Fytoinšpektor

FytoinšpektorFytoinšpektor vykonáva rastlinolekársku kontrolu, vzorkovanie rastlín, rastlinných produktov, iných predmetov, prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov. Zabezpečuje diagnostikovanie hospodársky významných škodlivých organizmov. Usmerňuje ochranu rastlín alebo rastlinných produktov proti škodlivým organizmom. Usmerňuje uplatňovanie metodík prognóz, signalizácie a evidencie škodlivých organizmov, nariaďuje rastlinolekárske opatrenia, pričom využíva vedomosti z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, metodík a pokynov vydávaných nadriadenými alebo kontrolnými orgánmi.
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
1768/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o spôsobilosti na plnenie a kontrolu rastlinolekárskych opatrení podľa vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 41/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone rastlinolekárskej starostlivosti (§ 18 ods. 5)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
3142
SK ISCO-08
3142005
ESCO
1368
SK NACE Rev. 2
A01
CPA 2015
A01
Príslušnosť k povolaniu
3142005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
postupy aplikácie výsledkov výskumu v odboroch zdravotníctva, poľnohospodárstva, lesníctva, potravinárstva alebo životného prostredia, prípadne v inej hospodárskej praxi
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe (AKIS)
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
7
otvorené vzdelávacie možnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
7
HACCP a jeho základné princípy
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatíva v oblasti rastlinolekárskej starostlivosti
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
biológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
mikrobiológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
fyziológia rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane patopsychológie rastlín.
Perspektíva: Aktuálna
7
mykológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
chemické látky a zmesi
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: V oblasti rastlinolekárskej starostlivosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
potravinárske suroviny, ich skladovanie
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady, metódy a postupy práce s databázami
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
laboratórne zariadenia a ich súčasti
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Autonómne laboratóriá
7
zásady správnej poľnohospodárskej praxe pri pestovaní poľnohospodárskych plodín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby ochrany rastlín proti škodcom a likvidácia chorôb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby pestovania poľnohospodárskych plodín, zberu, pozberovej úpravy a skladovania
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rastlinolekárstvo
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby výživy rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy využitia, údržby, diagnostiky a opráv poľnohospodárskej techniky
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane poľnohospodárskych strojov a zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy riadenia a plánovania v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
agrochémia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby ošetrovania poľnohospodárskych plodín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby nakladania a uskladnenia biologického odpadového materiálu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
integrovaná ochrana plodín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technické procesy v rastlinnej výrobe a technické parametre jednotlivých operácií pri pestovaní poľnohospodárskych plodín, ovocia, zeleniny, húb, kvetín a okrasných drevín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spoločná poľnohospodárska politika EÚ
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
procesy digitalizácie a analytiky dát v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
7
metódy, spôsoby a technické prostriedky likvidácie nežiaducich organizmov v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikovanie a dodržiavanie princípov systému HACCP
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie legislatívnych zmien v SR a EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
rastlinolekárske kontroly rastlín a rastlinných produktov pri premiestňovaní, dovoze, vývoze, opätovnom vývoze a tranzite
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Kontrola pestovania, výroby, spracovania a uvádzania na trh rastlín, rastlinných produktov.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola skladovania, používania a zneškodňovania prípravkov na ochranu rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola používania aplikačných zariadení a sušiarní, kontrola vyhlásení o zhode
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rastlinolekárska kontrola zdravotného stavu rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Rastlinolekárska kontrola zdravotného stavu rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov pri ich pestovaní, výrobe, spracovaní a uvádzaní na trh.
Perspektíva: Aktuálna
7
rastlinolekárska kontrola činnosti subjektov, osôb a rastlinných pasov
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane rastlinolekárskej kontroly zásielky a dokladov pri dovoze, vývoze a tranzite.
Perspektíva: Aktuálna
7
prieskum a monitoring vybraných škodlivých organizmov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola skladov poľnohospodárskych surovín a produktov rastlinného pôvodu
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola výskytu chorôb a škodcov a posudzovanie vhodných ochranných opatrení
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
laboratórne testy a interpretácia výsledkov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Autonómne laboratóriá
7
uplatňovanie základných diagnostických a vyšetrovacích metód
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane terénnej diagnostiky hlavných druhov škodlivých organizmov a burín, napr. v poľných podmienkach a krytých priestoroch.
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia výsledkov výskumu v odboroch zdravotníctva, poľnohospodárstva, lesníctva, potravinárstva alebo životného prostredia, prípadne v inej hospodárskej praxi
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie systému prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe (AKIS)
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
7
využitie databáz na vyhľadávanie informácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
archivácia, zálohovanie a obnova databáz
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
práca s databázami ochrany rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
participovanie na vytváraní databázy toxikologických informácií
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie otvorených vzdelávacích možností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
7
bezpečná manipulácia s chemikáliami
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ošetrovanie poľnohospodárskych a záhradníckych rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia digitalizácie a analytika dát v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
7
aplikácia vedomostí z biológie, ekológie, parazitológie, chémie, zoohygieny a entomológie
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.