Technik v živočíšnej výrobe

Technik v živočíšnej výrobeTechnik v živočíšnej výrobe organizuje, riadi a kontroluje proces technologických postupov pri chove hospodárskych zvierat a zabezpečuje prevádzku mechanizácie živočíšnej výroby. Realizuje a dohliada nad prevádzkovým programom v živočíšnej výrobe a riadi a kontroluje denný režim chovu, výživu a reprodukciu hospodárskych zvierat. Zabezpečuje zoohygienu chovateľského prostredia a dobré životné podmienky zvierat. Rieši organizáciu práce, riadi procesy získavania, prvotného ošetrenia a uchovávania živočíšnych produktov. Zabezpečuje kompletnú zootechnickú a výrobnú evidenciu, plánovanie jednotlivých chovateľských a výrobných (napr. krmivárskych) procesov. Stará sa o celkovú hygienu v chove hospodárskych zvierat, vrátane starostlivosti o stroje a zariadenia živočíšnej výroby.
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
1765/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKZootechnik
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: Akceptuje sa prax získaná počas štúdia.
ISCO-08
3142
SK ISCO-08
3142003
ESCO
397
SK NACE Rev. 2
A01
CPA 2015
A01
Príslušnosť k povolaniu
3142003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
obchodná a marketingová stratégia
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Obchodné zručnosti pri priamom predaji, predaj z dvora, zákaznícka orientácia, minimálny hygienický štandard, spájanie produkcie, základy marketingu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Marketing v poľnohospodárstve
3
zoohygiena a prevencia chorôb
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Základné zásady v ochrane zdravia hospodárskych zvierat a starostlivosti o ich zdravie.
Perspektíva: Aktuálna
4
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
2
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Precízne poľnohospodárstvo
Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
2
postupy merania efektívnosti výrobného procesu v rastlinnej alebo živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy obsluhy a údržby pracovných strojov, prístrojov, náradí a zariadení
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
adaptabilita jednotlivých druhov zvierat na životné prostredie a podmienky v starostlivosti ľudí
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
4
metódy využitia, údržby, diagnostiky a opráv poľnohospodárskej techniky
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Využívanej v živočíšnej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v rastlinnej a živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Znalosť základných právnych predpisov s dopadom na chov hospodárskych zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby ošetrovania a starostlivosti o hospodárske zvieratá
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Spôsoby presunov zvierat, pasenia, kŕmenia, napájania a dojenia zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
4
zariadenia a technológie v živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Dojárne, kŕmne linky, technológie na odpratávanie maštaľného hnoja a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
zootechnika
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane anatómie zvierat, chovu zvierat, ich výživy a reprodukcie.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby chovu hospodárskych zvierat a ich produkcia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby nakladania a uskladnenia biologického odpadového materiálu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby reprodukcie hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby obsluhy poľnohospodárskych strojov v živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
4
manažment chovu zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Hospodárskych.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy riadenia a plánovania v živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Metódy riadenia výrobných procesov a technológie v súlade s optimálnymi požiadavkami hospodárskych zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
4
welfare zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Dobré životné podmienky zvierat, pričom zviera žije v dobrých podmienkach, ak je zdravé, má pohodlie, dobrú výživu, je v bezpečí, môže sa správať prirodzene a netrpí nepríjemnými stavmi, ako je bolesť, strach a úzkosť.
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy stavieb pre hospodárske zvieratá
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ekonomika a riadenie v živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické procesy v živočíšnej výrobe a technické parametre jednotlivých operácií pri chove hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zootechnická dokumentácia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
4
právne predpisy a základné pojmy v živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady ekologického poľnohospodárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
4
zásady správnej praxe pri chove hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy a náležitosti evidencie v chovoch hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
4
výživa a kŕmenie hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zoológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
fyziológia a anatómia rôznych druhov zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Hospodárskych zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady správnej výživy hospodárskych zvierat a spôsoby ich kŕmenia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ochorenia, stavy a úrazy hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Primerané vedomosti o chorobách a nákazách hospodárskych zvierat a spôsoboch ich prevencie. Starostlivosť o choré zvieratá podľa pokynov veterinárneho lekára. Primerané vedomosti o zoonózach (chorobách prenosných zo zvierat na človeka) a ich prevencii.
Perspektíva: Aktuálna
4
vedomosti o dobrých životných podmienkach zvierat podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Dobré životné podmienky zvierat zahŕňajú tieto operácie: a) zlepšenie starostlivosti o dojnice, b) zlepšenie ustajňovacích podmienok výkrmových ošípaných, c) zlepšenie životných podmienok prasníc a prasiatok po narodení, d) zlepšenie životných podmienok v chove hydiny.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti životného prostredia a jeho ochrany
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v predpisoch a pokynoch týkajúcich sa poskytovania poľnohospodárskych dotácií
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie požiadaviek bezpečnostných predpisov pri manipulácii s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vzhľadom na životné prostredie.
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
navrhovanie a uplatňovanie pracovných postupov v živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
navrhovanie optimálnych manipulačných a mechanizačných prostriedkov v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie komplexných výrobných plánov živočíšnej výroby
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie bezpečnosti a hygieny práce, ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany pri používaní poľnohospodárskej mechanizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia princípov ekologického poľnohospodárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
4
ovládanie a kontrola prvkov IoT
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Precízne poľnohospodárstvo
Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
2
kontrola denného režimu chovu hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania technologických procesov pri chove hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
4
kontrola výživy hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
sledovanie a posudzovanie zdravotného stavu hospodárskych zvierat, vrátane stavu gravidných
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania veterinárnych hygienických požiadaviek vo výrobe, spracovaní, skladovaní a preprave živočíšnych produktov, posudzovanie výsledkov prehliadok zvierat určených na porážku
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie kompletnej zootechnickej a účtovnej evidencie v živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zápis a vedenie chovateľskej a inej evidencie v súlade s legislatívou
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
4
vedenie evidencie chovu a kategórií hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
evidencia a označovanie hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
4
vedenie prevádzkovej dokumentácie chovu hospodárskych zvierat a živočíšnej výroby
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
4
komunikácia s orgánmi štátnej správy v oblasti živočíšnej výroby
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
napájanie, kŕmenie a pasenie hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane výroby krmív a kŕmnych zmesí podľa technologického postupu.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie reprodukcie hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane kontroly reprodukcie hospodárskych zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie starostlivosti o zvieratá počas ich choroby a rekonvalescencie podľa pokynov veterinárneho lekára
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: A podľa pokynov nadriadeného pracovníka.
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie dobrých životných podmienok zvierat podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Dobré životné podmienky zvierat zahŕňajú tieto operácie:
a) zlepšenie starostlivosti o dojnice,
b) zlepšenie ustajňovacích podmienok výkrmových ošípaných,
c) zlepšenie životných podmienok prasníc a prasiatok po narodení,
d) zlepšenie životných podmienok v chove hydiny.
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha zariadení a technológie v živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie nástrojov umelej inteligencie v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
2
komplexné riadenie živočíšnej výroby
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Riadenie procesu technologických postupov pri chove, výžive a ochrane hospodárskych zvierat. Analýza a riadenie živočíšnej výroby podľa stanovených parametrov kvality. Organizácia a kontrola pracovného procesu v hospodárskej budove pri kŕmení a ošetrovaní hospodárskych zvierat. Uplatňovanie ekonomických poznatkov pri riadení živočíšnej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia potrebných informačných tokov o mechanizačných procesoch, strojných linkách a zariadeniach
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: V živočíšnej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie a posudzovanie efektívnosti marketingových procesov v živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Marketing v poľnohospodárstve
4
realizácia marketingových činností súvisiacich s predajom výrobkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Obchodné zručnosti pri priamom predaji, predaj z dvora, zákaznícka orientácia, minimálny hygienický štandard, spájanie produkcie, základy marketingu.
Perspektíva: Aktuálna
3
organizácia, riadenie a plánovanie činností s mechanizačnými prostriedkami
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
určovanie činností v agropodnikaní dodávateľským spôsobom
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
určovanie činností v agropodnikaní s využitím vlastných kapacít
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Marketing v poľnohospodárstve
4
zabezpečovanie hygienických noriem, bezpečnostných a veterinárnych predpisov a noriem vzťahujúcich sa k agropotravinárstvu
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane zabezpečenia liečby zvierat, aplikácie veterinárnych zákrokov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Samostatne hospodáriaci roľník

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.