Revízny technik elektrických zariadení

Revízny technik elektrických zariadeníRevízny technik elektrických zariadení vykonáva odborné prehliadky a odborné skúšky na vyhradených technických zariadeniach elektrických podľa vypracovaného pracovného postupu a v súlade s právnymi predpismi a ďalšími predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Vypracováva správy o zrealizovaných odborných prehliadkach a skúškach (revíziách), vrátane vystavenia protokolov a osvedčení. Revízny technik elektrických zariadení vykonáva zaškoľovanie osôb na obsluhu vyhradeného technického zariadenia určeného bezpečnostnotechnickými požiadavkami v súlade s vyhl. č. 508/2009 Z. z. a zároveň môže overovať odborné vedomosti osôb na obsluhu vyhradeného technického zariadenia v súlade s vyhl. č. 508/2009 Z. z. Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického môže okrem odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhradeného technického zariadenia elektrického vykonávať činnosť elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky a vykonávať skúšku vyhr...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Kód/revízia
1762/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 24)
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 23)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Preukaz na práce vo výške a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 14 ods. 2) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 60 mesiacov.
Poznámka: podľa Prílohy č. 11 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.
požadované rozdielne dĺžky praxe podľa skupín elektrických zariadení.
Požadovaná maximálne dĺžka praxe pre najprísnejšiu skupinu elektrických zariadení A a B:
- vzdelanie USO - 7 rokov praxe
- vzdelanie VŠ - 5 rokov praxe
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
ISCO-08
3119
SK ISCO-08
3119017
ESCO
1180
SK NACE Rev. 2
D35
CPA 2015
D35
Príslušnosť k povolaniu
3119017

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a formy organizovania interných školení zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
elektronické informačné zdroje a vyhľadávacie nástroje
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy z oblasti bezpečnosti vyhradených technických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami elektrickými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§15 ods. 1 a ods. 3).
Perspektíva: Aktuálna
4
priemyselná ekológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Právne predpisy a základné pojmy z oblasti životného prostredia (ochrana životného prostredia, druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie).
Perspektíva: Aktuálna
4
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
4
pravidlá a administratívne postupy na archiváciu dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy merania elektrických veličín
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
elektronické meracie prístroje a systémy
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Vyhradené technické zariadenia elektrické.
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy a zariadenia na výrobu elektrickej energie a ich prevádzku
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti energetiky
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a usmernenia z oblasti bezpečnosti technických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami elektrickými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§15 ods. 1 a ods. 3).
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá na prevádzku a údržbu vyhradených technických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Vyhradené technické zariadenia elektrické.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Vyhradené technické zariadenia elektrické.
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy vyhradených technických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Druhy vyhradených technických zariadení elektrických podľa prílohy č. 1 časť III. z vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z., ich funkcie, základné technické parametre a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
technické výkresy a schémy vyhradených technických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Vyhradené technické zariadenia elektrické.
Perspektíva: Aktuálna
4
dokumentácia súvisiaca s odbornými prehliadkami a skúškami vyhradených technických zariadení, vrátane ich náležitostí
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Správa a protokol o výsledku odbornej prehliadky a skúšky, vrátane ich náležitostí. Technická dokumentácia (konštrukčná/technická a sprievodná dokumentácia).
Perspektíva: Aktuálna
4
meracia, testovacia a diagnostická technika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
inteligentné inštalácie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
4
princípy fungovania smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie a zariadenia na báze OZE
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Na úrovni vplyvov na energetickú sieť.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využitie technológie VR pri vzdelávacích a tréningových aplikáciách v energetike
4
spôsoby revízie veľkokapacitných úložísk
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
4
právne predpisy a pojmy v oblasti životného prostredia a jeho ochrany
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Ochrana životného prostredia. Druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v technických podkladoch na prevádzku a obsluhu vyhradených technických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Vyhradené technické zariadenia elektrické.
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v elektrotechnických schémach, meranie elektrických veličín, výmena jednoduchých súčastí
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie platných právnych predpisov a rozhodnutí v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd a ochrany prírody a krajiny
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v predpisoch a v technických normách v oblasti bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie ročných plánov odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení, vrátane ich zabezpečenia
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: V spolupráci s pracovníkmi zodpovednými za prevádzku vyhradených technických zariadení elektrických.
Perspektíva: Aktuálna
4
podieľanie sa na tvorbe a doplnení technologických postupov, prevádzkovo-bezpečnostných predpisov súvisiacich s vyhradenými technickými zariadeniami
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Vyhradené technické zariadenia elektrické.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola a hodnotenie dodržiavania technologických postupov, prevádzkovo-bezpečnostných predpisov pri prevádzke a údržbe vyhradených technických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Vyhradené technické zariadenia elektrické.
Perspektíva: Aktuálna
4
sledovanie platnosti a zmien predpisov a noriem v oblasti vyhradených technických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
účasť na preberaní a odovzdávaní nových vyhradených technických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Posudzovanie odbornosti prevedenia a odovzdania všetkých technických a právnych náležitostí vyhradených technických zariadení elektrických.
Perspektíva: Aktuálna
4
posúdenie vplyvu veľkokapacitných batériových úložísk
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Posúdenie vplyvu na chod a bezpečnosť siete.
Perspektíva: Budúca
4
meranie a vyhodnocovanie elektrických veličín a parametrov meracích a regulačných zariadení v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostikovanie zariadení IoT
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
4
analýza príčin, závad a nedostatkov zistených pri vykonávaní odborných prehliadok a skúšok na vyhradených technických zariadeniach, vrátane navrhovania príslušných opatrení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
hodnotenie a analýza výsledkov odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Vyhradené technické zariadenia elektrické.
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie evidencie o výsledkoch odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
archivácia technickej dokumentácie vyhradených technických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Vyhradené technické zariadenia elektrické.
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovanie správy (protokolu) o zrealizovaných odborných prehliadkach a skúškach vyhradených technických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Vrátane zápisov z vykonaných odborných prehliadok a odborných skúšok (tvorba zápisov z vykonaných odborných prehliadok, odborných skúšok, resp. revízií. Vedenie záznamov o činnosti na dennej, týždennej a mesačnej báze v písomnej a elektronickej forme, vrátane ich vypĺňania v príslušných systémoch v zmysle platných interných a externých právnych predpisov).
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie a zabezpečovanie energetickej služby a poradenstva pri voľbe energetických zariadení budov a ich uvádzaní do prevádzky
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie odborných školení a overovania obsluhujúceho personálu a údržby vyhradených technických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: V súlade s § 16 ods. 1 písm. b) a c) vyhlášky MPSVR SR 508/2009 Z.z.
Perspektíva: Aktuálna
4
metodická a konzultačná činnosť pri zabezpečení dodržiavania predpisov pre vyhradené technické zariadenia
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Vyhradené technické zariadenia elektrické.
Perspektíva: Aktuálna
4
odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Realizácia odborných prehliadok a skúšok podľa vypracovaného pracovného postupu a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Remeselná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Aktuálny nedostatok a zvyšujúci sa vek pracovníkov v energetike si vyžaduje už dnes myslieť na potreby školenia a tréningu nových zamestnancov v energetike. Technológia VR umožňuje simulovať náročne či nebezpečné práce novým či preškoľovaným pracovníkom v energetike. A tým prispieva k zvýšenej kvalite prípravy a preškoľovaniu pracovníkov, pretože im umožňuje vnímať situáciu vo virtuálnom prostredí a tým im získať lepšiu predstavu o rizikách či potrebách danej operácie. V prostredí VR je možné bezpečne simulovať poruchy a úrazy vyplývajúce z nedodržania pracovných či bezpečnostných postupov a tým zvesovať povedomie o význame kvality a bezpečnosti prace v energetike. Technológia VR nemá za ambíciu vymeniť praktické školenia, ale má za úlohu pripraviť a oboznámiť zamestnancov ešte pred praktickou prípravou/školenim a tým zvýšiť jeho kvalitu.
Charakteristika:
Titulný obrázok Distribučná sústava, v ktorej sú nasadené prvky inteligentnej siete sa vyznačuje flexibilitou, ktorá zabezpečuje prispôsobenie sa potrebám výrobcov, dodávateľov a spotrebiteľov elektrickej energie. Zaisťuje synchrónnu prevádzku zdrojov na výrobu a skladovanie elektrickej energie. Je dostupná pre nových užívateľov. Zaručuje bezpečnosť a kvalitu dodávky elektriny v súlade s požiadavkami na ňu kladenými. Využíva inovačné technológie v spojení s efektívnym riadením a kontrolou siete. Je odolná voči kybernetickému zásahu. Má prvky samodiagnostiky a samoobnovenia sa pri poruchách.
Charakteristika:
Titulný obrázok V budúcnosti sa bude vo väčšej miere využívať technológia dronov na vizuálnu kontrolu, pretože ide o nákladovo efektívny a rýchly spôsob kontroly vonkajších vedení vo výškach a neprístupných oblastiach. Medzi výhody patrí: rýchly prehľad a vyhodnotenie stavu vedenia, foto a video dokumentácia miest porúch, preventívne plánovanie údržby a optimalizovaná prevádzka, skrátené odstávky, vysoká úroveň bezpečnosti montážnych technikov a zníženie nutnosti prác pod napätím pri kontrole vedení. Pridané senzory budú schopné analyzovať aj ďalšie parametre, akým je rozloženie elektromagnetického poľa, odoberanie vzoriek spádov z izolátorov a pod.
Charakteristika:
Titulný obrázok Simulácia prírodných udalostí a katastrof modelmi vytvorenými pomocou umelej inteligencie a ich prepojenie na dáta snímané v reálnom čase umožňuje vytvoriť včasné systémy varovania vzniku krízových situácií. Umelá inteligencia na základe týchto modelov dokáže navrhnúť optimálne nástroje a postupy reagujúce na neštandardnú situáciu a predikuje optimálnu reakciu systému na jeho riadenie. Umelá inteligencia umožňuje znižovať škody na energetickej sústave pri živelných udalostiach a katastrofách predpovedaním stavov pri nich. Umožňuje detekciu nežiaducich ľudských aktivít, ich monitorovanie včasné predchádzanie týmto aktivitám.
Charakteristika:
Titulný obrázok Komplex prepojených zariadení, objektov, ale aj zvierat a ľudí v automatizovanom systéme cez internet s cieľom ich vzájomnej interakcie, kde dochádza k zberu, analýze informácií a k automatickým úkonom, ktoré zjednodušujú, zefektívňujú a modifikujú procesy. Vylepšené senzory a zavedenie vyššej konektivity posilňujú rozvoj IoT. Kombinácia umelej inteligencie a strojového učenia v IoT umožňuje spoľahlivejšiu správu objemných dát, generovanie poznatkov a riešení, ktoré zvyšujú odozvu výrobcov a zlepšujú efektivitu výroby. Výrobné roboty tak môžu reagovať na vzniknuté problémy priamo pri výrobe a môžu poskytovať okamžité a včasné riešenia.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.