Špecialista rozvoja a koordinácie obchodnej siete

Špecialista rozvoja a koordinácie obchodnej sieteŠpecialista rozvoja a koordinácie obchodnej siete, na základe analýz, vyhľadáva vhodné lokality na zriadenie a otvorenie nových obchodných prevádzok. Na základe komunikácie so samosprávami robí prieskum potrieb zriadenia novej obchodnej prevádzky v danej lokalite, vyhodnocuje kúpyschopnosť obyvateľstva, úroveň zamestnanosti a najmä konkurenčného prostredia vo vybraných lokalitách a štatisticky ich vyhodnocuje. Skúma majetkovo-právne pomery potencionálnych vhodných nehnuteľností a na základe konzultácie s obchodným úsekom podáva návrhy na schválenie zámeru zriadenia prevádzky. Následne manažuje nadobudnutie, resp. nájom nehnuteľnosti, koordinuje činnosť technického, obchodného, marketingového a personálneho úseku až do obdobia otvorenia novej prevádzky.
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Kód/revízia
17723/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
665
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
2422
SK ISCO-08
2422011
ESCO
867
SK NACE Rev. 2
G45,G46,G47
CPA 2015
G45,G46,G47
Príslušnosť k povolaniu
2422011

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Podnikavosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zamestnanosť, práca a mzdy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy prieskumu trhu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
psychológia predaja, marketing
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
znalosť zákona o správe daní a poplatkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
matematická (teoretická) štatistika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady, metódy a postupy vyhodnocovania štatistických prieskumov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
priestory a nehnuteľnosti
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a základné pojmy v prevádzke obchodu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy a zásady category manažmentu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
hygienické zásady v obchode
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby aplikácie digitálnych technológií v obchode
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentné technológie v obchode v kontexte správania zákazníka
Prepojenie inteligentných technológií na účely zefektívnenia interných procesov v obchode
Technické inovácie v obchode
6
tovaroznalectvo
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
merchandising
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie legislatívnych zmien v SR, EÚ a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
orientácia v náležitostiach úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
orientácia v právnych predpisoch v štátnej správe a samospráve
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrolovanie a analyzovanie štatistických výstupov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analyzovanie marketingových dát
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aktívny prieskum trhu a sledovanie konkurencie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca so štátnymi a neštátnymi poskytovateľmi služieb zamestnanosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhľadávanie nehnuteľností vhodných na prenájom
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
komunikácia so zástupcami regionálnej samosprávy
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie nástrojov a princípov merchandisingu v praxi
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie digitálnych technológií v obchode
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentné technológie v obchode v kontexte správania zákazníka
Prepojenie inteligentných technológií na účely zefektívnenia interných procesov v obchode
Technické inovácie v obchode
6
vedenie pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
uplatňovanie princípov a zásad category manažmentu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.