Špecialista pre banskú mechanizáciu

Špecialista pre banskú mechanizáciuŠpecialista pre banskú mechanizáciu vypracováva koncepcie na využívanie banskej mechanizácie v banských prevádzkach. Navrhuje vhodnú banskú mechanizáciu pre banskú činnosť alebo činnosti vykonávané banským spôsobom. Metodicky riadi a kontroluje jej využitie v banských podmienkach. Komunikuje s útvarmi banskej výroby pri nasadzovaní techniky do prevádzky a vyhodnocuje efektívnosť jej využívania. Sleduje vývoj v danej oblasti a zavádza nové poznatky. Zodpovedá za spracovanie technickej a prevádzkovej dokumentácie a za bezpečnostné opatrenia v nich. Spolupracuje pri vypracovávaní plánov opráv a údržby. Vyhodnocuje technický stav mechanizmov. Vyhodnocuje dosahované výsledky jednotlivých mechanizmov, časové využitie a iné ukazovatele účinnosti mechanizmov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Kód/revízia
1699/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
2146
SK ISCO-08
2146005
ESCO
464
SK NACE Rev. 2
B05,C23
CPA 2015
B05,C23
Príslušnosť k povolaniu
2146005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spracovanie a sledovanie prác v podzemí cez dátové prenosy.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
Virtuálna a robotická podpora v bani - zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie bezpečnosti práce
7
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky, vrátane zásad bezpečnej prevádzky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
strojné mechanizmy
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
konštrukcia, funkcie a časti motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia opráv a nastavovania motorov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy ošetrovania a údržby motorov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológie hlbinného dobývania a razenia
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
technológia práce vodiča banských mechanizmov
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia práce vodiča pásových strojov a dopravníkov
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
strojníctvo, banské stroje a zariadenia
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zariadenia, systémy a mechanizmy banskej koľajovej dopravy
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie stanovených postupov, metód merania a vyhodnocovania výsledkov
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Kontrola dodržiavania správnosti používania banskej bezkoľajovej mechanizácie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
spracovanie plánov a koncepcií technickej správy strojov a prevádzkových zariadení
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
Inteligentná baňa - 5G systém
7
metodické riadenie a tvorba koncepcií pri nasadzovaní banskej techniky, resp. mechanizácie do banskej prevádzky
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola technického stavu banských zariadení
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola dodržiavania pracovnej a technologickej disciplíny pri lomovej ťažbe úžitkových nerastov, dodržiavanie bezpečnostných a hygienických predpisov
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie dát prostredníctvom informačných a komunikačných systémov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
7
vypracovávanie prípravných dokumentácií a projektov banských stavieb a technologických zariadení, vrátane ich prerokovania s príslušnými orgánmi a organizáciami
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie spolupráce s odbornými orgánmi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygieny práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie prevádzky, opráv a údržby mechanizmov a strojných zariadení v hlbinných baniach
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
údržba, opravy a generálne opravy banských strojov a zariadení, ošetrovanie a opravy dobývacieho náradia
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ošetrovanie a údržba kolesového nakladača v baníctve
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
obsluha banských raziacich, dobývacích, hĺbiacich a nakladacích strojov a dopravných zariadení
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
používanie nástrojov big data management (BDM)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
7
manažovanie ľudských zdrojov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.