Technik v rastlinnej výrobe

Technik v rastlinnej výrobeTechnik v rastlinnej výrobe pri pestovaní poľnohospodárskych produktov od sejby až po zber organizuje, riadi a kontroluje proces technologických postupov. Pripravuje plán práce na úseku rastlinnej výroby v súlade s agrotechnickými termínmi, spracováva osevný plán, plán hnojenia a ochrany rastlín, eviduje spotrebu osív, hnojív a pesticídov. Sleduje riadenie nákladov s cieľom dosiahnuť efektívnu produkciu, navrhuje a uplatňuje pracovné postupy v rastlinnej výrobe. Riadi výrobné procesy a technológie v súlade s optimálnymi požiadavkami stanovovania spôsobu pestovania rastlín na plochách podľa biofyzikálnych vlastností pôdy. Realizuje a dohliada nad prevádzkovým programom v rastlinnej výrobe a zabezpečuje striedanie plodín. V rámci koncepcie rozvoja poľnohospodárstva SR sleduje jednotlivé systémy s ohľadom na prognózovaný rozvoj a pestovanie rastlinných komodít. Uplatňuje ekonomické myslenie pri riadení a zhodnocovaní produktov rastlinnej výroby.
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
1761/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKFytotechnik
SKPomocný agronóm
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 405/2011 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (§ 32 ods. 1)
Poznámka: Modul 02.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: Akceptuje sa prax získaná počas štúdia.
ISCO-08
3142
SK ISCO-08
3142002
ESCO
396
SK NACE Rev. 2
A01
CPA 2015
A01
Príslušnosť k povolaniu
3142002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
marketing
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Marketing, finalizácia produktov, stratégia odbytu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Marketing v poľnohospodárstve
4
legislatíva v oblasti rastlinolekárskej starostlivosti
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy súvisiace s poskytovaním dotácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
botanika
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
chemické látky a zmesi
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Chemické látky a prípravky.
Perspektíva: Aktuálna
4
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
2
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Precízne poľnohospodárstvo
Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
2
postupy merania efektívnosti výrobného procesu v rastlinnej alebo živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: V rastlinnej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
možnosti využitia GNSS systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: V poľnohospodárstve.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
4
princípy digitálnej reprezentácie územia v GIS-e
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
4
zásady správnej poľnohospodárskej praxe pri pestovaní poľnohospodárskych plodín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby ochrany rastlín proti škodcom a likvidácia chorôb
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Spôsoby ochrany rastlín proti škodcom a burinám a ich likvidácia.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby pestovania poľnohospodárskych plodín, zberu, pozberovej úpravy a skladovania
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
osevné postupy
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rastlinolekárstvo
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane spôsobov výživy rastlín.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby obsluhy poľnohospodárskych strojov v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy využitia, údržby, diagnostiky a opráv poľnohospodárskej techniky
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v rastlinnej a živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: V rastlinnej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy riadenia a plánovania v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Metódy riadenia výrobných procesov a technológie v súlade s optimálnymi agroenvironmentálnymi požiadavkami poľnohospodárskych plodín.
Perspektíva: Aktuálna
4
zariadenia a technológie v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Technický stav strojov a zariadení v rastlinnej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby ošetrovania poľnohospodárskych plodín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické procesy v rastlinnej výrobe a technické parametre jednotlivých operácií pri pestovaní poľnohospodárskych plodín, ovocia, zeleniny, húb, kvetín a okrasných drevín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
4
ekonomika a riadenie v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
parametre kvality v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady ekologického poľnohospodárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
4
metódy analýzy dát v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
4
technologické systémy na procesné riadenie rastlinnej výroby
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
4
princípy pestovania v rámci záväzkov ekoschém
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Ekologické poľnohospodárstvo a integrovaná produkcia.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy hydroponického pestovania rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hydroponické pestovanie rastlín
4
spôsoby vertikálneho pestovania rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: V závislosti od konkrétneho podniku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vertikálne poľnohospodárstvo
4
manažment závlah
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti životného prostredia a jeho ochrany
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
možnosti uplatnenia dronov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Drony
Precízne poľnohospodárstvo
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v predpisoch a pokynoch týkajúcich sa poskytovania poľnohospodárskych dotácií
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v technologických postupoch v rastlinnej/živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: V rastlinnej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
voľba postupu práce a technologických podmienok pri riadení, obsluhe a bežnej údržbe strojov a zariadení v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane analyzovania dosiahnutých výsledkov technologických procesov.
Perspektíva: Aktuálna
4
navrhovanie a uplatňovanie pracovných postupov v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
navrhovanie optimálnych manipulačných a mechanizačných prostriedkov v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie komplexných výrobných plánov rastlinnej výroby
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie bezpečnosti a hygieny práce, ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany pri používaní poľnohospodárskej mechanizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia princípov ekologického poľnohospodárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
4
ovládanie a kontrola prvkov IoT
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Precízne poľnohospodárstvo
Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
2
posudzovanie a stanovovanie technických a technologických požiadaviek na mechanizačné prostriedky na ochranu rastlín v rámci dohľadu nad ich funkčnou spôsobilosťou
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola skladovania, používania a zneškodňovania prípravkov na ochranu rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania technologických procesov pri pestovaní, výžive a ochrane rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie analýzy výsledkov v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Analýza všetkých dát potrebných pre riadenie pestovania rastlín.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
4
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
reklama, propagácia poskytovaných služieb a tovarov, marketingové aktivity
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Obchodné zručnosti pri priamom predaji, predaj z dvora, zákaznícka orientácia, minimálny hygienický štandard, spájanie produkcie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Marketing v poľnohospodárstve
4
komunikácia s orgánmi štátnej správy v oblasti rastlinnej výroby
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie prevádzky, údržby a opráv poľnohospodárskej techniky v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ošetrovanie poľnohospodárskych a ďalších plodín počas vegetácie
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pestovanie v rámci záväzkov ekoschém
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Ekologické poľnohospodárstvo a integrovaná produkcia.
Perspektíva: Aktuálna
4
hydroponické pestovanie rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: V závislosti od konkrétneho podniku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hydroponické pestovanie rastlín
4
vertikálne pestovanie rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: V závislosti od konkrétneho podniku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vertikálne poľnohospodárstvo
4
sledovanie stavu porastov počas vegetácie
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie rastlinolekárskej starostlivosti
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie GNSS systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: V poľnohospodárstve.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
4
používanie GIS softvéru
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
4
využívanie nástrojov umelej inteligencie v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
2
aplikácia a využitie dronov na vybrané procesy v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Drony
Precízne poľnohospodárstvo
4
komplexné riadenie rastlinnej výroby
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Riadenie procesu technologických postupov pri pestovaní, výžive a ochrane poľnohospodárskych plodín, ovocia, zeleniny, húb, kvetín a okrasných drevín. Analýza a riadenie poľnohospodárskych systémov podľa stanovených parametrov kvality.
Perspektíva: Aktuálna
4
organizácia agrotechnických úkonov v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie ekonomických poznatkov pri riadení rastlinnej výroby
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Finančné plánovanie, kontrola rentability výroby a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia potrebných informačných tokov o mechanizačných procesoch, strojných linkách a zariadeniach
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: V rastlinnej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
4
organizácia, riadenie a plánovanie činností s mechanizačnými prostriedkami
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prevádzkovanie technologických systémov pre procesné riadenie rastlinnej výroby
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Samostatne hospodáriaci roľník

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.