Chovateľ a cvičiteľ psov

Chovateľ a cvičiteľ psovChovateľ a cvičiteľ psov je kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom a primeraným všeobecným vzdelaním. Je schopný samostatne a zodpovedne vykonávať odborné práce v chove psov, v príprave, technickom, technologickom a ekonomickom zabezpečovaní a riadení kynologických zariadení a poľnohospodárskych podnikov. Po ukončení nástupnej praxe je absolvent odboru kynológia pripravený na výkon podnikateľských, chovateľsko-kynologických, agrotechnických, ekonomických, technicko-hospodárskych a iných činností v organizovanej kynológii, poľnohospodárstve, v službách, v malých, stredných a veľkých podnikoch. Chovateľ a cvičiteľ psov sa stará o psov a vykonáva ich výcvik s ohľadom na ich budúce využitie. Usmerňuje chovateľov cvičených psov v postupoch starostlivosti. Chovateľ a cvičiteľ psov aplikuje poznatky z kynológie a etológie na výcvik psov. Ovláda metódy a techniky výcviku psov v rámci špecifických nárokov jednotlivých špecializovaných plemenných skupín psov. Zodpovedá za správn...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
1757/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
M ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
5164
SK ISCO-08
5164005
ESCO
1940
SK NACE Rev. 2
A01
CPA 2015
A01
Príslušnosť k povolaniu
5164005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
V
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby a metódy vedenia tímu spolupracovníkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Sociálne poľnohospodárstvo
4
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
legislatívne vedomosti z oblasti podpory zamestnávania znevýhodnených občanov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Sociálne poľnohospodárstvo
4
etológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Psov.
Perspektíva: Aktuálna
4
kynológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vedomosti o psoch, ich pôvode a genetike, šľachtiteľstve psích plemien, výcviku psov a práci so psami, psích športoch, chove a odchove psov, ošetrovaní a starostlivosti o psov a okrajovo aj o časti veterinárneho lekárstva.
Perspektíva: Aktuálna
4
plemená psov, charakter a vlastnosti psov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
činnosti v organizovanej kynológii
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane výkonu podnikateľských, chovateľsko-kynologických, agrotechnických, ekonomických, technicko-hospodárskych činností.
Perspektíva: Aktuálna
4
welfare zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Základné vedomosti o životných podmienkach psov.
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy stavieb a pomôcok pre psov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ochorenia, stavy a úrazy psov
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Základné poznatky o ochoreniach, stavoch a úrazoch psov, vyhodnotenie situácie a zvolenie ďalšieho postupu v prípade ochorenia alebo úrazu psa.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby kŕmenia a výživy psov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby poskytovania prvej pomoci psom
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedomosti o tvorbe podmienených reflexov a signálnej sústave psov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a techniky výcviku psov
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Podľa špecifických nárokov na špecializované plemenné skupiny.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy vedenia evidencie súvisiacej s chovom a výcvikom psov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
fyziológia a anatómia psov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy reprodukcie psov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
uplatňovanie základných praktických informácií v oblasti reprodukcie, šľachtenia, výživy, podmienok chovu a odchovu, vrátane welfare psov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie evidencie súvisiacej s chovom a výcvikom psov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie požadovanej dokumentácie v oblasti výučby a výcviku psov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poradenstvo v rámci výcviku psov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia poznatkov z kynológie a etológie na výcvik psov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
starostlivosť o narodené šteňatá a o ich správny rast
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
údržba psích príbytkov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie kynologických zariadení
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane technického, technologického a ekonomického zabezpečovania.
Perspektíva: Aktuálna
4
starostlivosť o zdravie zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Poskytovanie základných veterinárnych úkonov a prvej pomoci psom.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie reprodukcie zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Psov.
Perspektíva: Aktuálna
4
chov psov
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Starostlivosť o rôzny druhy psov, ich kŕmenie a čistenie.
Perspektíva: Aktuálna
4
výcvik psov v súlade s cieľom využitia psa
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Výcvik služobných a pracovných zvierat je zameraný napr. na stráženie, pátranie, stopovanie, záchranu, obranu, či vodenie.
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava a dávkovanie krmiva pre psov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyšetrenia zvierat podľa pokynov veterinárneho lekára, vedenie a pomoc pri pôrodoch zvierat s normálnym priebehom
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie tímu spolupracovníkov v rámci chovu alebo výcviku psov
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vedenie tímu spolupracovníkov alebo podriadených pracovníkov v rámci chovu alebo výcviku psov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Sociálne poľnohospodárstvo
4
odborné činnosti v v organizovanej kynológii
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane výkonu podnikateľských, chovateľsko-kynologických, agrotechnických, ekonomických, technicko-hospodárskych činností.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.