Poľnohospodár v zmiešanom hospodárstve

Poľnohospodár v zmiešanom hospodárstveFarmár v zmiešanom hospodárstve zabezpečuje široký rozsah poľnohospodárskych prác na poľnohospodárskej pôde, súvisiacich s chovom a ošetrovaním hospodárskych zvierat. Na úseku rastlinnej výroby riadi a kontroluje proces technologických postupov od sejby až po zber ako aj pozberovú úpravu. Zabezpečuje technologicko-ekonomické riešenia rastlinnej výroby v konkrétnych pestovateľských podmienkach. Spracováva osevný plán, plán hnojenia a ochrany rastlín, eviduje spotrebu osív, hnojív a pesticídov. Na úseku živočíšnej výroby organizuje, riadi a kontroluje proces technologických postupov pri chove hospodárskych zvierat a zabezpečuje prevádzku mechanizácie živočíšnej výroby. Realizuje a dohliada nad prevádzkovým programom v živočíšnej výrobe a riadi a kontroluje denný režim chovu, výživu a reprodukciu hospodárskych zvierat. Zabezpečuje zoohygienu chovateľského prostredia a dobré životné podmienky zvierat. Organizuje prácu v procesoch získavania, prvotného ošetrenia a uskladnenia rastlinnýc...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
1749/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKFarmár v zmiešanom hospodárstve
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Poznámka: Zákon č. 455/1991 Zb. - v prípade SZČO.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 405/2011 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (§ 32 ods. 1)
Poznámka: Modul 02.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: Akceptuje sa prax získaná počas štúdia.
ISCO-08
6330
SK ISCO-08
6330000
ESCO
2107
SK NACE Rev. 2
A01
CPA 2015
A01
Príslušnosť k povolaniu
6330000

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
otvorené vzdelávacie možnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
4
spôsoby a metódy vedenia tímu spolupracovníkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy prieskumu trhu
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: V prípade samostatne hospodáriaceho roľníka.
Perspektíva: Aktuálna
4
psychológia predaja, marketing
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: V prípade samostatne hospodáriaceho roľníka.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Marketing v poľnohospodárstve
4
právne predpisy SR v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V prípade samostatne hospodáriaceho roľníka.
Perspektíva: Aktuálna
4
legislatívne vedomosti z oblasti podpory zamestnávania znevýhodnených občanov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Sociálne poľnohospodárstvo
4
krmivárstvo
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Silážovanie, senážovanie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
4
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
2
ekonomika podnikateľského subjektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V zmiešanom hospodárstve.
Perspektíva: Aktuálna
4
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy merania efektívnosti výrobného procesu v rastlinnej alebo živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
4
účtovné doklady, ich spracovanie a evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
systém poskytovania dotácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady správnej poľnohospodárskej praxe pri pestovaní poľnohospodárskych plodín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby ochrany rastlín proti škodcom a likvidácia chorôb
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Spôsoby ochrany rastlín proti škodcom a burinám a ich likvidácia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Biopotraviny
4
spôsoby pestovania poľnohospodárskych plodín, zberu, pozberovej úpravy a skladovania
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby výživy rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy využitia, údržby, diagnostiky a opráv poľnohospodárskej techniky
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
4
právne predpisy a pojmy v rastlinnej a živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy riadenia a plánovania v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Spôsoby pestovania poľnohospodárskych plodín, ich zberu, pozberovej úpravy a skladovania.
Perspektíva: Aktuálna
4
zariadenia a technológie v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
Automatizácia a robotizácia
4
zariadenia a technológie v živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
4
agrochémia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zootechnika
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poľnohospodárske stroje v rastlinnej a živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Spôsoby obsluhy, údržby a opravy poľnohospodárskych strojov a mechanizmov v rastlinnej a živočíšnej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby nakladania a uskladnenia biologického odpadového materiálu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby reprodukcie hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy riadenia a plánovania v živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Spôsoby chovu hospodárskych zvierat, ich produkcia a jej predaj.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady správnej poľnohospodárskej praxe v zmiešanom hospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Pri pestovaní rastlín a chove hospodárskych zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
4
zásady ekologického poľnohospodárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
4
výživa a kŕmenie hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
mechanizačné prostriedky v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedomosti o dobrých životných podmienkach zvierat podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti životného prostredia a jeho ochrany
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikácia legislatívnych poznatkov v oblasti sociálnej ekonomiky a sociálnych podnikov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Sociálne poľnohospodárstvo
4
orientácia v predpisoch a pokynoch týkajúcich sa poskytovania poľnohospodárskych dotácií
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie požiadaviek bezpečnostných predpisov pri manipulácii s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vzhľadom na životné prostredie.
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v technologických postupoch v rastlinnej/živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
plánovanie marketingových aktivít
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Marketing v poľnohospodárstve
4
určovanie spôsobov skladovania surovín v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: V zmiešanom hospodárstve.
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovovanie druhov, typov, značiek a množstva osív, hnojív a poľnohospodárskej techniky pre rastlinnú výrobu
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane pestovania poľnohospodárskych plodín a zabezpečovania ich ošetrenia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Biopotraviny
4
stanovovanie druhu a množstva hospodárskych zvierat, krmiva a poľnohospodárskej techniky pre živočíšnu výrobu
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane chovu hospodárskych zvierat a zabezpečovania ich ošetrenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
navrhovanie optimálnych manipulačných a mechanizačných prostriedkov v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
Precízne poľnohospodárstvo
Automatizácia a robotizácia
4
určovanie spôsobu ustajnenia a kŕmnych dávok v chovoch hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
určovanie postupov pri pestovaní bežných poľnohospodárskych plodín (zasiatie, hnojenie, zber, pozberové a ďalšie práce)
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rozhodovanie o technologických postupoch v rastlinnej výrobe a živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
určovanie postupov pri pestovaní netradičných poľnohospodárskych plodín (zasiatie, hnojenie, zber, pozberové a ďalšie práce)
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie bezpečnosti a hygieny práce, ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany pri používaní poľnohospodárskej mechanizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia princípov ekologického poľnohospodárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
4
ovládanie a kontrola prvkov IoT
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
2
kontrola výživy hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola výskytu chorôb a škodcov a posudzovanie vhodných ochranných opatrení
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
určovanie cien za produkty a služby
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: V zmiešanom hospodárstve.
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie evidencie poľnohospodárskej prevádzky a poľnohospodárskej produkcie
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane stanovovania rozpočtu hospodárenia s finančnými prostriedkami a ďalšími zdrojmi a vyhodnocovanie hospodárenia farmy.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
4
získavanie finančnej podpory v oblasti sociálneho poľnohospodárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Sociálne poľnohospodárstvo
4
predaj poľnohospodárskej produkcie a ďalšie aktivity s cieľom uplatniť sa na trhu
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Spracovanie a predaj dopestovaných plodín, napr. zemiaky, zelenina, ovocie, byliny, huby a úžitkových produktov získaných z chovaných hospodárskych zvierat na spotrebu, napr. maslo, syry, vajcia, mlieko, vlna, perie, mäso.
Perspektíva: Aktuálna
4
uzatváranie obchodných zmlúv v rastlinnej výrobe a živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: V prípade SHR. Uzatváranie dodávateľských a odberateľských zmlúv v oblasti agropodnikania.
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie otvorených vzdelávacích možností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
4
príprava a dávkovanie krmiva pre hospodárske zvieratá
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Výroba a príprava krmív (silážovanie, senážovanie, vhodné skladovane a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie dobrých životných podmienok zvierat podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha mechanizovaných poľnohospodárskych strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Manipulácia so strojmi a zariadeniami používanými v rastlinnej a živočíšnej výrobe, vrátane plánovania generálnych opráv strojov a zariadení a ich samotnej údržby a jednoduchých opráv.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
Automatizácia a robotizácia
4
využívanie nástrojov umelej inteligencie v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
4
operatívne riešenie problémov a organizácia prác pri vzniku porúch, havárií, povodní a iných mimoriadnych udalostí
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: V zmiešanom hospodárstve.
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie poľnohospodárskej farmy
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie plynulého chodu farmy, vrátane dohliadania na údržbu vonkajších priestorov.
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie tímu zamestnancov s cieľom bezproblémového chodu strediska v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia potrebných informačných tokov o mechanizačných procesoch, strojných linkách a zariadeniach
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
organizácia, riadenie a plánovanie činností s mechanizačnými prostriedkami
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Samostatne hospodáriaci roľník

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Stroje a zariadenia
Prenosné stroje (cestné rezačky, miešačky, rotavátory, kompresory, vrtné súpravy...)
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.