Chovateľ hovädzieho dobytka, oviec a kôz

Chovateľ hovädzieho dobytka, oviec a kôzChovateľ hovädzieho dobytka, oviec a kôz zabezpečuje pri výkone práce prvotnú starostlivosť zvieratám, ktorú poskytuje na základe získaných vedomostí o druhoch hospodárskych zvierat a používanom spôsobe chovu, sleduje správanie sa zvierat (odchýlky od normálneho správania sa), kondičný a zdravotný stav hospodárskych zvierat. Zodpovedá za správne ustajnenie zvierat, čistotu ustajňovacích priestorov, tvorbu skupín a presuny zvierat. Zodpovedá aj za nastavenie správnej výživy, kontrolu kŕmenia, kvalitu krmív, kontrolu zásob krmív, ich uskladnenie a tiež výrobu a nákup dostatku objemových a jadrových krmív. Vedie chov zvierat spôsobom, aby dosiahol svoj chovateľský cieľ a množstvo predpokladanej produkcie. Zodpovedá za správnu plemenitbu a zabezpečuje reprodukciu zvierat podľa pripárovacích plánov. Odovzdáva produkciu a zodpovedá za kvalitu vyrobených produktov. Vedie evidenciu chovaných zvierat - CEHZ a knihu veterinárnych zákrokov. Chovateľ hovädzieho dobytka, oviec a kôz dohliada na ...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
1733/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
K ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Dĺžka praxe je orientačná. Závisí od predchádzajúceho vzdelania a rozsahu praktických skúseností. Rovnako sa môže požiadavka líšiť od podmienok konkrétneho podniku.
ISCO-08
6121
SK ISCO-08
6121001
ESCO
2098
SK NACE Rev. 2
A01
CPA 2015
A01
Príslušnosť k povolaniu
6121001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
legislatívne vedomosti z oblasti podpory zamestnávania znevýhodnených občanov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Sociálne poľnohospodárstvo je definované ako súhrn činností využívajúcich poľnohospodárske zdroje, rastlinné i živočíšne, za účelom tvorby adekvátneho prostredia pre rôzne skupiny obyvateľstva (napr. z rôznymi obmedzeniami,...).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Sociálne poľnohospodárstvo
4
zoohygiena a prevencia chorôb
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Jedine ovláda účinnú prevenciu spočívajúcu v dôslednom sledovaní chovných podmienok a v odstraňovaní škodlivých vplyvov na organizmus zvierat. Medzi základné zásady prevencie patrí: hygiena maštaľného prostredia, hygiena výbehov a pasienkov, hygiena výživy, hygiena ošetrovania zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Softvér pre monitoring stáda - aktivita, kŕmenie, paznechty a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
4
zariadenia a technológie v živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Jedinec má pokročilé vedomosti o zariadeniach a technológiách používaných v živočíšnej výrobe - dojárne, kŕmne linky, technológie na odpratávanie maštaľného hnoja. Jednotlivé požiadavky sa môžu líšiť od vybavenia a úrovne mechanizácie farmy. Mal by zvládať dennú technickú údržbu strojov (kontrola pred, po a počas používania), ďalšie kontroly a zásahy podľa plánu prevádzky a servisného plánu (v zmysle oprávnení). Mal by disponovať značnou fyzickou zdatnosťou, ktorú využije pri manipulovaní so zvieratami (presuny, ošetrovanie), opravy a údržba strojov a zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
4
zootechnika
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Jedinec má pokročilé vedomosti o technike chovu jednotlivých druhov hospodárskych zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby nakladania a uskladnenia biologického odpadového materiálu
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Jedinec má vedomosti a ovláda spôsoby manipulácie s maštaľným hnojom, jeho uskladnenie, použitie na hnojenie (zdroj organickej hmoty, živín). Okrem hnoja ako vedľajšieho živočíšneho produktu má absolvent vedomosti ako nakladať a manipulovať s objemovými krmivami (siláže, senáže,...), ktoré pri nesprávnej manipulácii môžu poškodiť životné prostredie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
4
spôsoby reprodukcie hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Jedinec má primerané vedomosti o reprodukcii a plemenitbe zvierat. Pozná vonkajšie (výživa, klimatické činitele, spôsob chovu) a vnútorné (dedivosť) činitele ovplyvňujúce plodnosť. Pri chove oviec má vedomosti o delení chovov (šľachtiteľské chovy, rozmnožovacie chovy, úžitkové chovy).
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby obsluhy poľnohospodárskych strojov v živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Jedinec pozná a ovláda základné pracovné postupy. Má praktické skúsenosti. Na niektoré činnosti sa môže vyžadovať vodičské oprávnenie príslušnej skupiny. Okrem toho má vedomosti potrebné pre základnú technickú údržbu pracovných zariadení v závislosti od vybavenia farmy.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy riadenia a plánovania v živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: V chove hovädzieho dobytka, oviec a kôz. Pozná rozdiely v chovoch a druhoch hospodárskych zvierat. Tieto vedomosti sú potrebné pre ďalší rozvoj a udržanie chovu i jeho ekonomiku. Napr. dĺžka gravidity a následne pôrody bahníc je potrebné naplánovať v období, keď sú ustajnené v maštali. Okrem toho bude mať vplyv na mliekovú úžitkovosť aj čas odstavu jahniat a pod. Plánovanie pripúšťania plemeníc v chovoch HZ má významnú úlohu pre rozvoj a udržanie jednotlivých úrovní chovov.
Perspektíva: Aktuálna
4
welfare zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Ovláda primerané vedomosti o potrebách zvierat vo vzťahu k životným podmienkam. Welfare hospodárskych zvierat v rámci ich chovu a starostlivosti o ne definuje podmienky, v ktorých sa môžu prirodzene správať a nie sú vystavované fyzickej a psychickej nepohode, chorobám, strachu a stresu. To zároveň znamená, že majú dostatok primeranej výživy a netrpia smädom a hladom. Žijú v priestore, v ktorom sa cítia prirodzene a dokážu v ňom uplatňovať správanie, ktoré je im vlastné. Dodržiavanie welfare zvierat by malo byť mimoriadne dôležité.
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy stavieb pre hospodárske zvieratá
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Ovláda požiadavky na ustajnenie, ktoré musí byť také, aby sa pri ich odchove, produkcií, pôrodoch či výkrme zabezpečili všetky hygienické predpoklady a dobrý zdravotný stav chovaných hospodárskych zvierat. Pri odchove sa uplatňuje ustajnenie napr. s podstielkou a bez podstielky. Ustajnenie jalovíc musí byť také, aby sa pri ich odchove zabezpečili všetky hygienické predpoklady a ich dobrý zdravotný stav. Ustajnenie s podstielaním je vhodné v oblastiach s dostatkom stelivovej slamy. Ustajnenie bez podstielky sa používa v miestach s nedostatkom podstielkovej slamy. Celoroštové voľné ustajnenie sa najlepšie uplatní ako sezónne ustajnenie v letnom období v kombinácii s pasením. Medzi vybavenie farmy patria fixačné klietky pre ošetrovanie zvierat (napr. paznechtov), dezinfekčné brody na ošetrovanie paznechtov, ... Chovaným zvieratám je potrebné prispôsobiť aj počty napájačiek, výšky zábran. Ako bežná súčasť ustajňovacích priestorov sa za posledné obdobie stala ventilácia maštalí (riadenie mikroklímy). Odlišné požiadavky sú v chovoch oviec a kôz. Ovce nie sú náročné na ustajnenie. Vyžadujú suché, svetlé prostredie bez prievanu. K vnútorným zariadeniam patria jednostranné alebo dvojstranné jasle. Maštale pre kozy musia byť suché, teplé, vzdušné, bez prievanu a má byť pri nich výbeh. Požiadavky kôz na mikroklímu sú podobné ako požiadavky oviec.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie chovu hovädzieho dobytka, oviec a kôz
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Jedinec zvláda prvotnú evidenciu zvierat v chove HZ. Správne vedená evidencia je dôležitá pre ďalší rozvoj chovu. Opiera sa o ňu následne reprodukcia, selekcie, výživa a úžitkovosť. Okrem výrobných požiadaviek sa evidencia vyžaduje pre potreby veterinárnej správy, poskytovateľov podpory (PPA), chovateľské zväzy, ... Okrem evidencie zvierat je dôležité viesť a zaznamenávať aj výrobu a spotrebu krmív, stelív, rôznych prípravkov používaných v chovoch, PHM, ...
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady ekologického poľnohospodárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Jedinec ovláda požiadavky týkajúce sa ochrany životného prostredia, štandardy a základné postupy. Na životné prostredie nepriaznivo pôsobí aj neodborné používanie chemických prostriedkov a manipulácia s nimi. Šťavy zo siláží, senáží a ostatných neodborne uskladnených krmív a hnoja sú veľkými znečisťovateľmi ovzdušia, pôdy a podzemných vôd.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
4
výživa a kŕmenie hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Pokročilé vedomosti o výžive a kŕmení zvierat. Dôležité je poznať a porozumieť medzidruhovým rozdielom vo výžive a špecifickým požiadavkám v závislosti od veku chovaných zvierat. Napr. pri chove HD musí absolvent ovládať rozdiely vo výžive teliat (obdobie mliečnej výživy a po odstave), výživu mladého dobytka, teľných jalovíc, pred pôrodom, po pôrode, obdobie státia na sucho, výkrm dobytka a pod. Rovnako je dôležité poznať požiadavky pri chove oviec a kôz. Poznanie a rešpektovanie týchto požiadaviek základom pre zdravý chov s dobrou úžitkovosťou (mlieková, mäsová). Výživou chovných chovaných zvierat sa má zabezpečiť: intenzita rastu stanovená rastovým štandardom plemena, včasné zaradenie do plemenitby, úžitkovosť zodpovedajúca diferencovanému úžitkovému typu, realizácia genofondu, dobrý zdravotný stav, rast a telesný vývin pri rešpektovaní ekonomiky odchovu. Poznanie požiadaviek na výživu jednotlivých chovaných druhov a kategórii zvierat je kľúčom k úspešnému a rentabilnému chovu.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy identifikácie hospodárskych zvierat na pastve pomocou geografických navigačných satelitných systémov
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Jedinec ovláda zber a základné spracovanie údajov v poľnohospodárskej prvovýrobe. Ich prvotné triedenie, jednoduché pracovné výstupy. Do popredia vstupujú zdielané úložiská, cloudové riešenia kde sa môžu ukladať výrobné údaje. Následne sa môžu triediť, spracovať a expotovať pre potreby poľnohospodárskeho podniku, veterinárnu správu, PPA, profesné organizácie, zväzy, ...
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
4
ochorenia, stavy a úrazy hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Primerané vedomosti o chorobách a nákazách vyskytujúcich sa v našich podmienkach a o možnostiach tlmenia nákazy, spôsoboch ich predchádzania a terapie. Starostlivosť o choré zvieratá a drobné veterinárne úkony. Primerané vedomosti o zoonózach (chorobách prenosných na človeka). Účinná prevencia chorôb spočíva v dôslednom sledovaní chovných podmienok a v odstraňovaní škodlivých vplyvov na organizmus zvierat. Medzi základné zásady prevencie patrí: hygiena maštaľného prostredia, hygiena výbehov a pasienkov, hygiena výživy, hygiena ošetrovania zvierat. K prevencii chorôb chovaných zvierat prispievajú pravidelné priebežné kontroly kŕmnych dávok, preventívne veterinárne prehliadky, genetická a technologická selekcia, čiže vylúčenie zvierat s dedičnými chybami alebo s chybami znemožňujúcimi použiť zviera vo veľkovýrobnej technológii. Pred pripustením gynekologické a parazitologické vyšetrenie. V stádach treba preventívne uskutočniť selekciu chorých zvierat s nepriaznivou diagnózou, so zlou konverziou krmív predchádzať stratám úhynom. Treba mať na pamäti, že prevencia je lepšia než riešenie dôsledkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
vedomosti o dobrých životných podmienkach zvierat podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Jedinec ovláda druhové a medzidruhové rozdiely, požiadavky chovaných hospodárskych zvierat. Má vedomosť o minimálnych potrebách pre ustajnenie, veľkosti napr. boxov, počty napájačiek,... Ovláda ošetrovanie zvierat (paznechty, pri ovciach je napr. potrebné strihanie, ktorým sa udržiava priaznivý zdravotný stav a znižuje riziko prenosu napr. zoonóz, odrohovanie a pod.). Okrem toho má vedomosti o spôsobe vytvárania jednotlivých skupín zvierat (napr. optimálne početnosti, škôlkovanie pri jahňatách a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
4
pôrody hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Hovädzieho dobytka, oviec a kôz. Jedinec ovláda medzidruhové rozdiely a požiadavky. Vie rozoznať a pomenovať jednotlivé štádia pôrodu. Pri pôrode (telení) rozlišujeme tri obdobia: prípravné obdobie - obdobie telenia - obdobie po otelení.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Pri chovoch hospodárskych zvierat treba vytvárať také výrobné a pracovné podmienky, aby sa dosiahli čo najlepšie výrobné a ekonomické výsledky pri zachovaní priaznivého životného prostredia. Okrem toho je nevyhnutné dbať na dodržiavanie zásad BOZP pri obsluhe strojov a zariadení, manipulácii so zvieratami, ...
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikácia legislatívnych poznatkov v oblasti sociálnej ekonomiky a sociálnych podnikov
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Aplikácia sociálnej ekonomiky a vytváranie sociálnych podnikov záleží od konkrétnych podmienok a oblasti v ktorej podnik hospodári. Rovnako je dôležité poznať danosti regiónu, špecifiká, skladbu obyvateľstva. Treba poznamenať, že často v podnikoch sa zamestnajú ľudia pre iné odvetvia s horším uplatnením.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Sociálne poľnohospodárstvo
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Rešpektovať zásady BOZP. V podmienkach poľnohospodárskeho podniku sa vykonáva periodické preškolenie pracovníkov (podľa cyklov napr. raz ročne). Okrem toho pracovníci absolvujú rôzne školenia z oblasti hygieny, preškolenia k používaným technológiám, ...
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia princípov ekologického poľnohospodárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Do popredia sa dostávajú princípy ekologizácie poľnohospodárskej výroby. Posledné roky sa používajú chemické prostriedky so zníženou záťažou pre životné prostredie. Okrem toho mnoho podnikov prešlo od princípov konvenčného poľnohospodárstva k ekologickému (po období konverzie).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
4
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Vyhodnocovanie dát programov monitoringu stáda.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
4
vedenie evidencie chovu a kategórií hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Základná evidencia súvisiaca s chovom hovädzieho dobytka, oviec a kôz. Príprava podkladov pre spracovanie napr. pre podnik plemenárskych služieb, PPA, atď.
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie základných praktických informácií v oblasti reprodukcie, šľachtenia, výživy, podmienok chovu a odchovu, vrátane welfare zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Základom plemenárskej práce v chove hovädzieho dobytka je kontrola úžitkovosti a kontrola dedičnosti poskytujúca číselné podklady na výber, ktorý je najdôležitejším prostriedkom plemenárskej práce. Cieľom výberu je aby produkcia novej generácie zvierat a jej vlastnosti boli lepšie alebo rovnaké ako mala rodičovská generácia. Na plemenitbu by sa mali používať len také plemenníky a plemennice, ktoré v určitej vlastnosti alebo v súhrne vlastností prevyšujú priemer chovaného plemena.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
4
získavanie finančnej podpory v oblasti sociálneho poľnohospodárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Sociálne poľnohospodárstvo
4
spolupráca s veterinárnym lekárom
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Pre rozvoj a udržanie chovu HZ je dôležitá veterinárna starostlivosť. Správna komunikácia, zodpovedný prístup a pozornosť sú predpokladom pre včasné odhalenie chorôb a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
údržba stajní a ohrád pre hospodárske zvieratá, posudzovanie mikroklímy v objektoch pre zvieratá
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Rešpektovať požiadavky zvierat podľa druhov a premennej príslušnosti. Okrem toho nám do toho vstupuje užitkové zameranie. Pre chovy je dôležité pravidelné odstraňovanie exkrementov, podstielať čistou podstielkou, správne vetranie (vyhnúť sa prievanu) do popredia ide riadenie mikroklímy, zabezpečiť prístup k napájaniu a krmivám. Vrátane drobných opráv a údržby.
Perspektíva: Aktuálna
4
nakladanie s biologickým odpadom
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Pri nakladaní s biologickým odpadom je potrebné rešpektovať legislatívne predpisy upravujúce túto oblasť. Okrem toho je dôležité dodržiavať aj BOZP, hygienické predpisy a zabrániť šíreniu chorôb a škodcov v chove HZ.
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava a dávkovanie krmiva pre hospodárske zvieratá
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Kŕmenie podľa zadaných kŕmnych dávok, kontrola kvality používaných krmív. Výživa a kŕmenie dojníc významne ovplyvňujú ich produkčnú schopnosť. Na produkciu mlieka veľmi priaznivo vplývajú aj niektoré krmivá ako napr. lucerna siata, ďatelina, lúčny, pastevný porast, strukoviny, kŕmna repa, seno. Zvyšovanie produkcie mlieka pri dojniciach sa prejavuje klesaním spotreby živín na jednotku produkcie. Ovce sú prežúvavce s relatívne najdlhšou tráviacou sústavou. Preto základom kŕmnej dávky oviec sú objemové krmivá. Ovce zužitkujú krmivá, ktoré sú menej vhodné pre ostatné druhy hospodárskych zvierat, ako slamu obilnín, strukovín a repky. Kŕmenie oviec rozdeľujeme na letné a zimné obdobie. Základom letnej výživy je paša. Zvýšenú pozornosť sa musí venovať organizácii pasenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
napájanie, kŕmenie a pasenie hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Správna technika pasenia zvierat, stavanie a kontrola funkčnosti plôtikov, zabezpečenie správneho napájania zvierat a kontrola čistoty a funkčnosti napájacích zariadení. Napájanie je veľmi dôležité, preto zvieratá by mali mať trvale zabezpečený prístup k vode. V pasienkarských oblastiach sa letná kŕmna dávka zakladá na paši.
Perspektíva: Aktuálna
4
ošetrovanie a starostlivosť o zvieratá a ich čistenie
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Rozsah starostlivosti záleží od druhu HZ, kategórie a ďalších faktorov. Treba mať na zreteli starostlivosť o zvieratá pri presunoch a ošetrovaní, ich správna a bezpečná fixácia. Pravidelné ošetrovanie a úprava paznechtov zvierat, odrohovanie dobytka. Ošetrovanie paznechtov. Medzi základné úkony súvisiace s ošetrovaním oviec patria ošetrovanie, ošetrovanie vlny a kože, odčervovanie, hygiena prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
4
starostlivosť o choré hospodárske zvieratá podľa veterinárnych zásad
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Základné chovateľské a veterinárne zákroky, spolupráca s veterinárnym lekárom, identifikácia správania zvierat, súvisiaceho so zhoršujúcim sa zdravotným stavom zvierat. Rešpektovať druhové požiadavky, plemennú príslušnosť. Venovať dostatočnú pozornosť prejavom zdravia a úžitkovosti. Treba mať na pamäti, že prevencia je základom.
Perspektíva: Aktuálna
4
plemenitba hospodárskych zvierat a vedenie pôrodov
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Príprava zvierat na reprodukciu, tvorba skupín, výber plemenníkov, asistencia inseminačnému technikovi, vedenie evidencie súvisiacej s reprodukciou, správne označovanie zvierat. Cieľom plemenitby je udržať dobré vlastnosti chovného materiálu a vylúčiť nevhodné. Pri rozdelení plemien oviec sa berú do úvahy hľadiská, ako akosť vlny, jemnosť vlny, počet ročných striží, chovný smer, utváranie chvosta, chovné oblasti. Poznanie medzidruhových a plemenných rozdielov je dôležité pre dobré výsledky v chove. Okrem toho nám tieto vedomosti pomôžu vhodne sa pripraviť na prípadné budúce problémy napr. pri pôrode či odchov.
Perspektíva: Aktuálna
4
starostlivosť o narodené hospodárske zvieratá a o ich správny rast
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Správne vedenie pôrodov, starostlivosť o narodené zvieratá a matku, správna technika odchovu mladých kategórií zvierat a kontrola odchovu. Pri odchove sa musia využiť schopnosti rastu mladého organizmu. Výživu teliat treba prispôsobiť postupnému vývinu a činnosti tráviaceho aparátu. Odchov cicaním je najstarší a najprirodzenejší spôsob odchovu. Teľatá pri ňom cicajú mlieko, ktoré je prirodzene teplé, zdravotne bezchybné a dosahujú pri ňom dobré prírastky. Nevýhodou je, že nie je možné kontrolovať množstvo vypitého mlieka. Odchov napájaním je veľkovýrobný spôsob odchovu teliat, pri ktorom najprv teľatá sa naučia piť z misiek alebo gumových cumľov. Tento spôsob umožňuje dávkovať mlieko podľa veku a hmotnosti jedincov, zlepšovať a zrýchľovať návyk teliat na prijímanie rastlinných krmív. Odchov dojčiacimi kravami prebieha pomocou vybraných zdravých kráv, dojok, ktorým sa okrem vlastného teľaťa dávajú aj teľatá od iných kráv, podľa ich mliečnej úžitkovosti.
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha zariadení a technológie v živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane údržby technológií a mechanizačných prostriedkov používaných v živočíšnej výrobe. Pokročilé zručnosti pri používaní a údržbe technológií a mechanizácie, ich pravidelná údržba a drobné opravy. Rozsah požiadaviek a vedomostí sa môže líšiť v závislosti od podmienok konkrétneho podniku. Dôležité je ovládať zverené mechanizačné prostriedky, ich nastavenia, údržbu, základný servis.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
4
identifikácia hospodárskych zvierat na pastve pomocou geografických navigačných satelitných systémov
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: V súlade s § 19 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov musia byť všetky zvieratá identifikované a ich identifikačné údaje sa musia viesť v centrálnom registri zvierat, ktorý vedú Plemenárske služby, štátny podnik.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.