Technik v oblasti plemenárskej biológie

Technik v oblasti plemenárskej biológieTechnik v oblasti plemenárskej biológie zabezpečuje technický výkon kontroly úžitkovosti hospodárskych zvierat (hovädzieho dobytka, ošípaných, hydiny a bežcov, oviec a kôz) a plemenárskej práce v danom regióne. Kontroluje úžitkovosť podľa platných noriem a metodických pokynov v chovoch zapojených do kontroly úžitkovosti. Vykonáva kontrolu mliekovej úžitkovosti, kontrolu mäsových a dojčiacich kráv, úžitkovosti teliat a mladého hovädzieho dobytka, kontrolu úžitkovosti ošípaných, hydiny a bežcov, technický výkon mliekovej a mäsovej úžitkovosti oviec a kôz. Vedie stanovenú evidenciu na jednotlivé činnosti kontroly úžitkovosti, zabezpečuje včasné odosielanie údajov na automatizované spracovanie a vzoriek mlieka na analýzu. Zabezpečuje výstupy z automatizovaného spracovania údajov, poskytuje chovateľovi výsledky kontroly úžitkovosti a podľa požiadaviek vykonáva analýzu výsledkov. Zabezpečuje podklady na hodnotenie pridelených chovov a chovných zvierat a spolupracuje pri organizovaní bonit...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
1760/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKTechnik v oblasti plemenárstva
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon úloh starostlivosti o rozvoj plemenitby podľa zákona č. 194/1998 Z.z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 25 ods. 1 písm. a)
Poznámka: § 25 ods. 2.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
3141
SK ISCO-08
3141002
ESCO
379
SK NACE Rev. 2
A01
CPA 2015
A01
Príslušnosť k povolaniu
3141002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy a pojmy z oblasti šľachtenia a plemenitby
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Zákon č. 194/1998 Z.z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky 18/2001 Z.z. o vykonávaní kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti a testovania úžitkových vlastností, kontroly zdravia, kontroly dedičnosti a testovania zdravia, hodnotenia zovňajška hospodárskych zvierat, o založení a vedení plemennej knihy, založení a vedení plemenného registra, vedení predpísanej evidencie a o overovaní pôvodu hospodárskych zvierat. Zákon č. 194/1998 Z.z. bude v dohľadnom čase zrušený – nahradený novým, ktorého návrh je predmetom konzultácií medzi MPRV SR a EK.
Perspektíva: Aktuálna
4
genetika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
genomika v šľachtení hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zoohygiena a prevencia chorôb
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Hospodárskych zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
orgány štátnej správy pre oblasť plemenárskeho dovozu a kontroly
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v rastlinnej a živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby ošetrovania a starostlivosti o hospodárske zvieratá
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zootechnika
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby chovu hospodárskych zvierat a ich produkcia
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Hovädzí dobytok, ošípané, ovce a kozy.
Perspektíva: Aktuálna
4
techniky chovu a spôsoby odchovu hydiny, hydinová produkcia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby reprodukcie hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
anatómia mliečnej žľazy
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy pripárovania zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
plemenárska biológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
4
spoločná poľnohospodárska politika EÚ
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
testovanie vlastností hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
normy a metódy kontroly úžitkovosti hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy a náležitosti evidencie v chovoch hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Metódy evidencie a označovania hospodárskych zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
4
výživa a kŕmenie hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
selekčné programy v chove hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
bonitácie v chovoch hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zoológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
fyziológia a anatómia rôznych druhov zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
šľachtenie a plemenitba
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby vedenia záznamov z plemenárskej inšpekcie
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
šľachtiteľské programy v chove zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
genetické hodnotenie hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca pri spracovaní koncepcie, metodík a prognóz rozvoja v oblasti plemenitby a šľachtenia zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie návrhov stanovísk a odporúčaní na udelenie oprávnenia, resp. poverenia na výkon činnosti v šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola mliekovej úžitkovosti
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie právnych predpisov vo vzťahu k výkonu činnosti a spoločnej poľnohospodárskej politike
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie skúšok dojivosti hovädzieho dobytka
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhodnotenie výsledkov produkcie v rastlinnej a živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhodnotenie reprodukčných analýz stáda
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia šľachtiteľských programov v chove hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Podľa Zákona č. 194/1998 Z.z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4
odosielanie údajov z kontroly úžitkovosti v rámci plemenárstva na automatizované spracovanie
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie evidencie pre jednotlivé činnosti kontroly úžitkovosti v rámci plemenárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zápis a vedenie chovateľskej a inej evidencie v súlade s legislatívou
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vedenie plemenárskej evidencie a dokumentácie.
Perspektíva: Aktuálna
4
evidencia a označovanie hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie plemenárskej a chovateľskej evidencie
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti plemenárskej biológie
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
4
účasť na doškoľovacích kurzoch na výkon kontroly úžitkovosti
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
odosielanie vzoriek mlieka na analýzu
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola úžitkovosti mäsových a dojčiacich kráv
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola úžitkovosti teliat a mladého hovädzieho dobytka
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola úžitkovosti hydiny a bežcov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola úžitkovosti oviec a kôz
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
plemenitba hospodárskych zvierat a vedenie pôrodov
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Plemenitba hospodárskych zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola úžitkovosti ošípaných
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
organizácia bonitácií v chovoch hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia vedomostí z biológie, ekológie, parazitológie, chémie, zoohygieny a entomológie
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.