Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Pestovateľ poľných plodín a zeleniny

Pestovateľ poľných plodín a zeleninyPestovateľ poľných plodín a zeleniny realizuje všetky pracovné postupy a úkony pri pestovaní poľných plodín a zeleniny. Zabezpečuje evidenciu o zdravotnom stave, chemickej ochrane a výžive rastlín, ich zber a vedie evidenciu o produkcii a predaji rastlín. Pestovateľ poľných plodín a zeleniny pozná technologické postupy pri pestovaní jednotlivých druhov poľných plodín a zeleniny, ich nároky na výživu a ochranu. Pre danú oblasť eviduje agrotechnické termíny jednotlivých druhov poľných plodín a zeleniny. Pozná mechanizáciu na základné obrábanie pôdy, kultiváciu pôdy a rastlín, zberovú a pozberovú úpravu. V prípade čerpania podpôr EÚ zabezpečuje dodržiavanie zásad dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok hospodárenia v rámci Krížového plnenia.
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
1724/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
F
SKKR
Úroveň 2
EKR
Úroveň 2
ISCED 2011
253
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami, ktoré vydáva regionálny úrad verejného zdravotníctva podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 3 písm. a) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: Za predpokladu absolvovania praxe na odbornej škole.
ISCO-08
6111
SK ISCO-08
6111000
ESCO
2081
SK NACE Rev. 2
A01
CPA 2015
A01
Príslušnosť k povolaniu
6111000

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
2
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
2
Matematická gramotnosť
2
Digitálna gramotnosť
2
Mediálna gramotnosť
2
Environmentálna gramotnosť
2
Ekonomická a finančná gramotnosť
2
Občianske kompetencie
2
Technická gramotnosť
2
Zdravotná gramotnosť
2
Sociálne kompetencie
2
Osobnostné a emocionálne kompetencie
2
Schopnosť učiť sa
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Podnikavosť
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
marketing
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Základné vedomosti z marketingu. V prípade samostatne hospodáriaceho pestovateľa.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Marketing v poľnohospodárstve
2
pedológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vznik pôdy, jej jednotlivé druhy a typy, mechanické a biologické vlastnosti. Posudzovanie štruktúry pôdy, obsahu humusu a živín v pôde, vedomosti o PH pôdy. Spôsoby prípravy a spracovanie substrátov.
Perspektíva: Aktuálna
2
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
zásady správnej poľnohospodárskej praxe pri pestovaní poľnohospodárskych plodín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: V tejto časti odborných vedomostí treba klásť dôraz hlavne na pracovné postupy pri pestovaní poľných plodín a zeleniny. Menšie nároky môžeme požadovať v oblasti plánovania a riadenia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
2
druhy poľnohospodárskych plodín, burín a invazívnych druhov rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby ochrany rastlín proti škodcom a likvidácia chorôb
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Poľných plodín a zeleniny.
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby pestovania poľnohospodárskych plodín, zberu, pozberovej úpravy a skladovania
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Spôsoby pestovania poľných plodín a zeleniny.
Perspektíva: Aktuálna
2
osevné postupy
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby výživy rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Hnojenie poľných plodín a zeleniny.
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby obsluhy poľnohospodárskych strojov v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
2
právne predpisy a pojmy v rastlinnej a živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zariadenia a technológie v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
postupy údržby, diagnostiky a opravy poľnohospodárskych strojov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
2
integrovaná ochrana plodín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Poľných plodín.
Perspektíva: Aktuálna
2
technologické postupy v rastlinnej a živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
procesy snímania veličín pri pestovaní rastlín a chove zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
2
postupy mechanického spracovania pôdy a prípravy substrátov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
environmentálne dopady hospodárenia na farmách a v lesoch
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
manažment závlah
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
princípy a metódy ochrany pôdy
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vrátane spôsobov prípravy pôdy.
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby skladovania, balenia a expedície tovaru
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v technologických postupoch v rastlinnej/živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
2
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
posudzovanie vhodnosti pôdy a klimatických podmienok na pestovanie poľnohospodárskych a ďalších plodín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Posudzovanie kvality pôdy na pestovanie poľných plodín a rôznych druhov zeleniny. Príprava pôdy na pestovanie poľných plodín a zeleniny, orba. Predsejbová príprava a sejba plodín. Sledovanie procesu rastu a zretia poľných plodín a zeleniny.
Perspektíva: Aktuálna
2
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
základná údržba, nastavovanie a jednoduché opravy poľnohospodárskych strojov, traktorov a liniek
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane techniky a náradia na pestovanie poľných plodín a zeleniny.
Perspektíva: Aktuálna
2
zber, triedenie, skladovanie a expedícia zeleniny a jej úpravy na predaj
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane poľných plodín.
Perspektíva: Aktuálna
2
pestovanie a zber poľných plodín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Rastliny pestované na poliach - obilniny, krmoviny, olejniny, okopaniny.
Perspektíva: Aktuálna
2
zavlažovanie poľných plodín a zeleniny
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ošetrovanie poľnohospodárskych a ďalších plodín počas vegetácie
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Poľných plodín a zeleniny.
Perspektíva: Aktuálna
2
siatie a sadenie poľnohospodárskych a ďalších plodín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Ručné a strojové siate a sadenie poľných plodín a zeleniny.
Perspektíva: Aktuálna
2
hnojenie a ochrana rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Posudzovanie a rozdeľovanie hnojív. Strojové hnojenie a výživa poľných plodín a zeleniny.
Perspektíva: Aktuálna
2
aplikácia chemických prípravkov na ochranu rastlín pod dozorom
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Aplikácia organických a anorganických hnojív. Ošetrovanie poľných plodín a zeleniny, likvidácia rôznych druhov burín a škodcov.
Perspektíva: Aktuálna
2
produkcia ovocia, zeleniny a zemiakov s vyššou biologickou hodnotou
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
využívanie prirodzenej úrodnosti pôdy a jej podpory
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
hospodárenie na farmách a v lesoch s ohľadom na životné prostredie
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Environmentálne dopady hospodárenia na farmách a v lesoch.
Perspektíva: Aktuálna
2
rozmnožovanie zeleniny, vrátane predpestovania sadby
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
pestovanie zeleniny v poľných podmienkach aj krytých priestoroch
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane pestovania zeleniny v skleníkoch a fóliovníkoch.
Perspektíva: Aktuálna
2
sledovanie stavu porastov počas vegetácie
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
snímanie veličín pri pestovaní rastlín a chove zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
2
obsluha traktorov, poľnohospodárskych strojov a liniek
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Zariadenia na pestovanie, zber úrody a pozberovú úpravu poľných plodín a zeleniny.
Perspektíva: Aktuálna
2
vedenie tímu spolupracovníkov v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
uplatňovanie marketingového prístupu
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: V prípade samostatne hospodáriaceho pestovateľa.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Marketing v poľnohospodárstve
2
organizácia, riadenie a plánovanie činností s mechanizačnými prostriedkami
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Samostatne hospodáriaci roľník

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Benzínové nástroje (reťazové píly, kosačky...)
Stroje a zariadenia
Prenosné stroje (cestné rezačky, miešačky, rotavátory, kompresory, vrtné súpravy...)
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Elektrocentrály (motor generátory, UPS, zváračky...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Nástroje a pomôcky v doprave (prenosné dopravné značenia, ťažné lano, zdvihák...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Montážne práce a obsluha strojov ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.