Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Pracovník v akvakultúre

Pracovník v akvakultúrePracovník v akvakultúre vykonáva fyzické práce na rybochovnom zariadení podľa zamerania činností, ktoré mu boli určené. Pracovník v akvakultúre vykonáva činnosti súvisiace s reprodukciou, chovom, kŕmením, výživou, ošetrovaním, výlovom a distribúciou rýb. Stará sa o životné prostredie, rybochovné zariadenia, technické vybavenie farmy s dodržiavaním zooveterinárnych, environmentálnych a bezpečnostných predpisov. Vedie prevádzkovú a sprievodnú dokumentáciu a zabezpečuje základnú starostlivosť o stroje, prístroje a zariadenia.
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
1743/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
CSRybnikář
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Preukaz obsluhy motorových vozíkov (preukaz na vysokozdvižný vozík) podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
6221
SK ISCO-08
6221000
ESCO
2110
SK NACE Rev. 2
A03
CPA 2015
A03
Príslušnosť k povolaniu
6221000

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
HACCP a jeho základné princípy
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: V akvakultúre.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
3
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: V akvakultúre.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
3
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby chovu rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby výlovu rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
náuka o rybách
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
3
spôsoby kŕmenia a výživy rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Spôsoby stanovovania kŕmnych dávok pre jednotlivé vývojové štádiá a druhy rýb.
Perspektíva: Aktuálna
3
ochorenia a zdravotný stav rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Základné druhy chorôb rýb a liečebné postupy.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy zabezpečovania hygieny prostredia na chov rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
anatómia a morfológia rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
prostriedky používané na ochranu pred rybožravými predátormi
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Napr. ochrany rýb pred vtáctvom a riečnymi cicavcami.
Perspektíva: Aktuálna
3
stavby, zariadenia a technológie v chove rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy veľkostného triedenia v chove lososovitých rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
pomocné pracovné prostriedky a zariadenia pri výlove jednotlivých druhov rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné druhové triedenie rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technické procesy v akvakultúre a technické parametre jednotlivých operácií pri chove rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
3
metódy výterov a inkubačné metódy hospodársky významných druhov rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stavby fariem na chov rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane technického vybavenia farmy na chov rýb.
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby distribúcie rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zooveterinárne opatrenia v chovoch rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
RAS systémy v akvakultúre
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: RAS systém v prevádzke - kŕmenie, čistenie, váženie, dezinfekcia chovných priestorov, monitoring základných parametrov (množstvo kyslíku, teplota vody, pH hodnota).
Perspektíva: Aktuálna
3
prevádzková a sprievodná dokumentácia v chove rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
3
spôsoby reprodukcie rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady tvorby a ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy a spôsoby odberu vzoriek na monitorovanie fyzikálnochemických vlastností vodného prostredia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
navrhovanie a uplatňovanie pracovných postupov v akvakultúre
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie a kontrola prvkov IoT
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: V akvakultúre.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
3
výber generačných rýb, ich výter, hodnotenie vývojových štádií rýb a určovanie chovateľských opatrení
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
3
implementácia postupov pri meraní základných fyzikálnochemických parametrov vody
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
diagnostikovanie zariadení IoT
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: V akvakultúre.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
3
zaznamenávanie aplikácie hnojív, dezinfekčných a ďalších prostriedkov na chov rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie evidencie o chove a reprodukcii rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane vedenia evidencie súvisiacej s pridelenými kompetenciami v oblasti chovu a reprodukcie rýb.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
3
starostlivosť o zariadenia IoT
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Starostlivosť o senzory, snímače, komunikačné zariadenia a vysielače IoT v akvakultúre.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
3
príprava, použitie a údržba náradia a pracovných pomôcok na chov rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ošetrovanie a údržba rybničných zariadení
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
opravy a údržba rybničných zariadení
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha a údržba RAS systému v akvakultúre
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Obsluha RAS systém v prevádzke - kŕmenie, čistenie, váženie, dezinfekcia chovných priestorov, monitoring základných parametrov (množstvo kyslíku, teplota vody, pH hodnota).
Perspektíva: Aktuálna
3
drobné opravy telesa hrádze
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Drobné povrchové úpravy hrádze (navážanie zeminy, pokladanie betónových kociek, drobné úpravy z dôvodu vymytia a pod.)
Perspektíva: Aktuálna
3
starostlivosť o rybochovné zariadenia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
realizácia činností v oblasti manipulácie, triedenia a distribúcie rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
meliorácia, hnojenie a vápnenie rybníkov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
chov rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
3
výtery a aplikácia inkubačných metód hospodársky významných druhov rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zooveterinárne opatrenia v hospodárskych chovoch rýb a ich realizácia v prípade kompetencií na túto činnosť
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrolné výlovy
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kŕmenie a prikrmovanie rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie potravy pre rôzne druhy rýb. Optimalizácia kŕmenia pri zmene klimatických podmienok.
Perspektíva: Aktuálna
3
kŕmenie a výživa rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
realizácia rybničných zooveterinárnych opatrení
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
realizácia činností na zabezpečenie reprodukcie chovaných rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie nástrojov umelej inteligencie v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: V akvakultúre.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
3
obsluha rybárskej mechanizácie, rybničných zariadení a ich údržba
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výlov rýb zo špeciálnych zariadení a ich expedícia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.