Technik v oblasti záhradníctva

Technik v oblasti záhradníctvaTechnik v oblasti záhradníctva zabezpečuje odborné činnosti týkajúce sa pestovania všetkých druhov záhradníckych rastlín. Zabezpečuje odborné činnosti pri výsadbe, pestovaní záhradníckych rastlín vo vonkajších podmienkach, aj v krytých priestoroch. Zabezpečuje agrotechnickú prípravu pôdy, substrátov a ošetrenie osiva a sadby. Dohliada na správnosť postupov pri vegetatívnom a generatívnom rozmnožovaní rastlín. Sleduje stav porastu a zodpovedá za správnu výživu rastlín a aplikáciu ochranných prostriedkov proti chorobám, škodcom a burinám - zabezpečuje komplexné ošetrovanie rastlín počas vegetácie. Technik v oblasti záhradníctva zabezpečuje zber, pozberovú úpravu záhradníckych produktov a pripravuje ich na expedíciu. Kontroluje a zabezpečuje dodržiavanie pracovných a technologických postupov, predpisov BOZP, hygieny práce a plnenia úloh v stanovených technických a ekonomických parametroch.
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
1763/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKZáhradník
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami, ktoré vydáva regionálny úrad verejného zdravotníctva podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 3 písm. a)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3142
SK ISCO-08
3142004
ESCO
2091
SK NACE Rev. 2
A01
CPA 2015
A01
Príslušnosť k povolaniu
3142004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
botanika
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pedológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vznik pôdy, jej druhy a typy, mechanické, biologické a hydrologické vlastnosti. Posudzovanie štruktúry pôdy, obsahu humusu a živín v pôde, vedomosti o PH pôdy. Spôsoby prípravy a spracovania substrátov.
Perspektíva: Aktuálna
4
normy spotreby práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Normy a normatívy v oblasti záhradníctva.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
4
spôsoby prípravy a spracovania pôdy a substrátov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy poľnohospodárskych plodín, burín a invazívnych druhov rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby sadovníckych a krajinárskych úprav
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby ochrany rastlín proti škodcom a likvidácia chorôb
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Základné ochranné prostriedky proti chorobám a škodcom záhradníckych rastlín.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby výživy rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
fytotechnika
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady správnej poľnohospodárskej praxe pri pestovaní záhradníckych rastlín a drevín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
mechanizačné prostriedky v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy ovocinárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje a zariadenia v záhradníckej produkcii
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ekonomika a riadenie v oblasti záhradníctva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby výsadby, údržby a ochrany vegetačných prvkov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby realizácie a údržby zelene
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby údržby parkov
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Spôsoby údržby trávnikov, športových plôch a ostatnej zelene.
Perspektíva: Aktuálna
4
záhradníctvo
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vhodnosť a kvalita závlahových komponentov a spôsoby využívania závlahových systémov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a normy v oblasti pestovateľských postupov v záhradníctve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
manažment závlah
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dendrológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
arboristika
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
manažment záhradných stavieb
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Skleníky, fóliovníky, pareniská a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
parametre kvality v oblasti záhradníctva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické procesy v záhradníctve a technické parametre jednotlivých operácií pri pestovaní záhradníckych rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby pestovania rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Rôzne druhy kvetín, zeleniny, okrasných a ovocných drevín a ďalších rastlín vo vonkajších podmienkach aj krytých priestoroch.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie a prevádzka skleníkových systémov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
4
metódy riadenia a plánovania v záhradníckej a sadovníckej produkcii
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti životného prostredia a jeho ochrany
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Orientácia v právnych predpisoch a technických normách v oblasti BOZP a v oblasti záhradníctva a životného prostredia (voda, vzduch, odpady, chemické látky a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba plánov hnojenia a ochrany rastlín a ich realizácia
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Hnojenie záhradných rastlín - aplikácia výživy, postrekov, prírodných hnojív a iných chemických látok používaných v záhradníctve, vrátane aplikácie ochranných prostriedkov proti chorobám a škodcom.
Perspektíva: Aktuálna
4
navrhovanie optimálnych manipulačných a mechanizačných prostriedkov v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: V záhradníctve.
Perspektíva: Aktuálna
4
navrhovanie a uplatňovanie pracovných postupov v záhradníctve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zostavovanie komplexných plánov záhradníckej výroby
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
4
posudzovanie a stanovovanie technických a technologických požiadaviek na mechanizačné prostriedky na ochranu rastlín v rámci dohľadu nad ich funkčnou spôsobilosťou
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania technologických procesov pri pestovaní, výžive a ochrane rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia s orgánmi štátnej správy v oblasti záhradníctva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ošetrovanie a príprava pôdy, príprava substrátov na pestovanie kvetín a záhradných rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie predpestovania sadby a rozmnožovania rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane generatívneho a vegetatívneho rozmnožovania škôlkarského materiálu v ovocných škôlkach a rozmnožovania rastlín v laboratóriu metódou ""in vitro".
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie výsadby, pestovania a ošetrovania rastlín v záhradníctve
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Ide o rôzne druhy kvetín, zeleniny, okrasných a ovocných drevín a ďalších rastlín vo vonkajších podmienkach aj krytých priestoroch.
Perspektíva: Aktuálna
4
vysádzanie a ošetrovanie rôznych skupín kvetín počas vegetácie vo vonkajších podmienkach a v krytých priestoroch
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pestovanie škôlkarského materiálu vo voľnej pôde a kontajneroch
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zakladanie a udržiavanie zelene
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane trávnatých plôch, záhrad, parkov a krajiny.
Perspektíva: Aktuálna
4
zakladanie a údržba trávnatých plôch
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
hnojenie záhradných rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia základných ochranných prostriedkov proti chorobám a škodcom záhradníckych rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
4
aplikácia chemických látok používaných v záhradníctve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zavlažovanie kvetín, okrasných kríkov a stromov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
údržba sadovníckych a krajinárskych úprav
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ošetrovanie škôlkarského materiálu, vrátane rezov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
sledovanie stavu porastov počas vegetácie
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komplexné riadenie záhradníckej výroby
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane riadenia jednotlivých úsekov záhradníckej výroby a ich zamestnancov. Riadenie zberu, pozberových úprav a expedície záhradníckych produktov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
4
organizácia agrotechnických úkonov v oblasti záhradníctva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie ekonomických poznatkov v oblasti záhradníctva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
organizácia, riadenie a plánovanie činností s mechanizačnými prostriedkami
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.