Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Realizátor záhradných a krajinných úprav

Realizátor záhradných a krajinných úpravRealizátor záhradných a krajinných úprav sa zaoberá činnosťou, ktorá súvisí s praktickým vykonávaním úprav plôch zelene podľa návrhu vypracovaného krajinným architektom. Realizátor úprav ovláda základy starostlivosti o prírodné prvky v krajine, vrátane ochrany vody, pôdy, ovzdušia a rastlín. Ovláda pestovateľské požiadavky a špecifiká rastlín, stará sa o rastliny, dopestováva ich a podľa návrhu vypracovaného architektom, riadi úpravy plôch zelene v zastavanom území a urbanizovanej krajine. Komunikuje s odborníkmi, orientuje sa v oblasti eurofondov a je spolutvorcom pri zhodnocovaní dotačných finančných prostriedkov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
1730/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 405/2011 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (§ 32 ods. 1)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami, ktoré vydáva regionálny úrad verejného zdravotníctva podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 3 písm. a) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: Je možné akceptovať študijnú prax, ktorá bola vykonávaná v rámci štúdia.
ISCO-08
6113
SK ISCO-08
6113003
ESCO
2093
SK NACE Rev. 2
A01
CPA 2015
A01
Príslušnosť k povolaniu
6113003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe (AKIS)
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
6
právne predpisy EÚ v oblasti fondov EÚ (nariadenia, usmernenia EK)
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V poľnohospodárstve.
Perspektíva: Aktuálna
6
legislatívne vedomosti z oblasti podpory zamestnávania znevýhodnených občanov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Sociálne poľnohospodárstvo
6
meteorológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
pedológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
formy a metódy administrácie projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V poľnohospodárstve.
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby prípravy a spracovania pôdy a substrátov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
druhy poľnohospodárskych plodín, burín a invazívnych druhov rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby sadovníckych a krajinárskych úprav
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby ochrany rastlín proti škodcom a likvidácia chorôb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby výživy rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
6
zásady správnej poľnohospodárskej praxe pri pestovaní záhradníckych rastlín a drevín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady ekologického poľnohospodárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
6
procesy digitalizácie a analytiky dát v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
6
spôsoby pestovania kvetín a iných rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby pestovania okrasných drevín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy zakladania trávnikov a zásady ich ošetrovania
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
stroje a zariadenia v záhradníckej produkcii
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby výsadby, údržby a ochrany vegetačných prvkov
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Mobilná zeleň - zeleň v nádobách rôznej veľkosti a rôzneho typu. Spôsoby ošetrovania nádob.
Vertikálna zeleň - ťahavé druhy rastlín určené na ploty, strechy a pod. Spôsoby výsadby vegetácie na konštrukciách a starostlivosti o ne.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vertikálne poľnohospodárstvo
6
spôsoby realizácie a údržby zelene
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby údržby parkov
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane údržby športových plôch.
Perspektíva: Aktuálna
6
záhradníctvo
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vhodnosť a kvalita závlahových komponentov a spôsoby využívania závlahových systémov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
6
právne predpisy a normy v oblasti pestovateľských postupov v záhradníctve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
manažment závlah
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
6
dendrológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
arboristika
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy riadenia a plánovania v záhradníckej a sadovníckej produkcii
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Marketing v poľnohospodárstve
6
princípy a metódy ochrany prírody
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy a metódy zachovávania a tvorby krajiny
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy riadenia ochrany národných parkov a voľného života v prírode
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy a zásady hospodárenia s prírodnými zdrojmi, trvalo udržateľný rozvoj
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikácia legislatívnych poznatkov v oblasti sociálnej ekonomiky a sociálnych podnikov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Sociálne poľnohospodárstvo
6
orientácia v právnych predpisoch SR a EÚ v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V poľnohospodárstve.
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v podpornej politike a možnosti získavania finančných podpôr pre zverenú oblasť
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia princípov ekologického poľnohospodárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
6
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie systému prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe (AKIS)
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
6
vedenie požadovaných evidencií, poprípade vykonávanie ďalších administratívnych prác
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
reklama, propagácia poskytovaných služieb a tovarov, marketingové aktivity
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Marketing v poľnohospodárstve
6
získavanie finančnej podpory v oblasti sociálneho poľnohospodárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Sociálne poľnohospodárstvo
6
komunikácia s orgánmi štátnej správy v oblasti záhradníctva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zber, triedenie, balenie, skladovanie, expedícia kvetov a ďalšieho okrasného materiálu
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ošetrovanie a príprava pôdy, príprava substrátov na pestovanie kvetín a záhradných rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vysádzanie a ošetrovanie rôznych skupín kvetín počas vegetácie vo vonkajších podmienkach a v krytých priestoroch
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
rozmnožovanie kvetín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
výsadba okrasných rastlín, vrátane ošetrovania po výsadbe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vertikálne poľnohospodárstvo
6
siatie, vysádzanie a rozmnožovanie kvetín a okrasných rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
starostlivosť o kvety a okrasné rastliny
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zakladanie a udržiavanie zelene
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ošetrovanie okrasných drevín a kvetín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zakladanie a údržba trávnatých plôch
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane zakladania a ošetrovania trávnikov.
Perspektíva: Aktuálna
6
ošetrovanie poľnohospodárskych a záhradníckych rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
6
hnojenie záhradných rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia základných ochranných prostriedkov proti chorobám a škodcom záhradníckych rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia chemických látok používaných v záhradníctve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zavlažovanie kvetín, okrasných kríkov a stromov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
6
rez okrasných drevín na trvalom stanovisku
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia ochranných prostriedkov proti chorobám a škodcom okrasných rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
údržba sadovníckych a krajinárskych úprav
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
údržba záhrad, parkov a krajiny
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
sledovanie stavu porastov počas vegetácie
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ošetrovanie verejnej zelene
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia digitalizácie a analytika dát v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
6
zabezpečovanie aktivít na ochranu, tvorbu a zlepšovanie životného prostredia
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Remeselná živnosť

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Benzínové nástroje (reťazové píly, kosačky...)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Telo ako pracovný prostriedok
Telo ako celok (fyzická zdatnosť, športová zdatnosť, umelecký pohybový prejav a pod., napr. profesionálny športovec...)
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Stroje a zariadenia
Prenosné stroje (cestné rezačky, miešačky, rotavátory, kompresory, vrtné súpravy...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.