Záhradník - pestovateľ okrasných rastlín a drevín

Záhradník - pestovateľ okrasných rastlín a drevínZáhradník - pestovateľ okrasných rastlín a drevín pestuje rôzne druhy okrasných rastlín a okrasných drevín. Vykonáva úkony, činnosti a pestovateľské zásahy na rastlinách s cieľom ďalšieho použitia dopestovaných okrasných rastlín a drevín. Záhradník - pestovateľ okrasných rastlín a drevín rozmnožuje a produkuje rôzne druhy okrasných rastlín a drevín v súlade so zásadami správnej poľnohospodárskej praxe v konkrétnych pestovateľských podmienkach. Vykonáva priame činnosti pri príprave pôdy s využívaním strojov a zariadení v záhradníckej produkcii, pri množení a pestovaní sadbového materiálu okrasných rastlín a drevín, výžive a ich ochrane proti škodcom a chorobám. Vykonáva priame činnosti pri udržiavaní vysadených okrasných rastlín a drevín na trvalom stanovišti. Zabezpečuje vodný režim v pôde využívaním závlahových systémov v súlade s agro-environmentálnymi podmienkami. Zabezpečuje základnú údržbu, diagnostiku a opravy jednoduchých poľnohospodárskych strojov a náradia. Vedie základnú ú...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
1729/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 405/2011 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (§ 32 ods. 1) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: Je možné akceptovať študijnú prax, ktorá bola vykonávaná v rámci štúdia.
ISCO-08
6113
SK ISCO-08
6113002
ESCO
2093
SK NACE Rev. 2
A01
CPA 2015
A01
Príslušnosť k povolaniu
6113002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe (AKIS)
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
4
právne predpisy EÚ v oblasti fondov EÚ (nariadenia, usmernenia EK)
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V prípade čerpania podpory zo strany EÚ v rámci Krížového plnenia povinnosť viesť Knihu spotreby chemických látok a prípravkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby prípravy a spracovania pôdy a substrátov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady správnej poľnohospodárskej praxe pri pestovaní poľnohospodárskych plodín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy poľnohospodárskych plodín, burín a invazívnych druhov rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby ochrany rastlín proti škodcom a likvidácia chorôb
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Škodcovia v rastlinnej, živočíšnej výrobe a v skladoch.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby výživy rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
4
postupy údržby, diagnostiky a opravy poľnohospodárskych strojov
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Základná údržba, diagnostika a opravy jednoduchých poľnohospodárskych strojov a náradia.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady ekologického poľnohospodárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
4
metódy hydroponického pestovania rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: V závislosti od konkrétneho podniku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hydroponické pestovanie rastlín
4
spôsoby vertikálneho pestovania rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: V závislosti od konkrétneho podniku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vertikálne poľnohospodárstvo
4
spôsoby pestovania kvetín a iných rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje a zariadenia v záhradníckej produkcii
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
záhradníctvo
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a normy v oblasti pestovateľských postupov v záhradníctve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
manažment závlah
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
4
floristika, aranžovanie kvetín, kvetinárstvo
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dendrológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby skladovania, balenia a expedície tovaru
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Marketing v poľnohospodárstve
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie právnych noriem EÚ a SR, usmernenia EK, Centrálneho koordinačného orgánu a Certifikačného orgánu vzťahujúce sa na realizáciu operačných programov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V prípade čerpania podpory zo strany EÚ.
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia princípov ekologického poľnohospodárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
4
využívanie systému prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe (AKIS)
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
4
aplikácia deratizačných prostriedkov, návnad a pascí na likvidáciu škodcov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
hydroponické pestovanie rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: V závislosti od konkrétneho podniku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hydroponické pestovanie rastlín
4
vertikálne pestovanie rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: V závislosti od konkrétneho podniku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vertikálne poľnohospodárstvo
4
zber, triedenie, balenie, egalizácia, skladovanie, expedícia kvetov a ostatného okrasného materiálu
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Marketing v poľnohospodárstve
4
ošetrovanie a príprava pôdy, príprava substrátov na pestovanie kvetín a záhradných rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vysádzanie a ošetrovanie rôznych skupín kvetín počas vegetácie vo vonkajších podmienkach a v krytých priestoroch
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rozmnožovanie kvetín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
siatie, vysádzanie a rozmnožovanie kvetín a okrasných rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
starostlivosť o kvety a okrasné rastliny
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ošetrovanie okrasných drevín a kvetín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vysádzanie, ošetrovanie, rez a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
hnojenie záhradných rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
4
aplikácia základných ochranných prostriedkov proti chorobám a škodcom záhradníckych rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia chemických látok používaných v záhradníctve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
4
zavlažovanie kvetín, okrasných kríkov a stromov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia ochranných prostriedkov proti chorobám a škodcom okrasných rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
sledovanie stavu porastov počas vegetácie
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.