Včelár

VčelárVčelár sa zaoberá chovom včiel, poskytuje im komplexnú zooveterinárnu starostlivosť, získava a upravuje včelie produkty, vedie evidenciu o ich zdravotnom stave, výsledkoch produkcie a pracovných postupoch, ktoré vykonáva v súlade s platnými právnymi normami viažucimi sa k zakladaniu včelstiev, k ich chovu, ochrane a obnove.
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
1738/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKChovateľ včiel
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Všetky obdobia včelárskeho roka, ktorý trvá jeden rok, majú svoje špecifiká. 12 mes. je oproti pôvodným 36 výrazné skrátenie.
ISCO-08
6123
SK ISCO-08
6123000
ESCO
2105
SK NACE Rev. 2
A01
CPA 2015
A01
Príslušnosť k povolaniu
6123000

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spôsoby podávania projektov na získanie príspevku, dotácie (štátnej, z EÚ).
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
psychológia predaja, marketing
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: V prípade samostatne hospodáriaceho včelára.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Marketing v poľnohospodárstve
3
právne predpisy EÚ v oblasti fondov EÚ (nariadenia, usmernenia EK)
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spôsoby podávania projektov na získanie príspevku, dotácie (štátnej, z EÚ).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Sociálne poľnohospodárstvo
3
biológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Včiel.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Evidencia súvisiaca so včelárstvom, evidencia včelstiev.
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby ochrany rastlín proti škodcom a likvidácia chorôb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
adaptabilita jednotlivých druhov zvierat na životné prostredie a podmienky v starostlivosti ľudí
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy a pojmy v rastlinnej a živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Znalosť základných právnych noriem o chove a ochrane včelstiev.
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby výživy ľudí
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Postavenie včelích produktov vo výžive ľudí.
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby chovu včiel a získavanie včelích produktov
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vedomosti o včelách, ich ochoreniach, metódach liečenia a používaní liečebných prostriedkov.
Perspektíva: Aktuálna
3
včelie produkty
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
včelia pastva
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vedomosti z oblasti botaniky a biológie rastlín, meteorológie, klimatológie a fenológie, podmienky odborného pestovania rastlín.
Perspektíva: Aktuálna
3
Vyhláška č. 285/2017 Z. z. o identifikácii a registrácii včelstiev v znení neskorších predpisov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby údržby včelárskeho inventáru
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Starostlivosť o pomôcky a zariadenia určené na chov včiel, získavanie, spracovanie a skladovanie včelích produktov.
Perspektíva: Aktuálna
3
včelárstvo
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby ochrany včiel a rastlín proti chorobám a škodcom a likvidácie chorôb a škodcov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy a pojmy v oblasti životného prostredia a jeho ochrany
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie právnych noriem EÚ a SR, usmernenia EK, Centrálneho koordinačného orgánu a Certifikačného orgánu vzťahujúce sa na realizáciu operačných programov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Sociálne poľnohospodárstvo
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
posudzovanie stavu a kvality včelstva a včelích produktov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
odborná identifikácia chorôb a škodcov včiel a praktické liečenie
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie evidencie súvisiacej so včelárstvom
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Údaje o včelách, ich ochoreniach a liečení a pod. Evidencia súvisiaca so včelárstvom, evidencia včelstiev.
Perspektíva: Aktuálna
3
komunikácia a korešpondencia s príslušnými orgánmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Prípadne komunikácia s inštitúciami, vybavovanie príslušných povolení alebo podobné. Komunikácia s orgánmi regionálnej veterinárnej a potravinovej správy a centrálnej evidencie hospodárskych zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
3
predaj finálnych produktov zákazníkom
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: V prípade samostatne hospodáriaceho včelára.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Marketing v poľnohospodárstve
3
údržba včelárskych zariadení a ďalšieho vybavenia
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Stavby a zariadenia včelníc - stavba a údržba včelích obydlí, ich častí, príslušenstvo a doplnky.
Perspektíva: Aktuálna
3
získavanie včelích produktov, ich úprava, skladovanie a príprava na predaj
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
starostlivosť o zdravie zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
odchyt cudzích rojov a ich následná likvidácia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
starostlivosť o včelstvo v priebehu celého včelárskeho roku
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spájanie a rozširovanie včelstiev
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
chov, výmena a značenie včelích matiek
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
doprava a usadzovanie úľov do vhodných lokalít
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zabezpečovanie reprodukcie zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie reprodukcie včiel.
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie tímu spolupracovníkov v živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
uplatňovanie marketingového prístupu
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: V prípade samostatne hospodáriaceho včelára.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Marketing v poľnohospodárstve
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Samostatne hospodáriaci roľník

Pracovné prostriedky

Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.