Banský špecialista technológ

Banský špecialista technológBanský špecialista technológ vypracováva technologické postupy, pracovné postupy, pokyny pre obsluhu a údržbu zariadení, metódy organizácie práce súvisiace s vykonávaním banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom. Zúčastňuje sa na plánovaní a vykonávaní politiky prevencie zavádzaním bezpečných pracovných prostriedkov, technológií a metód organizácie práce a skvalitňovaním pracovných podmienok s ohľadom na faktory pracovného prostredia. Podieľa sa na vypracovaní vyhodnotenia neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, ktoré je súčasťou technologických postupov. Vykonáva priebežnú kontrolu dodržiavania technologického režimu pracovných procesov a navrhuje ich zmeny a optimalizáciu. Spolupracuje pri príprave technicko-hospodárskych a výkonových noriem, vypracováva, vedie a aktualizuje technologickú alebo výkresovú technickú dokumentáciu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Kód/revízia
1694/3
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKTechnológ
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Oprávnenie na výkon funkcie strelmajstra podľa zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 32)
Poznámka: Pokiaľ banský technológ vypracováva Technologické postupy trhacích prác malého rozsahu, musí mať oprávnenie strelmajstra príslušnej odbornosti podľa § 32 ods. 5 zákona č. 58/2014 Z.z.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 24)
Poznámka: Platné právne predpisy nestanovujú podmienku odbornej spôsobilosti banského technológa potvrdenej certifikátom, osvedčením alebo iným dokladom vydaným príslušným úradom alebo oprávnenou právnickou osobou. Aplikovanie § 2 ods. 6 (projektant) vyhlášky MH SR č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom, na funkciu banský technológ nie je v súlade platným právom. Vyhláška neupravuje funkciu banský technológ.

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti pracovníka určeného na riadenie likvidácie závažných prevádzkových nehôd (havárií) podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti zamestnancov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom (§ 5)
Poznámka: Odborná spôsobilosť potrebná na účely vypracovania plánu zdolávania závažných prevádzkových nehôd (havárií) - havarijný plán.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: Dĺžka odbornej praxe nie je určená právnym predpisom. Odporúčaná dĺžka odbornej praxe vyplýva z technickej náročnosti navrhovania, zmien a prijímania nových technologických procesov a vedenia príslušnej dokumentácie.
ISCO-08
2146
SK ISCO-08
2146003
ESCO
431
SK NACE Rev. 2
B05,B06,B07,B08,C23
CPA 2015
B05,B06,B07,B08,C23
Príslušnosť k povolaniu
2146003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy v oblasti havarijného plánovania
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Poznať zásady prípravy a vyhotovenia havarijných plánov pre banské a technologické pracoviská.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
7
banská geomechanika
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Banský špecialista technológ potrebuje poznať úložné a geotektonické pomery v dobývacom priestore ložiska a na pracoviskách ťažby. Vedieť popísať deformačné prejavy a stabilitný stav hornín pri dobývaní v ťažobných blokoch a uhoľných poruboch. Vedieť navrhnúť základné technické opatrenia na zamedzenie negatívnych deformačných prejavov hornín v bezprostrednom a vzdialenom okolí pri dobývaní a razení.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály s vysokou pevnosťou a s výbornými ťažnými a únavovými vlastnosťami
6
doprava v podzemí a na povrchu
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Banský špecialista technológ potrebuje poznať dopravný a prevádzkový poriadok bane a povrchového lomu.
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy zahladenia banskej činnosti a rekultivácie
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Banský špecialista technológ potrebuje poznať technológie dobývania, spôsoby zabezpečenia a geomechanický stav vydobytých a opustených priestorov. Poznať spôsoby likvidácie bane a lomu, vedieť sanačné a rekultivačné techniky.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
6
spôsoby zabezpečenia banských diel proti pádu horniny, prievalu vôd a bahnín, prietrží uhlia, hornín a plynov
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Nevyhnutná znalosť na vypracovanie technologických postupov v baniach II. triedy nebezpečenstva.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály s vysokou pevnosťou a s výbornými ťažnými a únavovými vlastnosťami
7
metódy dobývania nerastov v podzemí a na povrchu, ťažby a uskladňovania uhľovodíkov v prírodných horninových štruktúrach
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Znalosti metód dobývania, ťažby a uskladňovania uhlovodíkov sú východiskom pre vypracovávanie prevádzkovej dokumentácie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
Nové metódy dobývania
7
metódy vyhodnotenia neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, metódy posudzovania rizika pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Súčasťou technologických postupov a pracovných postupov musí byť aj hodnotenie rizík.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy zabezpečenia a likvidácie hlavných banských diel a lomov, vrtov, sond, lúhovacieho poľa, osobitných zásahov do zemskej kôry a starých banských diel
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Technologické postupy sú súčasťou uvedených metód.
Perspektíva: Aktuálna
6
základná a prevádzková dokumentácia v baníctve
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Technológ vypracúva okrem iného aj prevádzkovú dokumentáciu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
7
závažné prevádzkové nehody (havárie) v baníctve
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vedomosť potrebná na účely vypracovania havarijného plánu, a to jeho pohotovostnej časti, mapovej časti, scenárov pravdepodobných havárií s postupmi ich likvidácie, traumatologický plán.
Perspektíva: Aktuálna
6
inteligentná baňa
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Potrebuje poznať technologické možnosti modernej bane, ovládať zásady aplikácie informačných a komunikačných technológií, inteligentných snímacích a monitorovacích zariadení banských procesov v podzemí a na povrchu. Poznať princípy činnosti automatizovaných, diaľkovo ovládaných a robotických banských mechanizmov. Poznať technologické inovácie pre baňu a lom, mať vedomosti z oblasti robotiky, autonómnych procesov, identifikácie a lokalizácie osôb v podzemí, komunikácie a riadenia. Vedieť posúdiť význam výsledkov aplikovaného banského a súvisiaceho výskumu pre technologickú prevádzkovú banskú prax.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
7
virtuálna a robotická podpora v bani
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Potrebuje poznať princípy fungovania virtuálnej reality a robotických zariadení, ktoré sú aplikované v banskom prostredí. Poznať princípy matematického 3D modelovania, virtuálnej simulácie, prognostika založená na širšom chápaní reality, testovania výrobných procesov, využívania geografického informačného systému prevedeného do podmienok podzemia. Poznať technologické aplikácie semirobotických alebo plne robotických činností pri dobývaní v ohrozenom priestore hlbinnej bane.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
7
inovácie v procese dobývania
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Potrebuje mať znalosti z oblasti technologických inovácií a technického rozvoja v oblasti baníctva, ktoré sú aplikované v procesoch dobývania ložísk a hlbinnej resp. povrchovej ťažby nerastov. Musí mať vedomosti o bansko-geologických, bansko-technologických a bansko-ekonomických podmienkach dobývania. Potrebuje poznať pracovné prostredie a banské podmienky na činných pracoviskách ťažobnej prevádzky. Potrebuje preukázať základné vedomosti z oblasti digitálnych komunikačných a informačných technológií. Vedieť používať počítačové prostriedky, príslušné banský softvér a programové prostriedky, a tieto vhodne použiť pre návrhy technických riešení .
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové metódy dobývania
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Úlohou technológa je navrhovať v prvom rade bezpečné technologické postupy, pracovné postupy a ostatnú príslušnú prevádzkovú dokumentáciu, používanú na činných pracoviskách ťažobnej prevádzky. Potrebuje poznať bezpečnostné a prevádzkové predpisy, platné pre bezpečné vykonávanie odborných prác a banských činností na technologických pracoviskách v podzemí a na povrchu. Potrebuje vedieť princípy a zásady BOZP (Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci) a poznať opatrenia, ktoré pomáhajú eliminovať nepriaznivé dôsledky práce. Potrebuje mať znalosti o škodlivých účinkoch nebezpečných faktorov na pracovné postupy a hygienu práce baníkov a pracovníkov v lomových prevádzkach. Potrebuje vedieť vyhodnotiť dátové údaje získané z technologickej prevádzky, spracované vhodným počítačovým programom. Potrebuje ovládať legislatívny softvér.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Banský špecialista technológ ovláda technologické a pracovné postupy, dopravný a prevádzkový poriadok a pozná prevádzkovú dokumentáciu bane a pracovísk. Dodržiava všetky zásady a predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce, ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a bezpečnosti banskej prevádzky.
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhotovovanie technologických postupov a pracovných postupov na jednotlivé banské činnosti
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Banský špecialista technológ vyhotovuje v zmysle príslušných predpisov a zákonných ustanovení, technologické a pracovné postupy pre jednotlivé činnosti, vykonávané na pracoviskách prevádzkovanej bane.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové metódy dobývania
7
spolupráca pri návrhu ťažobných metód, otvárania a dobývania ložiska
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Banský špecialista technológ navrhuje geometrické a technologické parametre dobývacích metód. Pripravuje technické riešenia pre vypracovanie ročných a strategických plánov POPD (Plán otvárky, prípravy a dobývania ložiska).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
Nové metódy dobývania
7
navrhovanie a spracovávanie technologického vybavenia a jeho zaradenie na pracoviská banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Banský špecialista technológ navrhuje a spracováva technické podklady, potrebné pre zabezpečenie technologického vybavenia pracovísk, na ktorých sa vykonávajú banské činnosti a činnosti vykonávané banským spôsobom. Potrebuje poznať technologické vybavenie bane, skladbu banských mechanizmov a strojných zariadení na prevádzkovaných pracoviskách bane. Mať prehľad o činnosti, kapacitách a výkonoch banských mechanizmov a strojných zariadení. Vedieť posúdiť technický stav ťažobnej mechanizácie a banských strojov nasadených v prevádzke. Vedieť pripraviť návrh a technicky zdôvodniť nutnosť modernizácie strojného a technologického vybavenia bane.
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri stanovovaní a realizácii technologických zariadení vo výrobe a zavádzaní nových strojových zariadení v hlbinných baniach
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Banský špecialista technológ spolu navrhuje technologické vybavenie bane, skladbu banských mechanizmov a strojných zariadení na prevádzkovaných pracoviskách bane. Dokáže po technickej stránke posúdiť kapacity a výkony banských mechanizmov a strojných zariadení. Vie vybrať vhodnú banskú techniku pre jednotlivé banské činnosti a pre činnosti vykonávané banským spôsobom.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
Inteligentná baňa - 5G systém
7
spracovanie plánov výroby v baníctve
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Banský špecialista technológ posudzuje technologické a ekonomické parametre banskej výroby. Spracováva technické podklady pre zostavenie plánu ťažby na úseku a plánu ťažobnej výroby na bani. Vie navrhnúť finančné, technické, zdrojové a nákladové parametre výrobného plánu ťažby pre činnú prevádzkovanú baňu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
7
spracovanie pracovných postupov na použitie strojov, zariadení a pracovných prostriedkov, spracovanie pokynov na ich obsluhu a údržbu
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Nie každý stroj, zariadenie alebo pracovný prostriedok má od výrobcu poskytnutý manuál, podľa ktorého by bola zaistená ich bezpečná prevádzka alebo používanie v rôznom pracovnom prostredí baní, lomov, tunelov, iných stavebných diel v podzemí atď..
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
6
vypracovanie návrhov na použitie technológií pre zabezpečenie a likvidáciu hlavných banských diel a lomov, vrtov a sond a osobitných zásahov do zemskej kôry
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Technológ je zodpovedný za návrh a výber primeranej a bezpečnej technológie zo širokej palety ponúkanej na trhu.
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovanie návrhu technológie alebo návrhu na výber primeranej a bezpečnej technológie pre použitie na zahladenie následkov banskej činnosti a technickej rekultivácie
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Technológ je zodpovedný za návrh technológie, alebo za výber technológie zo širokej palety ponúkanej na trhu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály s vysokou pevnosťou a s výbornými ťažnými a únavovými vlastnosťami
6
samostatné vypracovanie alebo spoluúčasť na vypracovaní havarijného plánu v bani
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Havarijný plán býva v zásade súčasťou prevádzkovej dokumentácie, ktorú vypracúva technológ.
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia pokročilých inovácií v bani
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Technológ v blízkej budúcnosti, vybavený príslušnými odbornými vedomosťami, bude schopný vo svojich návrhoch presadzovať a odborne zdôvodniť aplikáciu pokročilých inovácií pri procesoch v bani.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
7
vypracovanie zoznamu zakázaných činností v prevádzkovej dokumentácii
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Ide o priamu aplikáciu vedomostí o BOZP a bezpečnosti prevádzky.
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia virtuálnej a robotickej podpory v bani na zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie bezpečnosti práce
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Široké možnosti využitia virtuálnej reality a matematického priestorového modelovania vytvoria technológovi nové podmienky pre rýchlejšie a kvalitnejšie vypracovanie návrhov technológií, pracovných postupov, technologických postupov atď..
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
Inteligentná baňa - 5G systém
7
spracovanie prevádzkovej dokumentácie v podmienkach inteligentnej bane
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vysoký stupeň digitálnej transformácie, aplikovanej robotiky a autonómnych procesov výroby, zrýchlených prenosov veľkokapacitných údajov a ďalšie výdobytky vedy a techniky umožnia technológovi simulovať, pretvárať, modelovať rôzne varianty svojich návrhov tak, aby dospel k optimálnym návrhom prevádzkovej dokumentácie.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Softverizácia
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Svetelná technika (osvetľovanie prostredia - filmári, baníci...)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.