Záhradník - pestovateľ sadbového materiálu

Záhradník - pestovateľ sadbového materiáluZáhradník a pestovateľ sadbového materiálu ovláda základy záhradníckych špecifikácií pestovania a údržby špeciálnych úžitkových plodín (ovocinárstvo, zeleninárstvo a vinohradníctvo) a okrasných rastlín (kvetinárstvo, sadovníctvo a údržba všeobecnej zelene). Zabezpečuje realizáciu technológií výroby sadbového materiálu, výsadby, sejby a ošetrovania záhradníckych plodín, okrasných rastlín pre potreby sadovníctva - ošetrovanie pôdy, hnojenie, zavlažovanie a ochrana v súlade s vybraným systémom produkcie (konvenčný, integrovaný, ekologický...) s ohľadom na jeho udržateľnosť, využívanie mechanizačných prostriedkov v rámci pestovateľských technológií, realizáciu zberu a pozberovej úpravy záhradníckych plodín a obnovy sadovníckych výsadieb. Môže viesť menšie skupiny ľudí pri realizácii pestovania záhradníckych plodín a ošetrovania sadovníckych výsadieb. Vedie základnú evidenciu o používaných procesoch a vedie základnú účtovnú evidenciu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
1728/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKPestovateľ sadby
SKZáhradník
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 405/2011 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (§ 32 ods. 1)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti dodávateľov množiteľského materiálu pestovaných rastlín podľa zákona č. 597/2006 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh v znení zákona č. 467/2008 Z.z. (§ 4 písm. h)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
6113
SK ISCO-08
6113001
ESCO
2093
SK NACE Rev. 2
A01
CPA 2015
A01
Príslušnosť k povolaniu
6113001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
agrometeorológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pedológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby prípravy a spracovania pôdy a substrátov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady správnej poľnohospodárskej praxe pri pestovaní poľnohospodárskych plodín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
4
druhy poľnohospodárskych plodín, burín a invazívnych druhov rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby ochrany rastlín proti škodcom a likvidácia chorôb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby výživy rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
agrochémia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady ekologického poľnohospodárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
4
spôsoby množenia vínnej révy
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy hydroponického pestovania rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: V závislosti od konkrétneho podniku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hydroponické pestovanie rastlín
4
spôsoby vertikálneho pestovania rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: V závislosti od konkrétneho podniku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vertikálne poľnohospodárstvo
4
stroje a zariadenia v záhradníckej produkcii
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Spôsoby obsluhy strojov pre záhradnícku výrobu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
4
spôsoby pestovania, zberu, pozberovej úpravy a skladovania záhradníckych plodín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
záhradníctvo
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy rozmnožovania sadbového materiálu záhradníckych plodín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vhodnosť a kvalita závlahových komponentov a spôsoby využívania závlahových systémov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
4
právne predpisy a normy v oblasti pestovateľských postupov v záhradníctve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v podpornej politike a možnosti získavania finančných podpôr pre zverenú oblasť
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy riadenia a plánovania v záhradníckej a sadovníckej produkcii
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Spôsobilosť v oblasti ekonomiky - hospodárenie s energiami, podnikateľská činnosť, marketing, manažment.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Marketing v poľnohospodárstve
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia princípov ekologického poľnohospodárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
4
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
množenie vínnej révy
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
hydroponické pestovanie rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: V závislosti od konkrétneho podniku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hydroponické pestovanie rastlín
4
vertikálne pestovanie rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: V závislosti od konkrétneho podniku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vertikálne poľnohospodárstvo
4
zber, triedenie, balenie, egalizácia záhradných plodín a množiteľského materiálu
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Marketing v poľnohospodárstve
4
príprava pôdy a substrátov na množenie záhradných rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vysádzanie a rozmnožovanie ovocných kultúr
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
siatie, vysádzanie a rozmnožovanie kvetín a okrasných rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
generatívne a vegetatívne rozmnožovanie škôlkarského materiálu
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pestovanie škôlkarského materiálu vo voľnej pôde a kontajneroch
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rozmnožovanie zeleniny, vrátane predpestovania sadby
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rozmnožovanie rastlín v laboratóriu metódou "in vitro
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
4
množenie ovocných a okrasných drevín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
množenie, ošetrovanie podpníkov pre ovocné a okrasné dreviny
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ošetrovanie poľnohospodárskych a záhradníckych rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
hnojenie záhradných rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výživa a hnojenie v okrasnej a ovocnej škôlke
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia základných ochranných prostriedkov proti chorobám a škodcom záhradníckych rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia chemických látok používaných v záhradníctve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
4
zavlažovanie kvetín, okrasných kríkov a stromov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
siatie zeleniny a predpestovanej sadzby
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
4
ošetrovanie škôlkarského materiálu, vrátane rezov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
sledovanie stavu porastov počas vegetácie
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha súpravy traktora a poľnohospodárskeho stroja na pestovanie rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Prenosné stroje (cestné rezačky, miešačky, rotavátory, kompresory, vrtné súpravy...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.