Vinohradník

VinohradníkVinohradník riadi, organizuje a koordinuje celý proces pestovania viniča hroznorodého v celoročnom období. Vinič pestuje podľa stanovených technologických postupov a realizuje ďalšie činnosti, ktoré s pestovaním viniča súvisia. Zabezpečuje starostlivosť o vinič, ošetrovanie rastlín, aplikáciu hnojív a ochranných prostriedkov proti chorobám a škodcom viniča. Obsluhuje vinohradnícke stroje a zariadenia a vykonáva potrebné agrotechnické úkony. Vinohradník zabezpečuje agrotechnické operácie - prípravu pôdy, správnosť postupu výsadby, rezu, rozmnožovania, formovania, kompletného ošetrovania viniča. Sleduje stav porastov, zodpovedá za výživu a aplikáciu chemických ochranných prostriedkov proti škodlivým činiteľom. Zabezpečuje zber, spracovanie, skladovanie a úpravu produktov (hrozno, odrezky, vrúble, viničné sadenice) na predaj. Má vedomosti o požiadavkách a nárokoch, týkajúcich sa integrovanej produkcie či bio produkcie pestovania viniča hroznorodého. Ovláda požiadavky a nároky spojené s...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
1725/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKVinohradnícky technik
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
ISCED rozšírenie
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami, ktoré vydáva regionálny úrad verejného zdravotníctva podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 3 písm. a) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
6112
SK ISCO-08
6112001
ESCO
1369
SK NACE Rev. 2
A01
CPA 2015
A01
Príslušnosť k povolaniu
6112001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe (AKIS)
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
4
malé a stredné podnikanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Podnikanie vo vinohradníctve. V prípade samostatného podnikania.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
4
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
biológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Systematika, základy morfológie, ekológie rastlín rodu Vitis.
Perspektíva: Aktuálna
4
fyziológia rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
botanika
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
agrometeorológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pedológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vznik pôdy, jej jednotlivé druhy a typy, mechanické a biologické vlastnosti. Posudzovanie štruktúry pôdy, obsahu humusu a živín v pôde, vedomosti o PH pôdy. Spôsoby prípravy a spracovanie substrátov.
Perspektíva: Aktuálna
4
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
3
normy spotreby práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady správnej poľnohospodárskej praxe pri pestovaní poľnohospodárskych plodín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vinohradníctvo
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
náuka o druhoch viniča a charakteristika odrôd
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby ochrany rastlín proti škodcom a likvidácia chorôb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby pestovania viniča
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Konvenčný, ekologický, integrovaný systém pestovania viniča.
Perspektíva: Aktuálna
4
zariadenia a technológie v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Technológie, stroje a zariadenia používané pri pestovaní viniča.
Perspektíva: Aktuálna
4
integrovaná ochrana plodín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ekonomika a riadenie v oblasti vinohradníctva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby strihania, rezu a vedenia viniča
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby výživy a hnojenia viniča
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby starostlivosti o vinič počas vegetačného obdobia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
parametre kvality vo vinohradníctve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy z oblasti vinohradníctva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy zberu, triedenia a spracovania hrozna
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady ekologického poľnohospodárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
Biopotraviny
4
metódy analýzy dát v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
Precízne poľnohospodárstvo
4
manažment závlah
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti životného prostredia a jeho ochrany
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
4
spôsoby skladovania, balenia a expedície tovaru
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Marketing v poľnohospodárstve
4
možnosti uplatnenia dronov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v predpisoch a v technických normách v oblasti bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
navrhovanie a uplatňovanie pracovných postupov vo vinohradníctve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia princípov ekologického poľnohospodárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
Biopotraviny
4
kontrola a posudzovanie zrelosti, kvality a cukornatosti hrozna
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie a kontrola prvkov IoT
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
3
sledovanie a posudzovanie kvality sadeníc, procesu rastu a zretia plodov
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane kontroly zretia vínneho a stolového hrozna.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola výskytu chorôb a škodcov a posudzovanie vhodných ochranných opatrení
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vymeriavanie a kolíkovanie pozemkov
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vinohradov.
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie analýzy výsledkov v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
Precízne poľnohospodárstvo
4
využívanie systému prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe (AKIS)
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
4
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie vinohradníckej evidencie
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Zhromažďovanie údajov o pracovných postupoch a výsledkoch produkcie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
4
reklama, propagácia poskytovaných služieb a tovarov, marketingové aktivity
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Marketing v poľnohospodárstve
4
komunikácia s orgánmi štátnej správy v oblasti vinohradníctva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nastavovanie, ošetrovanie a údržba vinohradníckych strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zber, triedenie, spracovanie hrozna
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výstavba opornej konštrukcie viniča
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
úprava vinohradníckych produktov na predaj
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ošetrovanie sadeníc viniča pred výsadbou, technológia výsadby
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rez viniča
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Prerezávanie a štepenie viniča.
Perspektíva: Aktuálna
4
starostlivosť o pôdu vo vinici
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Agrotechnické úkony súvisiace s prípravou pôdy na výsadbu viniča. Posudzovanie kvality pôdy.
Perspektíva: Aktuálna
4
výživa a hnojenie viniča
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia základných ochranných prostriedkov proti chorobám a škodcom viniča
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Príprava roztokov a chemickej ochrany viníc (zadymovanie a postrek).
Perspektíva: Aktuálna
4
zavlažovanie viniča
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha mechanizačnej techniky na obrábanie vinohradu
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane kultivačných prác s ručným náradím.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia a využitie dronov na vybrané procesy v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
3
riadenie prác vo vinohrade počas vegetácie
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Starostlivosť o vinič počas vegetácie.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia vedomostí z biológie, ekológie, parazitológie, chémie, zoohygieny a entomológie
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
organizácia agrotechnických úkonov v oblasti vinohradníctva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie ekonomických poznatkov z oblasti vinohradníctva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
organizácia, riadenie a plánovanie činností s mechanizačnými prostriedkami
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie pomocných pracovníkov pri prácach vo vinohrade
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Samostatne hospodáriaci roľník

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.