Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Pomocný pracovník v zmiešanom hospodárstve

Pomocný pracovník v zmiešanom hospodárstvePomocný pracovník v zmiešanom hospodárstve vykonáva pomocné, prípravné, obslužné a manipulačné práce v rastlinnej a živočíšnej výrobe. Napája, kŕmi, čistí a pasie hospodárske zvieratá, asistuje pri pôrodoch a stará sa o choré hospodárske zvieratá podľa pokynov zootechnika, prípadne veterinára. Zabezpečuje presuny zvierat počas pasenia, kŕmenia, napájania a dojenia pri dodržiavaní zásad bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v rámci starostlivosti a ošetrovania zvierat. Pomáha pri nastavovaní a údržbe strojov a zariadení. Odstraňuje maštaľný hnoj, čistí manipulačné chodby a prípravovne krmív, nastieľa podstieľky, čistí a dezinfikuje ustajňovacie priestory. Udržiava vonkajšie priestory maštalí, upravuje výbehy a terén pre zvieratá, stavia plôtiky na pasenie zvierat a kosí trávu. Pomocný pracovník v zmiešanom hospodárstve v oblasti rastlinnej výroby pomáha pri manipulácii s materiálom (osivá, hnojivá), vykonáva manuálne práce pri pestovaní a zbere poľnohospodárskych plodín podľa pokyn...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
1713/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKSezónny pracovník v poľnohospodárstve
Odporúčaná úroveň vzdelania
F
SKKR
Úroveň 2
EKR
Úroveň 2
ISCED 2011
253
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
9213
SK ISCO-08
9213000
ESCO
2878
SK NACE Rev. 2
A01
CPA 2015
A01
Príslušnosť k povolaniu
9213000

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
2
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
2
Matematická gramotnosť
2
Digitálna gramotnosť
2
Mediálna gramotnosť
2
Environmentálna gramotnosť
2
Ekonomická a finančná gramotnosť
2
Občianske kompetencie
2
Technická gramotnosť
2
Zdravotná gramotnosť
2
Sociálne kompetencie
2
Osobnostné a emocionálne kompetencie
2
Schopnosť učiť sa
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Telesná zdatnosť
V
Manuálna zručnosť
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
biológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Základy o živých organizmoch (rastliny, živočíchy).
Perspektíva: Aktuálna
2
zásady, metódy a postupy dezinsekcie, deratizácie a dezinfekcie
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
metódy obsluhy a údržby pracovných strojov, prístrojov, náradí a zariadení
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby prípravy a spracovania pôdy a substrátov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
druhy poľnohospodárskych plodín, burín a invazívnych druhov rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby ochrany rastlín proti škodcom a likvidácia chorôb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby pestovania poľnohospodárskych plodín, zberu, pozberovej úpravy a skladovania
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
osevné postupy
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby obsluhy poľnohospodárskych strojov v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Stroje, zariadenia a náradie využívané v rastlinnej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
2
metódy využitia, údržby, diagnostiky a opráv poľnohospodárskej techniky
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby ošetrovania a starostlivosti o hospodárske zvieratá
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Spôsoby presunov zvierat, pasenia, kŕmenia, napájania a dojenia.
Perspektíva: Aktuálna
2
zariadenia a technológie v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
2
zariadenia a technológie v živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Zariadenia na odpratávanie exkrementov hospodárskych zvierat, napájacie, dojacie, kŕmne zariadenia a pod.
Perspektíva: Aktuálna
2
zootechnika
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Postupy chovu hospodárskych zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby nakladania a uskladnenia biologického odpadového materiálu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby reprodukcie hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
stavby na farme
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Maštaľ, dielňa, plôtiky, elektrické ohradníky, silážne a senážne žľaby, senníky, sklady, stavby na spracovanie poľnohospodárskych produktov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
2
výživa a kŕmenie hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zásady správnej výživy hospodárskych zvierat a spôsoby ich kŕmenia
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Zásady výživy hospodárskych zvierat a podávania krmív.
Perspektíva: Aktuálna
2
ochorenia, stavy a úrazy hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Primerané vedomosti o chorobách a nákazách hospodárskych zvierat a spôsoboch ich prevencie. Starostlivosť o choré zvieratá podľa pokynov veterinárneho lekára. Primerané vedomosti o zoonózach (chorobách prenosných zo zvierat na človeka) a ich prevencii.
Perspektíva: Aktuálna
2
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
kontrola denného režimu chovu hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zaznamenávanie aplikácie krmiva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ručné rytie, kyprenie a pletie
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Podľa pokynov agronóma.
Perspektíva: Aktuálna
2
ošetrovanie, nastavovanie a bežná údržba strojov a zariadení
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: V rastlinnej a živočíšnej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
2
zabezpečovanie prevádzky, údržby a opráv poľnohospodárskej techniky v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
2
čistenie ustajňovacích priestorov a odstraňovanie maštaľného hnoja
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
údržba farmy
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Údržba vonkajších priestorov maštalí, stavanie plôtikov na pasenie zvierat, kosenie trávy, čistenie vnútorných priestorov farmy, manipulačných chodieb a prípravovne krmív, pomoc pri údržbe a natieranie priestorov.
Perspektíva: Aktuálna
2
čistenie ustajňovacích priestorov a odstraňovanie exkrementov hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane nastieľanie podstieľky, čistenia a dezinfekcie ustajňovacích priestorov.
Perspektíva: Aktuálna
2
príprava pracovných pomôcok v zmiešanom hospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
manipulácia s materiálom, polotovarmi a výrobkami v skladoch v rámci zmiešaného hospodárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
nakladanie s biologickým odpadom
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ručné pestovanie a zber poľnohospodárskych plodín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Podľa pokynov agronóma.
Perspektíva: Aktuálna
2
ošetrovanie poľnohospodárskych a ďalších plodín počas vegetácie
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Podľa pokynov agronóma.
Perspektíva: Aktuálna
2
siatie a sadenie poľnohospodárskych a ďalších plodín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Podľa pokynov agronóma.
Perspektíva: Aktuálna
2
napájanie, kŕmenie a pasenie hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Podľa pokynov zootechnika.
Perspektíva: Aktuálna
2
ošetrovanie a starostlivosť o zvieratá a ich čistenie
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
starostlivosť o zdravie zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Podľa pokynov zootechnika. Pomocné práce pri odrohovaní a pri ošetrovaní paznechtov.
Perspektíva: Aktuálna
2
starostlivosť o choré hospodárske zvieratá podľa veterinárnych zásad
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Podľa pokynov zootechnika, prípadne veterinárneho lekára. Pomoc pri veterinárnych zákrokoch.
Perspektíva: Aktuálna
2
zabezpečovanie starostlivosti o zvieratá počas ich choroby a rekonvalescencie podľa pokynov veterinárneho lekára
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.