Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Tréner koní

Tréner koníTréner koní sa stará o kone a vykonáva činnosti súvisiace s ich športovou prípravou. Zabezpečuje tréning jazdeckých koní s dôrazom na jednotlivé jazdecké štýly podľa toho, na aký druh jazdeckého športu sa špecializuje. Dohliada na komplexnú športovú prípravu jazdcov. Tréner dostihových koní sa stará o prípravu koní a jazdcov pre dostihové jazdenie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
1754/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKTréner dostihových koní
ENRacehorse trainer
ENHorse trainer
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Licencia trénera a jazdca dostihových koní podľa Dostihového poriadku Slovenskej republiky pod č. 888/2010-410, ktorým sa mení a dopĺňa Dostihový poriadok Slovenskej republiky schválený Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. j. 2735/94-400 v znení neskorších zmien a doplnkov (časť VII čl. 345)
Poznámka: Nutnosť certifikátu podľa špecifického zamerania konkrétneho trénera koní.

Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B+E podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner I. kvalifikačného stupňa podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 83 ods. 4)
Poznámka: Nutnosť certifikátu podľa špecifického zamerania konkrétneho trénera koní.

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner III. kvalifikačného stupňa podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 83 ods. 6)
Poznámka: Nutnosť certifikátu podľa špecifického zamerania konkrétneho trénera koní.

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner II. kvalifikačného stupňa podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 83 ods. 5)
Poznámka: Nutnosť certifikátu podľa špecifického zamerania konkrétneho trénera koní.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: Dĺžka praxe sa viaže k športovej činnosti.
ISCO-08
5164
SK ISCO-08
5164004
ESCO
1954
SK NACE Rev. 2
A01
CPA 2015
A01
Príslušnosť k povolaniu
5164004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Telesná zdatnosť
V
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
jazdecké štýly
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Znalosti konkrétnych jazdeckých disciplín: voltíž, westernové jazdenie, záprahové jazdenie, vytrvalosť, všestranná spôsobilosť, drezúrne jazdenie, parkúrové jazdenie.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby tréningu jazdcov
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Individuálne a skupinové tréningy jazdcov so zameraním na fyzickú, technickú a taktickú prípravu podľa jednotlivých jazdeckých disciplín.
Perspektíva: Aktuálna
4
výstroje, postroje a chrániče koní, úbor a ochranné pomôcky jazdca
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Výstroje, postroje a chrániče koní, úbor a ochranné pomôcky jazdca pre jednotlivé jazdecké disciplíny v zmysle platných jazdeckých pravidiel.
Perspektíva: Aktuálna
4
plemená koní
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Špecifické vlastnosti jednotlivých plemien koní v súvislosti s ich predurčením na jednotlivé jazdecké disciplíny alebo pracovné zaradenie. Nároky na ustajnenie, ošetrovanie a tréning jednotlivých plemien koní.
Perspektíva: Aktuálna
4
anatómia, fyziológia a morfológia koní
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Anatomická stavba jednotlivých častí tela koňa, fyziologická reakcia koní na kŕmenie, adaptačný podnet a psychický stavu jedinca. Morfologické vlastnosti jednotlivých orgánov koní.
Perspektíva: Aktuálna
4
adaptabilita jednotlivých druhov zvierat na životné prostredie a podmienky v starostlivosti ľudí
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Veľké hospodárske zvieratá sú adaptované na individuálne a skupinové ustajnenie, manipuláciu s nimi a sú schopné prijímať individuálnu starostlivosť ľudí.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby starostlivosti o kone
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Individuálna a skupinová starostlivosť o kone podľa jednotlivých kategórií.
Perspektíva: Aktuálna
4
zootechnika
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Základná zootechnická evidencia, zootechnické hodnotenie úžitkových vlastností jednotlivých koní a odborné vyjadrovanie zootechnickej terminológie.
Perspektíva: Aktuálna
4
sortiment podkov, podkovákov a podkováčskych potrieb
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Jednotlivé materiály na výrobu podkov, spolu s výhodami ich použitia. Materiály na výrobu podkovákov a ich veľkosť, spôsoby použitia jednotlivých dielov podkováčskeho náradia.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby chovu koní
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Špecifiká individuálneho chovu koní podľa jednotlivých kategórií a skupinového chovu koní podľa jednotlivých kategórií.
Perspektíva: Aktuálna
4
welfare zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Jednotlivé nároky koní podľa kategórií a postupy na úpravu kvality ustajňovacích priestorov.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby podkúvania koní na rôzne účely
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby kŕmenia a výživy koní
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Individuálne alebo skupinové spôsoby kŕmenia podľa jednotlivých kategórií koní a ich aktuálneho využitia.
Perspektíva: Aktuálna
4
ochorenia, stavy a úrazy koní
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Identifikácia úrovne poškodenia zdravia pri úrazoch koní, prvá pomoc pri úrazoch, zistenie príznakov netraumatických chorôb.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby výcviku koní
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Jednotlivé spôsoby prípravy jazdeckých koní podľa jednotlivých disciplín. Špecifický tréning fyzickej, technickej a mentálnej úrovne.
Perspektíva: Aktuálna
4
zooveterinárne opatrenia
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Základy zooveterinárnych opatrení a zásad.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
evidencia koní a ich zdravotného stavu
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vedenie liečebného denníka so záznamami o liečbe a liekoch aplikovaných trénovaným koňom.
Perspektíva: Aktuálna
4
dohadovanie zákaziek, styk so zákazníkom v rámci trénovania koní
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Identifikácia základného ustajnenia koní, práca jazdca, práca trénera a cena účasti na pretekoch.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie účasti koní na súťažiach a pretekoch
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Prihlasovanie koní do súťaží a pretekov podľa ich veku, pohlavia, generálneho handicapu, plemena a disciplíny (vrátane parkúrového skákania, dostihov, voltížneho jazdenia, westernového jazdenia a drezúry).
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava jazdca na súťaže a preteky
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Taktická príprava priebehu súťaže či preteku podľa modelovej situácie spolu s reakciou na vzniknutý stav podľa jazdeckej disciplíny (vrátane parkúrového skákania, dostihov, voltížneho jazdenia, westernového jazdenia a drezúry).
Perspektíva: Aktuálna
4
čistenie, podstielanie a údržba stajní, výbehov a ohrád pre kone, ošetrovanie a čistenie koní
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Základné ošetrovanie koní podľa zooveterinárnych zásad. Bandážovanie, dekovanie, umývanie, strihanie a česanie koní.
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie jazdeckých štýlov
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Voltíž, westernové jazdenie, záprahové jazdenie, vytrvalosť, všestranná spôsobilosť, drezúrne jazdenie, parkúrové jazdenie.
Perspektíva: Aktuálna
4
starostlivosť o zdravie a pohodu (welfare) koní
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Znalosť vlastností optimálneho stavu mikroklímy ustajňovacích priestorov pre kone a jeho reguláciu. Vetranie, teplotná pohoda, znižovanie prašnosti a svetelný režim.
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava a dávkovanie krmiva pre kone
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Úprava jadrových krmív pre kone miaganím, šrotovaním, nakličovaním a zaparovaním. Príprava kŕmnej dávky miešaním základných komponentov spolu s minerálmi, vitamínmi a liečivami. Úprava objemových krmív rezaním a máčaním. Vlastné kŕmenie športových koní individuálnou dávkou podľa záťaže, zdravotného stavu a kondície.
Perspektíva: Aktuálna
4
napájanie, kŕmenie a pasenie koní
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Jednotlivé spôsoby napájania koní, nepretržité napájanie napájačkou, napájanie z ruky, napájanie dvakrát denne z napájacích žľabov. Kŕmenie individuálne jadrovými krmivami, individuálne objemovými krmivami, skupinové objemovými krmivami. Pasenie koní bez prikrmovania a s prikrmovaním s objemovými a jadrovými krmivami.
Perspektíva: Aktuálna
4
starostlivosť o kopytá, zabezpečovanie fixácie koňa pri práci podkúvača
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Pomocné práce pri podkúvaní a korekciách kopýt, prípadne samotné podkúvanie zdravých, nepravidelných, chorých kopýt.
Perspektíva: Aktuálna
4
starostlivosť o všetky kategórie koní podľa veku a využitia
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Starostlivosť o plemenné kobyly a žrebcov, žriebätá a mladé kone a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s koňom na ruke, predvádzanie na ruke a lonžovanie (metóda výcviku koňa)
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Základné techniky ovládania koňa zo zeme na ruke s cieľom jeho bezproblémového ošetrovania. Predvádzanie koňa na ruke s cieľom posúdenia jeho mechaniky pohybu v kroku a kluse spolu s posúdením zdravotného stavu pohybového aparátu. Lonžovanie koní ako výcviku koňa na základné povely.
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava koní na transport, ich nakladanie a preprava
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Ochrana končatín, chvosta a hlavy pred naložením koní do prepravníka zvierat. Techniky nakladania koní do prepravníkov zvierat (za skúseným koňom, vytvorením uličky, motivácia krmivom a donucovacie prostriedky). Kŕmenie a napájanie koní počas prepravy.
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie koňa z hľadiska fyziológie, anatómie a základnej starostlivosti o jeho zdravie
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Zhodnotenie zdedených fyziologických vlastností koňa spolu s jeho anatomických vlastnosťami v súvislosti s jeho nárokmi na základnú starostlivosť s cieľom udržať jeho dobrý zdravotný stav umožňujúci využitie koňa pre prácu a šport.
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie koňa pred a po podkúvaní alebo korektúrou
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Hodnotenie zmien uhlovania dolnej časti končatín v pokoji, kroku a kluse pred podkúvaním a korektúrou. Následné hodnotenie optimalizácie a korektúry uhlovania dolnej časti končatín po vykonaní korektúry a podkutia.
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava športových koní pod sedlom a v ťahu
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie tréningu jazdeckých koní s dôrazom na skákanie, drezúru, military a záprahy.
Perspektíva: Aktuálna
4
základný výcvik koní
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Nácvik koňa na nasadnutie. Privedenie koňa na pomôcku holene, váhy a ruky vo všetkých chodoch.
Perspektíva: Aktuálna
4
nasadzovanie ohlávky (kantára), uzdy a postrojov
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Nácvik koňa na nasadenie ohlávky, ako základného prostriedku na manipuláciu a výcvik koňa. Nácvik koňa na vloženie zubadla do papule, ako základného prostriedku na jazdecké a pracovné využitie koňa. Nácvik koňa na sedlanie a nasadenie postrojov, ako prostriedku na špeciálne použitie koňa na športové jazdenie, alebo záprahy.
Perspektíva: Aktuálna
4
fixácia koňa na určenom mieste
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Privyknutie koňa na uväzovanie na stojisku a následne na miestach určených na ošetrovanie, podkúvanie a veterinárne zákroky.
Perspektíva: Aktuálna
4
predvádzanie koňa v pokoji, kroku a kluse
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Predvedenie koňa v pokoji s cieľom posúdenia jeho jednotlivých častí tela a ich zauhlovania. Predvedenie koňa na ruke v kroku a kluse s cieľom posúdenia mechaniky pohybu a súladu aktivity jednotlivých partií tela pre kvalitu pohybu.
Perspektíva: Aktuálna
4
akrobatické a gymnastické cvičenie na cválajúcom koni
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Príprava koňa pre predvedenie akrobatického a gymnastického cvičenia, odborne nazývaného voltížne jazdenie.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Športové náčinie a výstroj
Športová výstroj (tretry, kombinéza, helma, sedlo...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.