Chovateľ cudzokrajných zvierat (okrem chovateľa v zoologickej záhrade)

Chovateľ cudzokrajných zvierat (okrem chovateľa v zoologickej záhrade)Chovateľ cudzokrajných zvierat (okrem chovateľa v zoologickej záhrade) zabezpečuje odborné práce pri chove a ošetrovaní všetkých druhov cudzokrajných zvierat v zariadeniach určených na ich chov v starostlivosti ľudí, okrem ZOO. Zabezpečuje komplexnú starostlivosť o cudzokrajné zvieratá všetkých vekových kategórií. Zabezpečuje kŕmenie a napájanie zvierat. Vedie základnú zoologickú a chovateľskú dokumentáciu. Chovateľ cudzokrajných zvierat (okrem chovateľa v zoologickej záhrade) sleduje a posudzuje zdravotný stav cudzokrajných zvierat a organizuje ich reprodukciu (vrátane asistencie pri pôrodoch) v súlade s biologickými požiadavkami jednotlivých druhov chovaných v zajatí. Zabezpečuje hygienu chovateľského prostredia zvierat a zodpovedá za bezpečnosť chovu vo vzťahu k externému prostrediu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
1739/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKChovateľ exotických zvierat
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Ovláda legislatívu z oblasti zákonom chránených a ohrozených druhov živočíchov a vie ich spoľahlivo identifikovať.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Preprava zvierat v prípade nákupu/predaja, prípadne veterinárneho zákroku.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
6129
SK ISCO-08
6129001
ESCO
1947
SK NACE Rev. 2
A01
CPA 2015
A01
Príslušnosť k povolaniu
6129001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe (AKIS)
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
4
marketing, postupy marketingového plánovania, marketingová komunikácia a reklama
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: So zameraním na chov cudzokrajných zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Marketing v poľnohospodárstve
4
biológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
genetika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zoohygiena a prevencia chorôb
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Základné vedomosti o ochrane zdravia cudzokrajných zvierat a starostlivosti o zdravie cudzokrajných zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
4
zákonom chránené a ohrozené druhy živočíchov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
adaptabilita jednotlivých druhov zvierat na životné prostredie a podmienky v starostlivosti ľudí
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zootechnika
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vedenie základnej zoologickej a chovateľskej dokumentácie. Spôsoby starostlivosti o mláďatá cudzokrajných zvierat, sledovania a posudzovania zdravotného stavu cudzokrajných zvierat, čistenia, údržby zariadení, kŕmenia a napájania zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby reprodukcie hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Základné vedomosti o reprodukcii cudzokrajných zvierat chovaných v zajatí a jej organizovanie.
Perspektíva: Aktuálna
4
welfare zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Základné vedomosti o dobrých životných podmienkach v chove jednotlivých druhov cudzokrajných zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
4
zoológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Základné poznatky zo zoológie.
Perspektíva: Aktuálna
4
fyziológia a anatómia rôznych druhov zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy vyšetrovania zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
charakter a vlastnosti cudzokrajných zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Základné vedomosti o etológii jednotlivých druhov cudzokrajných zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby kŕmenia a výživy cudzokrajných zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vedomosti o príprave vyváženej kŕmnej dávky pre jednotlivé druhy cudzokrajných zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
4
typy ochorení, stavy a úrazy cudzokrajných zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Rozpoznávanie príznakov ochorení a vykonávanie základných ošetrovacích zákrokov po úraze. Vedomosti o základných výživových doplnkoch a liečivách.
Perspektíva: Aktuálna
4
zariadenia na nastavovanie prostredia pre cudzokrajné, ohrozené a vzácne druhy zveri
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pôrody cudzokrajných zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Spôsoby asistencie pri pôrodoch cudzokrajných zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
plánovanie chovu cudzokrajných, ohrozených a vzácnych druhov zveri
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovovanie metód a postupov pri chove cudzokrajných, ohrozených a vzácnych druhov zveri, skúmanie a overovanie nových metód
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania bezpečnostných hygienických predpisov a opatrení v chove cudzokrajných, ohrozených a vzácnych druhov zveri
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
sledovanie a posudzovanie zdravotného stavu cudzokrajných, ohrozených, vzácnych druhov zveri, vrátane stavu gravidných zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
identifikácia zákonom chránených alebo ohrozených druhov živočíchov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie systému prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe (AKIS)
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
4
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vedenie základnej zoologickej a chovateľskej dokumentácie.
Perspektíva: Aktuálna
4
reklama, propagácia poskytovaných služieb a tovarov, marketingové aktivity
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: So zameraním na chov cudzokrajných zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Marketing v poľnohospodárstve
4
vybavovanie nákupu, resp. iných spôsobov získavania cudzokrajných, ohrozených a vzácnych druhov zveri
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
realizácia veterinárnej prevencie a starostlivosti o zdravotný stav cudzokrajných, ohrozených a vzácnych druhov zveri, zabezpečovanie odberu biologických vzoriek
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane schopnosti podávať preparáty podľa pokynov veterinárneho lekára.
Perspektíva: Aktuálna
4
čistenie a údržba klietok, stajní, výbehov a ďalších priestorov pre cudzokrajné, ohrozené a vzácne druhy zveri
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
asistencia pri pôrodoch cudzokrajných, ohrozených a vzácnych druhov zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava a dávkovanie krmiva pre cudzokrajné, ohrozené a vzácne druhy zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
napájanie, kŕmenie a pasenie cudzokrajných, ohrozených a vzácnych druhov zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
starostlivosť o cudzokrajné, ohrozené a vzácne druhy zveri podľa veterinárnych zásad, vrátane ich umelého odchovu
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ošetrovanie a starostlivosť o zvieratá a ich čistenie
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie reprodukcie zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Riadenie a zabezpečovanie reprodukcie jednotlivých druhov chovaných zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dobrých životných podmienok zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha zariadení na nastavovanie prostredia pre cudzokrajné, ohrozené a vzácne druhy zveri
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie odchytov a transportov cudzokrajných, ohrozených a vzácnych druhov zveri
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.