Riadiaci pracovník (manažér) pre styk s verejnosťou

Riadiaci pracovník (manažér) pre styk s verejnosťouRiadiaci pracovník (manažér) pre styk s verejnosťou koordinuje a zodpovedá za externú a internú komunikáciu firmy alebo inštitúcie. Pripravuje PR stratégiu a je zodpovedný za jej realizáciu s cieľom systematického dosahovania pozitívneho imidžu značky na trhu. Riadi svoj tím odborníkov a stará sa o ich pozitívnu angažovanosť k dosahovaniu cieľov. Pravidelne vyhodnocuje kvalitu práce tímu a jednotlivca, kontroluje plnenie stratégie a v prípade potreby prijíma operatívne a strategické opatrenia na korekciu odchýlok. Dbá o profesionálny rozvoj seba a podriadených zamestnancov formou kontinuálneho vzdelávania. Medzi kľúčové oblasti jeho práce patrí monitoring médií, udržiavanie vzťahov s médiami, príprava tlačových správ, zabezpečovanie odborných a spoločenských akcií organizácie, komunikácia s externými agentúrami, vystupovanie v médiách a úzka spolupráca na dosahovaní cieľov s ostatnými divíziami, najmä s marketingom a HR....
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Kód/revízia
17722/1
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKPR manažér
SKVedúci/riaditeľ odboru komunikácie
SKManažér externej komunikácie
ENChief communication officer
ENHead of PR
ENHead of public affairs
ENCorporate communication officer
ENChief brand reputation manager
Odporúčaná úroveň vzdelania
S
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: Výkon na riadiacej pozícii PR predstavuje kombináciu vzdelania, skúseností, riadenia, znalostí a vysokej miery zodpovednosti za reputáciu a hodnotu značky/značiek spoločnosti.
ISCO-08
1222
SK ISCO-08
1222003
ESCO
885
SK NACE Rev. 2
M70
CPA 2015
M70
Príslušnosť k povolaniu
1222003

Kompetencie

Matematická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
rečníctvo, rétorika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorivé písanie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady formulovania, interpretovania, prezentovania a publikovania výsledkov výskumu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady tvorby komunikačných materiálov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
marketingový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikačné nástroje a argumentácia pri presadzovaní projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém masových médií a ich fungovanie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy marketingového a strategického plánovania v médiách
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
médiá a spoločnosť
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
jazyk a štylistika v médiách a publikáciách
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
význam a spôsoby mediálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
online (multimediálna) žurnalistika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
médiá v prostredí sociálnych sietí
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a nástroje organizácie informácií a poznania v digitálnom prostredí
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
marketingová komunikácia
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
public relation
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
event management
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy prieskumov verejnej mienky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistické prieskumy, štatistické vzorky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
etiketa a protokol
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
hlasová kultúra, kultúra rečového prejavu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
médiá a masmediálna politika
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikovanie pravidiel etikety
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rýchla orientácia vo veľkých textových dokumentoch
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie mediálnej politiky a marketingovej stratégie podniku
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba komunikačných materiálov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prezentovanie a propagácia podniku
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba stratégie programového, obsahového a marketingového plánu média
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
práca so sociálnymi médiami
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava podkladov na spracovanie návrhov koncepcií jednotlivých reklamných projektov, tvorbu mediálnych plánov, stratégií a analýz
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie prieskumov verejnej mienky
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba propagačných článkov, spolupráca s médiami
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formulovanie, interpretovanie, prezentovanie a publikovanie výsledkov výskumu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie rétorických, prezentačných a komunikačných zručností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia s verejnosťou
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie digitálnych technológií a nových médií v rámci žurnalistickej činnosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Online vzdelávanie si vyžaduje zapojenie pracovnej stanice do počítačovej siete (intranet, internet). Distribúcia učebných materiálov a komunikácia medzi účastníkmi výučby sa deje prostredníctvom sieťových komunikačných prostriedkov. Príkladom je vzdelávanie cez internet. Internet je možné využiť vo vzdelávaní troma základnými spôsobmi:  internet ako výučbový prostriedok v tradičnej forme výučby,  internet ako zdroj učebných informácií pre dištančnú formu výučby,  riadená výučba využívajúca internet ako výučbové prostredie. Vzhľadom k presunu veľkej časti spoločnosti do domáceho prostredia sú práve takéto interaktívne vzdelávania na vzostupe, pričom tematicky nie je takáto forma vzdelávania nijako obmedzená. Zároveň vznikajú rôzne platformy, kde môžu ľudia takéto formy kurzov, konzultácii a vzdelávania ponúkať a vyhľadávať. Nároky na študujúceho pri online vzdelávaní sú podstatne odlišné než pri prezenčnom štúdiu. Študujúci si musí dobre plánovať čas, rozvrhnúť štúdium a ostatné aktivity tak, aby dodržal termíny skúšok, odovzdávanie samostatných úloh či projektov. Od účastníka online vzdelávania sa vyžaduje, aby bol dostatočne vysoko motivovaný, aktívny a schopný pracovať samostatne a v neposlednom rade musí byť ochotný a schopný prevziať zodpovednosť za svoje vlastné štúdium. On-line kurzy umožňujú interakciu nielen medzi inštruktorom a študujúcimi, ale i medzi účastníkmi navzájom, a to diskusiou a kritikou práce ostatných. Interakcia v e-learningu je recipročná aktivita, obojsmerná komunikácia medzi ľuďmi a prístrojmi. Je možné špecifikovať dva hlavné druhy interakcie: interakciu medzi študujúcim a učivom a interpersonálnu interakciu, či už vo vzťahu lektor – účastník alebo medzi účastníkmi navzájom.
Charakteristika:
Titulný obrázok Online technológie pre poskytovanie ultrarýchleho prenosu dát vo virtuálnej komunikácii, online komunikačné a prezentačné zručnosti. Umožní ďalší rozmach progresívnych služieb a aplikácií pre ľudí a firmy.
Charakteristika:
Audience development – rozvoj publika je dlhodobý proces špecificky realizovaný za účelom naplniť potreby existujúceho a potenciálneho publika a pomáhať kultúrnym organizáciám poznať svoje publikum a rozvíjať s ním prebiehajúce vzťahy. Audience development akcentuje dlhodobý vzťah s publikom s cieľom zvyšovať jeho počet, rozširovať jeho spektrum, ako aj zvyšovať kvalitu kultúrnej produkcie. Divákov/klientov/kultúry kladie do stredu všetkých aktivít. Zväčša zahŕňa oblasti výskumu, marketingu, dramaturgie, programovania, komunikácie, vzdelávania a vytvárania vzťahov s publikom.
Charakteristika:
Titulný obrázok Digitálna komunikácia vo vnútri organizácie a s externým prostredím s využitím nových platforiem a zariadení.
Charakteristika:
Titulný obrázok Vzdelávanie prostredníctvom digitálnych systémov a platforiem v živom a nahranom online prostredí s cieľom zdokonaľovania vzdelávania a jeho zprístupnenia širokému spektru zamestnancov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.