkov a predajný cyklus
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Poznanie svojich klientov, rozdelenie do niekoľkých skupín, príprava ponuky šitej na mieru správnym spôsobom, analýza trhu, identifikácia potrieb potenciálneho zákazníka.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
sledovanie a kontrola vývoja spokojnosti zákazníkov s kvalitou poskytovaných produktov a služieb
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentné technológie v obchode v kontexte správania zákazníka
4
príprava cenových a obchodných ponúk
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykazovanie dosiahnutých výsledkov v obchodnej činnosti
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
archivácia súvisiacej dokumentácie s obchodným sprostredkovateľstvom
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava podkladov na uzatváranie objednávok, obchodných zmlúv, spracovávanie podkladov pre reklamačné konanie vedené s obchodnými partnermi
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie, aktualizácia a archivácia databázy klientov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vystavovanie dokladov o predaji a úhrade tovaru alebo služby
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie rétorických, prezentačných a komunikačných zručností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie rád a informácií o vlastnostiach a spôsoboch používania predávaného tovaru, vrátane predvedenia
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie a poskytovanie doplnkových služieb spojených s predajom a odberom tovarov zákazníkovi
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zisťovanie spätnej väzby - follow up
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prijímanie objednávok od zákazníkov na tovar, ktorý nemôže predajňa ihneď poskytnúť
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie dodávok tovaru pre zákazníkov zo skladu, zabezpečovanie dopravy a dohodnutie termínov dodávky
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie sťažností a reklamácií v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
prejednávanie objednávok a ďalších podmienok pri plnení objednávok s obchodnými partnermi
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prejednávanie a uzatváranie zmlúv s obchodnými partnermi
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aktívne vyhľadávanie potenciálnych zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prijímanie a prejednávanie požiadaviek zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zostavenie a prezentácia ponuky pre zákazníka
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia praktík uzatvárania obchodu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie efektívnej komunikácie so zákazníkom, obchodnými partnermi a kontrolnými orgánmi v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aktívny predaj produktov a služieb pridelenej skupine zákazníkov, informovanie o ponuke produktov a služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
predaj tovaru a služieb zákazníkom
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online rezervácie, rezervácie cez OTA (online travel agents)
Online objednávanie a donáška
4
analýza procesov zákazníckeho servisu a návrh optimálneho riešenia
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Telo ako pracovný prostriedok
Hlas (umelecký hlasový prejav, napr. moderátor, spevák, dabovač)

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.