Chovateľ vtákov

Chovateľ vtákovChovateľ vtákov chová vtáky, stará sa o ne a manipuluje s nimi. Vykonáva všetky chovateľské úkony, zabezpečuje evidenciu, kontrolu zdravotného stavu, ošetrovanie, kŕmenie, napájanie a zber vajec, riadi reprodukciu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
1740/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKChovateľ hydiny
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
6129
SK ISCO-08
6129002
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
A01
CPA 2015
A01
Príslušnosť k povolaniu
6129002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
etológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vtákov.
Perspektíva: Aktuálna
4
ornitológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Základné poznatky z ornitológie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
4
zoohygiena a prevencia chorôb
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Základné zásady v ochrane zdravia vtákov a starostlivosti o ich zdravie.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
choroby, diagnostika a monitoring výskytu chorôb zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Základné vedomosti o chorobách vtákov, vrátane prenosných na človeka a spôsoby karanténnych opatrení.
Perspektíva: Aktuálna
4
adaptabilita jednotlivých druhov zvierat na životné prostredie a podmienky v starostlivosti ľudí
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
4
zariadenia a technológie v živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: V chove vtákov.
Perspektíva: Aktuálna
4
zootechnika
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby nakladania a uskladnenia biologického odpadového materiálu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
welfare zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Základné vedomosti o správaní vtákov a o dobrých životných podmienkach pre chov vtákov.
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy stavieb na chov vtákov, voliéry
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby čistenia a údržby chovných priestorov vtákov
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Odstraňovanie vtáčieho trusu a iných nečistôt z chovných priestorov, čistenie a dezinfekcia chovných priestorov.
Perspektíva: Aktuálna
4
fyziológia a anatómia rôznych druhov zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Základné vedomosti o anatómii a fyziológii domácich a exotických vtákov.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a metódy obväzovej techniky u zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Základná ošetrovateľská starostlivosť o zranené vtáctvo, ako napr. obväzovanie poranených krídel.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady správnej výživy vtákov a spôsoby ich kŕmenia
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Spôsoby prípravy a dávkovania vyváženej kŕmnej dávky rôznym druhom domácich aj exotických vtákov.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby reprodukcie vtákov
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Základné poznatky o reprodukcii vtákov chovaných v zajatí a jej organizovanie.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy starostlivosti o domáce zvieratá (nie lekárskej)
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Pravidlá a postupy správneho napájania, kŕmenia, čistenia a chovu domácich aj exotických vtákov.
Perspektíva: Aktuálna
4
asepsa, antisepsa, sterilizácia, dezinfekcia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
sledovanie a posudzovanie zdravotného stavu vtákov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vedenie základnej chovateľskej dokumentácie.
Perspektíva: Aktuálna
4
evidencia chovu a kategorizácia v chovoch vtákov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie základných praktických informácií v oblasti reprodukcie, šľachtenia, výživy, podmienok chovu a odchovu, vrátane welfare zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
4
čistenie a údržba klietok, voliér ďalších priestorov pre vtáky
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
údržba, čistenie a dezinfekcia priestorov na chov vtákov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nakladanie s biologickým odpadom
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zber, ošetrovanie a triedenie vajec
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ošetrovanie a starostlivosť o zvieratá a ich čistenie
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Napájanie a kŕmenie vtákov, príprava a čistenie ich výbehov, manipulácia s vtáctvom, prevoz vtákov.
Perspektíva: Aktuálna
4
starostlivosť o zdravie zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Prevencia vzniku ochorení vtákov, prípadne ich šírenia. Podávanie liečiv podľa pokynov veterinárneho lekára.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie reprodukcie zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Riadenie a zabezpečovanie reprodukcie jednotlivých druhov chovaných vtákov.
Perspektíva: Aktuálna
4
napájanie a kŕmenie vtákov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava a dávkovanie krmiva pre vtáky
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dobrých životných podmienok zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vtákov.
Perspektíva: Aktuálna
4
asistencia pri insemináciách a veterinárnych zákrokoch u vtákov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola a rozpoznanie zdravotného stavu vtákov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha zariadení a technológie v živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.