Banský technik, mechanik

Banský technik, mechanikBanský technik, mechanik priamo riadi a organizuje práce na zverenom úseku. Podieľa sa na tvorbe prevádzkových technologických postupov a interných predpisov a vykonáva zmeny a dodatky technologických postupov. Zabezpečuje technologickú prípravu výroby, optimalizuje výrobné procesy a navrhuje ich zlepšenie s dôrazom na modernizáciu. Vedie evidenciu strojných zariadení, výkonov mechanizmov a zodpovedá za materiálne zabezpečenie ich prevádzky.
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Kód/revízia
1692/3
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKMajster
SKMechanik
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3117
SK ISCO-08
3117004
ESCO
2266
SK NACE Rev. 2
B05,B06,B07,B08,B09
CPA 2015
B05,B06,B07,B08,B09
Príslušnosť k povolaniu
3117004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Orientácia v technickej dokumentácii.
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky, vrátane zásad bezpečnej prevádzky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie hlbinného dobývania a razenia
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové metódy dobývania
4
technológie povrchového dobývania
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové metódy dobývania
4
pracovné prostredie a podmienky na pracoviskách v bani a na povrchu
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy ťažobných zariadení
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
monitorovacia a ovládacia/riadiaca technika
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
strojníctvo, banské stroje a zariadenia
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
technológie údržby a opráv banských strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technická dokumentácia v ťažobnom priemysle
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
doprava v podzemí a na povrchu
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zariadenia, systémy a mechanizmy banskej koľajovej dopravy
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
automatizácia v baníctve
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
Virtuálna a robotická podpora v bani - zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie bezpečnosti práce
4
informačno-komunikačné technológie pre komunikáciu osôb v podzemí
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Inovácie v procese (v bani)
4
diaľkovo ovládané stroje a zariadenia
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
zariadenia, systémy a mechanizmy banskej bezkoľajovej dopravy a dopravy nákladnou lanovou dráhou
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia výsledkov technického rozvoja banských strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie produkčných a technologických údajov do ucelených výkazov
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie a kontrola dodržiavania pracovno-právnych predpisov a interných predpisov organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
4
posudzovanie a navrhovanie zmien pracovných postupov a výrobných technológií s ohľadom na bezpečnostné a hygienické predpisy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
Virtuálna a robotická podpora v bani - zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie bezpečnosti práce
4
aplikácia virtuálnej a robotickej podpory v bani na zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie bezpečnosti práce
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
Virtuálna a robotická podpora v bani - zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie bezpečnosti práce
4
spolupráca pri realizácii technologických zmien vo výrobnom procese
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie dokumentácie podľa príslušných banských predpisov
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
4
zabezpečovanie prevádzky, opráv a údržby mechanizmov a strojných zariadení v hlbinných baniach
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia pri automatizácii dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
4
zabezpečovanie prevádzky banských klimatizácií
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie a organizácia prác revírnikov a majstrov vo vymedzenom technologickom úseku
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
4
riadenie a organizácia prác na vymedzenom technologickom úseku alebo v bani
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
riadenie opráv a údržby technických zariadení
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Napr. veľkostrojov.
Perspektíva: Aktuálna
4
technické a odborné vedenie záchranárskych čiat na zásahy v podzemí a na povrchu
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Technik banskej záchrannej služby vedie záchranárske čaty k profesionálnemu používaniu záchranárskej techniky v zásahoch pri rôznych prevádzkových haváriách. Vedie záchranárov k rutinným procesným postupom pri plnení povinností súvisiacimi s prípravou a aplikáciou prístrojovej dýchacej a oživovacej techniky, ale tiež príslušných pomôcok v pohotovostných výjazdových vozidlách, na ich použitie v zásahoch.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové metódy dobývania
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Svetelná technika (osvetľovanie prostredia - filmári, baníci...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.