Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Rušňovodič v železničnej doprave

Rušňovodič v železničnej dopraveRušňovodič v železničnej doprave riadi a obsluhuje hnacie dráhové vozidlo na železničnej dráhe podľa príslušných dopravných predpisov a technologických postupov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
1698/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKrušňovodič - traťový strojník
SKrušňovodič elektromontér
Odporúčaná úroveň vzdelania
J ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
344
ISCED rozšírenie
344
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov
Zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vedenie hnacieho železničného vozidla elektrickej alebo motorovej trakcie na železničnej dráhe (rušňovodič) podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 4)
Harmonizované doplnkové osvedčenie podľa zákona č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov (§ 28)
Preukaz rušňovodiča podľa zákona č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov (§ 26)
Osvedčenie o spôsobilosti z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16)
Poznámka: Osvedčenie je vydávané v zmysle Predpisu ŽSR Odborná spôsobilosť na ŽSR (II. kapitola), vydaného ŽSR v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov a zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
8311
SK ISCO-08
8311001
ESCO
2807
SK NACE Rev. 2
H49
CPA 2015
H49
Príslušnosť k povolaniu
8311001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie BIG DATA pri nastavovaní pravidiel údržby dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
4
spôsoby využívania 5G siete
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Autopiloty v hnacích koľajových vozidlách
Umelá inteligencia pri automatizácii dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
IoT v železničných systémoch
Rozvoj ETCS (European Train Control System) a ATO (Automated train operations)
Inteligentné dopravné systémy a smart cities
4
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dopravná geografia
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
štruktúra a organizácia železničnej dopravy a prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
normy, predpisy a pravidlá železničnej dopravy a prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
informačné systémy v železničnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a pravidlá zostavovania vlakových súprav
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
návesti a výhybky
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
železničný posun
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy výpočtu cestovného, tarify a zľavy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby riadenia hnacieho vozidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby údržby hnacieho vozidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Spôsoby nastavovania údržby dopravných prostriedkov s pomocou BIG DATA.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie BIG DATA pri nastavovaní pravidiel údržby dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
4
automatizovaný systém kontroly nad dopravným prostriedkom počas jazdy vozidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Spôsoby automatizovaného systému kontroly nad dopravnými prostriedkami pri ich výkone na dopravnej ceste bez rušňovodiča. Spôsoby automatizácie činností spojených s prevádzkou dopravných prostriedkov a súvisiacej infraštruktúry.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Autopiloty v hnacích koľajových vozidlách
Umelá inteligencia pri automatizácii dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
IoT v železničných systémoch
Rozvoj ETCS (European Train Control System) a ATO (Automated train operations)
Inteligentné dopravné systémy a smart cities
4
inteligentné dopravné systémy
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Postupy využívania inteligentných dopravných systémov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Inteligentné dopravné systémy a smart cities
4
právne predpisy a pojmy v oblasti BOZP
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v grafikone vlakovej dopravy a v ďalších informáciách železničnej prevádzky
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v dokumentácii vlakových súprav
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v informačných systémoch v železničnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v dokumentácii a v základných informáciách železničnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách a technickej dokumentácii železničných koľajových vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhodnocovanie údajov a dát na palube vozidla pomocou umelej inteligencie
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Inteligentné dopravné systémy a smart cities
4
vedenie dokumentácie železničných hnacích vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia medzi rušňovodičom a zamestnancami v strediskách riadiaceho centra
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Spôsoby komunikácie medzi rušňovodičom a zamestnancami v strediskách riadiaceho centra.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT v železničných systémoch
4
realizovanie údržby dopravných prostriedkov pomocou BIG DATA
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
4
využívanie BIG DATA pri nastavovaní pravidiel údržby dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využívanie BIG DATA pri nastavovaní pravidiel údržby dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
4
ovládanie 5G siete
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Získavanie a odosielanie dát prostredníctvom 5G siete.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Autopiloty v hnacích koľajových vozidlách
Umelá inteligencia pri automatizácii dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
IoT v železničných systémoch
Rozvoj ETCS (European Train Control System) a ATO (Automated train operations)
Inteligentné dopravné systémy a smart cities
4
riadenie elektrických a motorových hnacích vozidiel na železnici
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluhovanie automatizovaných systémov kontroly nad dopravným prostriedkom počas jazdy vozidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Obsluha automatizovaných systémov riadenia a kontroly nad dopravných prostriedkov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Autopiloty v hnacích koľajových vozidlách
Umelá inteligencia pri automatizácii dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
IoT v železničných systémoch
Rozvoj ETCS (European Train Control System) a ATO (Automated train operations)
Inteligentné dopravné systémy a smart cities
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky železničnej dopravy (rušne, osobné a nákladné železničné vozne ...)

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Prevádzkové práce v službách a obchode ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.