Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Pomocný pracovník v rastlinnej výrobe

Pomocný pracovník v rastlinnej výrobePomocný pracovník v rastlinnej výrobe pripravuje pôdu pred zakladaním úrody, vykonáva výsadbové práce, práce počas vegetačného obdobia, zberové a expedičné práce po dopestovaní plodín. Pomáha pri manipulácii s materiálom (osivá, hnojivá), vykonáva manuálne práce pri pestovaní a zbere poľnohospodárskych plodín podľa pokynov agronóma. Vedie požadovanú dokumentáciu a zabezpečuje základnú starostlivosť o stroje, prístroje a zariadenia.
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
1711/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKPomocný robotník v rastlinnej výrobe
SKSezónny pracovník v rastlinnej výrobe
SKSezónny robotník v rastlinnej výrobe
Odporúčaná úroveň vzdelania
F
SKKR
Úroveň 2
EKR
Úroveň 2
ISCED 2011
253
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
9211
SK ISCO-08
9211000
ESCO
2872
SK NACE Rev. 2
A01
CPA 2015
A01
Príslušnosť k povolaniu
9211000

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
2
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
2
Matematická gramotnosť
2
Digitálna gramotnosť
2
Mediálna gramotnosť
2
Environmentálna gramotnosť
2
Ekonomická a finančná gramotnosť
2
Občianske kompetencie
2
Technická gramotnosť
2
Zdravotná gramotnosť
2
Sociálne kompetencie
2
Osobnostné a emocionálne kompetencie
2
Schopnosť učiť sa
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Telesná zdatnosť
V
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
2
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby prípravy a spracovania pôdy a substrátov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zásady správnej poľnohospodárskej praxe pri pestovaní poľnohospodárskych plodín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
druhy poľnohospodárskych plodín, burín a invazívnych druhov rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Rozoznávanie základných poľnohospodárskych plodín a burín.
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby ochrany rastlín proti škodcom a likvidácia chorôb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby pestovania poľnohospodárskych plodín, zberu, pozberovej úpravy a skladovania
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
osevné postupy
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
rastlinolekárstvo
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Spôsoby výživy rastlín.
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby obsluhy poľnohospodárskych strojov v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Stroje a náradie využívané v rastlinnej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
2
metódy využitia, údržby, diagnostiky a opráv poľnohospodárskej techniky
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zariadenia a technológie v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zásady ekologického poľnohospodárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
2
princípy pestovania v rámci záväzkov ekoschém
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Ekologické poľnohospodárstvo a integrovaná produkcia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
2
manažment závlah
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ochrana prírody a ekológia životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby skladovania, balenia a expedície tovaru
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
možnosti uplatnenia dronov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: V poľnohospodárstve.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
Drony
Precízne poľnohospodárstvo
2
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
aplikácia princípov ekologického poľnohospodárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
2
ovládanie a kontrola prvkov IoT
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
2
vedenie prevádzkovej dokumentácie v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ručné rytie, kyprenie a pletie
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ošetrovanie, nastavovanie a bežná údržba strojov a zariadení
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vrátane čistenia a údržby pracovného náradia.
Perspektíva: Aktuálna
2
zabezpečovanie prevádzky, údržby a opráv poľnohospodárskej techniky v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
uskladnenie, triedenie a expedícia poľnohospodárskych plodín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zavlažovanie poľných plodín a zeleniny
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ručné pestovanie a zber poľnohospodárskych plodín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ošetrovanie poľnohospodárskych a ďalších plodín počas vegetácie
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Podľa pokynov nadriadeného pracovníka.
Perspektíva: Aktuálna
2
výživa a ochrana poľnohospodárskych a ďalších plodín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
siatie a sadenie poľnohospodárskych a ďalších plodín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
pestovanie v rámci záväzkov ekoschém
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
aplikácia a využitie dronov na vybrané procesy v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
Drony
Precízne poľnohospodárstvo
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.