Doručovateľ zásielok, poštár

Doručovateľ zásielok, poštárDoručovateľ zásielok, poštár doručuje zásielky (najmä listové zásielky, poštové poukazy a pod.) a finančnú hotovosť na odovzdávacie miesto podľa adresy uvedenej na zásielke (napr. funkčná domová listová schránka, rodinný dom, byt v bytovom dome, podateľňa, recepcia, vrátnica, kancelária, predajňa). Triedi zásielky pre svoj doručovací rajón, zakladá zásielky v smere pochôdzky, vedie predpísanú evidenciu, zapisuje a vyúčtováva zásielky s využitím prevádzkového informačného systému. Zákazníkom oznamuje uloženie zásielok na pošte, inkasuje SIPO, prijíma od nich zásielky a finančnú hotovosť a ponúka im vybrané produkty a služby. V rámci služieb zmluvných partnerov môže vykonávať aj činnosti (napr. finančné sprostredkovanie, poisťovacie produkty, poskytovanie úverov), ktoré sú definované v iných povolaniach (napr. odborný poradca, predajca bankových produktov a služieb, finančný poradca, odborný pracovník pre predaj poistných produktov a služieb). Doručovateľ zásielok môže zabezpečovať do...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
1705/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKListový doručovateľ
SKPoštový doručovateľ
Odporúčaná úroveň vzdelania
H ?
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Vzťahuje sa na doručovateľa, ktorý zabezpečuje doručovanie zásielok na motorizovanom doručovacom rajóne.

Potvrdenie o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 21 ods. 11 písm. c)
Poznámka: Odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť na vykonávanie finančného sprostredkovania sa vyžaduje od doručovateľa, ktorý vykonáva činnosti finančného sprostredkovateľa
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 3 mesiace.
ISCO-08
4412
SK ISCO-08
4412001
ESCO
1871
SK NACE Rev. 2
H53
CPA 2015
H53
Príslušnosť k povolaniu
4412001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy v oblasti finančného sprostredkovania a finančného poradenstva
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť na vykonávanie finančného sprostredkovania sa vyžaduje od zamestnanca, ktorý vykonáva činnosti finančného sprostredkovateľa.
Perspektíva: Aktuálna
3
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
poštové tajomstvo
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Informácie a údaje o zásielkach a o poštových službách k nim poskytnutých alebo poskytovaných okrem informácií štatistického charakteru, z ktorých nevyplýva, kto bol odosielateľom alebo adresátom, obsah korešpondencie (listové tajomstvo) alebo obsah ostatných zásielok sú predmetom poštového tajomstva.
Perspektíva: Aktuálna
3
technologické postupy pri poskytovaní poštových služieb, služieb zmluvných partnerov, predaja tovaru a cenín
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Pravidlá, pracovné postupy určené len pre služobnú potrebu zamestnancov.
Perspektíva: Aktuálna
3
bezpečnosť majetku a osôb pri poskytovaní poštových služieb a služieb zmluvných partnerov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Opatrenia na ochranu života a zdravia zamestnancov a zákazníkov a na ochranu hmotného a nehmotného majetku a informácií.
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy poštových zásielok a poštových služieb
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Zasielacie podmienky poštových zásielok, poskytované poštové služby, poštové sadzby, prijímanie, preprava a dodávanie poštových zásielok.
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy využívania bezkontaktného doručovania zásielok
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Bezkontaktné doručovanie zásielok
3
spôsoby automatizácie poštových služieb a logistických činností
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Spôsoby automatizácie činností na dodaji.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia v poštových službách
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie technologických postupov pri poskytovaní poštových služieb, služieb zmluvných partnerov, predaja tovaru a cenín
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
vyúčtovanie zásielok
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vyúčtovanie a odovzdanie hotovostí a vyúčtovanie nedoručiteľných zapísaných zásielok po návrate z pochôdzky s využitím informačného systému.
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie automatizovaných činností v poštových službách
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia v poštových službách
3
využívanie techník efektívnej komunikácie a mäkkých zručností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
dodržiavanie opatrení na zaistenie bezpečnosti majetku a osôb pri poskytovaní poštových služieb a služieb zmluvných partnerov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
doručovanie zásielok
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Doručovanie najmä listových zásielok, peňažných poukazov, finančnej hotovosti a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
vyberanie poštových schránok
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vyberanie poštových schránok na pochôdzke.
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava zásielok na doručenie
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Evidencia zapísaných zásielok určených na dodanie v informačnom systéme, zakladanie zásielok podľa doručovacej pochôdzky a prevzatie hotovosti.
Perspektíva: Aktuálna
3
práca v informačných systémoch
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Využívanie IT zručností na používanie dostupných informačných systémov.
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie bezobslužných zariadení
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Využívanie bezobslužných zariadení pri doručovaní zásielok.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Bezkontaktné doručovanie zásielok
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.