Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti obchodu (obchodný riaditeľ)

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti obchodu (obchodný riaditeľ)Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti obchodu (obchodný riaditeľ) ako vrcholový manažér zodpovedá za chod obchodnej spoločnosti, za dosahovanie stanovených ekonomicko-obchodných a personálnych ukazovateľov, za dodržiavanie firemných štandardov a poskytovanie kvalitných služieb zákazníkom. V súlade s podnikateľským plánom spoločnosti stanovuje obchodnú a inovačnú stratégiu pôsobenia na trhu, stratégiu podpory zákazníkov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Kód/revízia
17720/1
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKObchodný manažér
SKObchodný riaditeľ
Odporúčaná úroveň vzdelania
S
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: prax v obchodnej prevádzke
ISCO-08
1221
SK ISCO-08
1221001
ESCO
73
SK NACE Rev. 2
G46,G47
CPA 2015
G46,G47
Príslušnosť k povolaniu
1221001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
ekonomické ukazovatele
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Plánovanie, organizovanie, vedenie, kontrola.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Organizácia práce, požiadavky na pracovné pozície, vnútropodniková komunikácia, personálne činnosti - hodnotenie výkonu zamestnancov, vzdelávanie a kariérny rast zamestnancov.
Perspektíva: Aktuálna
7
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obchodný manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy prieskumu trhu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy tvorby inovačnej stratégie
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Marketing, marketingový plán, marketingová stratégia, marketingový mix - produktová politika, cenová politika, reklama, distribúcia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentné technológie v obchode v kontexte správania zákazníka
Technické inovácie v obchode
7
legislatívne ustanovenia v oblasti obchodných a pracovno-právnych vzťahov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákonník práce, obchodný zákonník, právne predpisy v obchodnej prevádzke.
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy zostavovania finančného plánu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obchodno – záväzkové vzťahy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika a princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy tvorby obchodnej stratégie
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Analýza externého a interného prostredia, podnikateľský plán, finančný plán.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prepojenie inteligentných technológií na účely zefektívnenia interných procesov v obchode
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
prevádzka veľkoobchodu
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Členenie a funkcie veľkoobchodu, distribúcia, logistika.
Perspektíva: Aktuálna
6
prevádzka maloobchodu
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Nákup tovaru, skladovanie a ochrana tovaru, predaj tovaru, psychológia predaja, komunikácia so zákazníkom, ochrana spotrebiteľa, reklamácie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentné technológie v obchode v kontexte správania zákazníka
Prepojenie inteligentných technológií na účely zefektívnenia interných procesov v obchode
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie platnej legislatívy a kontrola jej uplatňovania v súlade s internými predpismi organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii, kontrola dodržiavania vnútorných procesov a vnútropodnikových predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba a spracovanie obchodných, marketingových koncepcií a prognóz
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovovanie finančnej stratégie organizácie a riadenie finančných investícií
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Stanovovanie obratov a ich vyhodnocovanie, štatistiky, reporty, plán predaja, obratov, strát, manka a iných finančných nákladov predajne.
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie cenových/obchodných koncepcií organizácie obchodnej prevádzky
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie druhu a množstva tovaru pre predajňu podľa predpokladaného predaja
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie a kontrola plnenia plánu organizácie obchodnej prevádzky v rámci jej riadenia
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie ponúk jednotlivých dodávateľov podľa stanovených kritérií
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie a rozbor obchodnej činnosti podľa požadovaných kritérií v stanovených časových intervaloch
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aktívny prieskum trhu a sledovanie konkurencie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba, analýza a vyhodnotenie obchodného plánu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentné technológie v obchode v kontexte správania zákazníka
7
praktické používanie informačno-komunikačnej technológie/aplikácie/systému/procesu/domény
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prepojenie inteligentných technológií na účely zefektívnenia interných procesov v obchode
7
reprezentácia spoločnosti na rokovaniach s dodávateľmi, obchodnými partnermi, zákazníkmi a pod.
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Profesionálne správanie sa v komunikácii so zákazníkom, obchodnými partnermi a kontrolnými orgánmi v súlade s platnou legislatívou.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie a formulovanie personálnej politiky organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie obchodných činností firmy
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie manažérskych funkcií na zabezpečenie cieľov organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prepojenie inteligentných technológií na účely zefektívnenia interných procesov v obchode
Technické inovácie v obchode
7
organizovanie činností a koordinácia práce obchodného tímu
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Riadenie a koordinácia činnosti pracovníkov/tímov, vrátane spolupráce s ostatnými úsekmi organizácie, vývoj spokojnosti zákazníkov, zákaznícky servis, vnútropodniková komunikácia, organizovanie práce obchodného tímu - účasť na jednaniach organizovaných manažérmi, vedenie pravidelných porád, budovanie produktívnych pracovných vzťahov interne a externe.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prepojenie inteligentných technológií na účely zefektívnenia interných procesov v obchode
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vrcholové vedenie organizácie ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.