Ošetrovateľ v zoologickej záhrade

Ošetrovateľ v zoologickej záhradeOšetrovateľ v zoologickej záhrade sa komplexne stará o zvieratá v zariadeniach určených pre ich chov. Ošetrovateľ v zoologickej záhrade kŕmi, ošetruje, chová zvieratá a vykonáva práce s tým súvisiace. Zaisťuje základné potreby zvierat chovaných v zoologickej záhrade. Pripravuje a dávkuje krmivá pre zvieratá a sleduje ich kvalitu. Čistí a dezinfikuje zariadenia určené pre zvieratá, zabezpečuje asanáciu výbehu, kontroluje teplotný a vlhkostný režim, vetranie a tiež technické prvky zamedzujúce možný únik zvierat. Manipuluje so zvieratami, zabezpečuje ich odchyt a prípravu na transport. Spolupracuje pri zaisťovaní umelých odchovov a asistuje pri veterinárnych zákrokoch. Kontroluje celkový zdravotný stav chovaných zvierat, sleduje a hlási atypické, biologické a etologické prejavy správania sa zvierat. O choré zvieratá sa stará podľa veterinárnych zásad a pokynov veterinára. Vedie dennú evidenciu udalostí (hlásení) o zvieratách na určenom pracovisku zoologickej záhrady a tiež zoologickú ...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
1750/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
ENZookeeper
SKChovateľ cudzokrajných zvierat
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
5164
SK ISCO-08
5164001
ESCO
1951
SK NACE Rev. 2
A01
CPA 2015
A01
Príslušnosť k povolaniu
5164001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
etológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Základné prejavy správania sa jednotlivých druhov zvierat, zhodnotenie ich správania a identifikácia neprirodzeného správania sa zvierat a odstraňovanie jeho príčin.
Perspektíva: Aktuálna
3
zoohygiena a prevencia chorôb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady výživy zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Výživa zvierat zodpovedajúca základným anatomickým a fyziologickým požiadavkám jednotlivých druhov zvierat chovaných v zoologických záhradách.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
choroby, diagnostika a monitoring výskytu chorôb zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Základné vedomosti o chorobách zvierat, vrátane prenosných na človeka a spôsoby karanténnych opatrení.
Perspektíva: Aktuálna
3
adaptabilita jednotlivých druhov zvierat na životné prostredie a podmienky v starostlivosti ľudí
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vytváranie podmienok pre chov zvierat v zoologických záhradách, ktoré čo najviac pripomínajú ich prirodzený biotop.
Perspektíva: Aktuálna
3
welfare zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Nároky jednotlivých druhov zvierat chovaných v zoologickej záhrade a vytvorenie životných priestorov tak, aby čo najviac imitovalo ich prirodzené prostredie.
Perspektíva: Aktuálna
3
zoológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Zatriedenie jednotlivých druhov živočíchov do taxonomického systému na základe spoločných znakov.
Perspektíva: Aktuálna
3
fyziológia a anatómia rôznych druhov zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Anatómia jednotlivých druhov zvierat chovaných v zoologických záhradách a základné fyziologické pochody.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy vyšetrovania zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Metódy vyšetrovania zvierat podľa jednotlivých druhov, zhodnotenie zdravotného stavu zvierat na základe pozorovania, základné klinické vyšetrenie podľa pokynov veterinárneho lekára.
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady a metódy obväzovej techniky u zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
charakter a vlastnosti zvierat chovaných v zoologickej záhrade
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Druhy zvierat chovaných v zoologickej záhrade, ich pôvodný biotop, nároky na zabezpečenie základných životných potrieb, potravinové nároky, nároky na ustajnenie jednotlivých druhov zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby kŕmenia a výživy zvierat v zoologickej záhrade
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Zostavovanie a príprava kŕmnych dávok na základe špecifických požiadaviek daných druhov chovaných v zoologických záhradách s ohľadom na vek, reprodukčný cyklus a zdravotný stav. Výber krmív so zohľadňovaním prirodzenej potravy zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
3
zooveterinárne opatrenia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby chovu cudzokrajných zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Chov cudzokrajných a exotických zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy vedenia pôrodu zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vyšetrovanie jednotlivých druhov zvierat podľa pokynov veterinárneho lekára, kontrola priebehu pôrodu, popôrodná starostlivosť o matku a mláďa.
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vedomosti o predpisoch na zaistenie bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ich aplikácia pri samotnom výkone práce. Poznatky z protipožiarnych predpisov a ochrany verejného zdravia.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Ovládanie predpisov o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, schopnosť ich aplikácie pri samotnom výkone práce. Poznatky z protipožiarnych predpisov, ich praktické dodržiavanie a ovládanie praktických postupov pri hasení jednotlivých druhov požiarov.
Perspektíva: Aktuálna
3
evidencia záznamov o zvieratách v zoologickej záhrade
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vedenie základnej evidencie zvierat a denných záznamov o jednotlivých úkonoch vykonávaných u jednotlivých druhov zvierat chovaných v zoologickej záhrade.
Perspektíva: Aktuálna
3
uplatňovanie základných praktických informácií v oblasti reprodukcie, šľachtenia, výživy, podmienok chovu a odchovu, vrátane welfare zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
starostlivosť o zariadenia určené pre zvieratá v zoologickej záhrade
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Čistenie a úprava výbehov a ustajňovacích priestorov zvierat chovaných v zoologickej záhrade.
Perspektíva: Aktuálna
3
starostlivosť o cudzokrajné, ohrozené a vzácne druhy zveri podľa veterinárnych zásad, vrátane ich umelého odchovu
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Starostlivosť o cudzokrajné a exotické zvieratá.
Perspektíva: Aktuálna
3
ošetrovanie a starostlivosť o zvieratá a ich čistenie
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie dennej starostlivosti o zvieratá v zoologickej záhrade podľa nárokov na chov jednotlivých druhov zvierat. Manipulácia so zvieratami v zoologickej záhrade, zabezpečovanie ich prevozu.
Perspektíva: Aktuálna
3
starostlivosť o zdravie zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Kontrola zdravotného stavu zvierat v zoologickej záhrade, spolupráca a konzultácie s veterinárnym lekárom zvierat, asistencia pri veterinárnych zákrokoch.
Perspektíva: Aktuálna
3
zabezpečovanie reprodukcie zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava krmív, sledovanie ich kvality, dávkovanie a podávanie krmív pre zvieratá v zoologickej záhrade
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Správna úprava krmív pre jednotlivé druhy zvierat, zostavenie kŕmnej dávky na základe osobitných nárokov jednotlivých druhov zvierat. Využívanie pri podávaní krmív tzv. enrichment, ktorý znamená napodobňovanie prirodzeného spôsobu hľadania a príjmu potravy v prírode.
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola dobrých životných podmienok zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Kontrola mikroklimatických ukazovateľov ustajňovacích priestorov a hodnotenie welfare zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
3
vyšetrenia zvierat podľa pokynov veterinárneho lekára, vedenie a pomoc pri pôrodoch zvierat s normálnym priebehom
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vykonávanie vyšetrenia zvierat podľa pokynov veterinárneho lekára, vedenie a pomoc pri pôrodoch zvierat chovaných v zoologickej záhrade
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Odchyt a fixácia zvierat, ovládanie správnych postupov prístupu k jednotlivým druhom zvierat chovaných v zoologických záhradách, asistencia pri veterinárnych zákrokoch, vykonávanie vyšetrenia a ošetrenia zvierat podľa pokynov veterinárneho lekára.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.