Ovocinár

OvocinárOvocinár sa zaoberá pestovaním a ošetrovaním rôznych druhov ovocných stromov, kríkov a plodín. Ovocie pestuje podľa stanovených technologických postupov a realizuje ďalšie činnosti, ktoré s pestovaním súvisia. Vykonáva všetky úkony, činnosti a pestovateľské zásahy (výsadba, postreky, strihanie a pod.) na ovocných stromoch, kríkoch a sadeniciach na účely dopestovania ovocia - na jeho využitie vo výžive ľudí. Sleduje stav porastov, zodpovedá za výživu a aplikáciu chemických ochranných prostriedkov proti škodlivým činiteľom. Zabezpečuje zber, spracovanie, skladovanie a úpravu produktov. Ovláda požiadavky a nároky spojené s ekologickým systémom pestovania.
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
1726/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKPestovateľ ovocia
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 405/2011 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (§ 32 ods. 1)
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
6112
SK ISCO-08
6112002
ESCO
2086
SK NACE Rev. 2
A01
CPA 2015
A01
Príslušnosť k povolaniu
6112002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy EÚ v oblasti fondov EÚ (nariadenia, usmernenia EK)
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V prípade čerpania podpory zo strany EÚ.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy súvisiace s poskytovaním dotácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Spôsoby podávania projektov na získanie príspevku, dotácie (štátnej, z EÚ).
Perspektíva: Aktuálna
4
agrometeorológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy zisťovania údajov o meteorologických, klimatických a pôdnych podmienkach
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pedológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady správnej poľnohospodárskej praxe pri pestovaní poľnohospodárskych plodín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
4
spôsoby ochrany rastlín proti škodcom a likvidácia chorôb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby pestovania poľnohospodárskych plodín, zberu, pozberovej úpravy a skladovania
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby výživy rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby obsluhy poľnohospodárskych strojov v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
4
právne predpisy a pojmy v rastlinnej a živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Právne predpisy a základné pojmy vo väzbe na pestovateľské postupy v ovocinárstve.
Perspektíva: Aktuálna
4
zariadenia a technológie v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
4
postupy údržby, diagnostiky a opravy poľnohospodárskych strojov
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: So zameraním na špecializované stroje.
Perspektíva: Aktuálna
4
technické procesy v rastlinnej výrobe a technické parametre jednotlivých operácií pri pestovaní poľnohospodárskych plodín, ovocia, zeleniny, húb, kvetín a okrasných drevín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady ekologického poľnohospodárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
4
spoločná poľnohospodárska politika na Slovensku v rokoch 2023-2027 - intervenčná stratégia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby výživy a hnojenia ovocných drevín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy ovocinárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby pestovania ovocných drevín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje a zariadenia v záhradníckej produkcii
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
4
ekonomika a riadenie v ovocinárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Hospodárenie s energiami, podnikateľská činnosť, manažment, marketing.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Marketing v poľnohospodárstve
4
vhodnosť a kvalita závlahových komponentov a spôsoby využívania závlahových systémov
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: V ovocinárstve.
Perspektíva: Aktuálna
4
manažment závlah
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby rezu ovocných drevín na trvalom stanovisku
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti životného prostredia a jeho ochrany
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
4
zásady tvorby a ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
možnosti uplatnenia dronov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Drony
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie právnych noriem EÚ a SR, usmernenia EK, Centrálneho koordinačného orgánu a Certifikačného orgánu vzťahujúce sa na realizáciu operačných programov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V prípade čerpania podpory zo strany EÚ.
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia princípov ekologického poľnohospodárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
4
triedenie a posudzovanie kvality ovocia a zeleniny
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie právnych predpisov vo vzťahu k výkonu činnosti a spoločnej poľnohospodárskej politike
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
4
posudzovanie kvality pôdy na pestovanie jednotlivých druhov ovocia, kvality sadeníc, zdravotného stavu a procesu rastu stromov a zrelosti ovocia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
prerezávanie, vyväzovanie, úprava koreňov, vrúbľovanie a očkovanie ovocných a okrasných drevín, vrátane výstupu do korún stromov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zber, triedenie, skladovanie a expedícia ovocia a jeho úpravy pre predaj
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
produkcia ovocia, zeleniny a zemiakov s vyššou biologickou hodnotou
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Produkcia ovocia s vyššou biologickou hodnotou.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
4
výsadba ovocných drevín, vrátane ošetrovania po výsadbe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vysádzanie a rozmnožovanie ovocných kultúr
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
generatívne a vegetatívne rozmnožovanie škôlkarského materiálu
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pestovanie škôlkarského materiálu vo voľnej pôde a kontajneroch
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
množenie ovocných a okrasných drevín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rez ovocných drevín na trvalom stanovisku
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
starostlivosť o ovocné stromy a kríky na trvalom stanovisku
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
množenie, ošetrovanie podpníkov pre ovocné a okrasné dreviny
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výživa a hnojenie ovocných drevín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia základných ochranných prostriedkov proti chorobám a škodcom ovocných drevín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ošetrovanie škôlkarského materiálu, vrátane rezov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
sledovanie stavu porastov počas vegetácie
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha mechanizačnej techniky na obrábanie sadov a záhrad
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
4
riadenie, údržba a jednoduché opravy poľnohospodárskych strojov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
4
aplikácia a využitie dronov na vybrané procesy v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Drony
3
uplatňovanie ekonomických poznatkov v oblasti záhradníctva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Marketing v poľnohospodárstve
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Samostatne hospodáriaci roľník

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.