Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Hovorca

HovorcaHovorca riadi oblasť mediálnej politiky, zabezpečuje tvorbu koncepcie a stratégie v tejto oblasti. Zabezpečuje informačné, publicistické a tlačové vzťahy s verejnosťou, masmédiami a spravodajskými agentúrami. Vytvára mediálnu politiku a koncepciu. Za firmu alebo spoločnosť vystupuje v hromadných oznamovacích prostriedkoch a publikuje tlačové materiály v tlačených médiách. Má primerané riadiace schopnosti a ovláda zásady vedenia pracovného kolektívu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Kód/revízia
16907/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENSpokeman
SKTlačový hovorca
SKTlačový poradca
SKTlačový tajomník
Odporúčaná úroveň vzdelania
R ?
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
665
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: Hovorca by mal prejsť vysokoškolským vzdelaním I. alebo II. stupňa z oblasti žurnalistiky alebo komunikácie. Následne prejsť všetkými činnosťami tlačového odboru. Vzdelanie môže byť orientované aj z oblasti marketingu - komunikácia, prípadne adekvátne jazykové vzdelanie.
ISCO-08
2432
SK ISCO-08
2432002
ESCO
887
SK NACE Rev. 2
M73
CPA 2015
M73
Príslušnosť k povolaniu
2432002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
znalosť spisovného slovenského jazyka
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady formulovania, interpretovania, prezentovania a publikovania výsledkov výskumu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Hovorca je obyčajne vedúcim menšieho kolektívu, ktorý sa spolupodieľa na tvorbe výstupov, komunikačných aktivitách. Musí ovládať zásady vedenia pracovného kolektívu, byť empatický, aby celé oddelenie hovorcu pomohlo spoločnosti pri dosahovaní stanovených cieľov.
Perspektíva: Aktuálna
5
krízový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Hovorca a jeho tím majú odborné vedomosti z oblasti krízovej komunikácie. Majú spracovaný (ak je to v danej organizácii racionálne) komplexný plán krízovej komunikácie, s rozdelením kompetencií, časovým harmonogramom a spôsobom komunikácie smerom dovnútra a navonok. Tento je prístupný vedúcemu organizácie, vedúcemu komunikačného odboru, hovorcovi a špecificky kompetentným pracovníkom podľa schválenia vedením organizácie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívny manažment krízového riadenia
6
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Hovorca musí vedieť komunikovať smerom dovnútra spoločnosti a smerom navonok voči tretím subjektom, voči partnerom, politickým a odborným autoritám. Musí vedieť zvoliť najvhodnejšiu metódu komunikáciu tak, aby pomohol svojou činnosťou dosiahnuť stanovený cieľ, a to vrátane krízovej komunikácie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Online interná a externá komunikácia
6
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
public relation
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
majetok podnikateľského subjektu, metódy a postupy inventarizácie, odpisy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Hovorca musí ovládať základné princípy starostlivosti o majetok spoločnosti, v ktorej pracuje, musí ovládať aspoň základné metódy a postupy inventarizácie. Má zodpovednosť za zverený majetok.
Perspektíva: Aktuálna
2
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Úradná a obchodná korešpondencia patria k základným komunikačným nástrojom hovorcu a jeho oddelenia styku s verejnosťou. Je preto nevyhnutné, aby ovládal spisovne materinský jazyk a všetky náležitosti úradnej ako i obchodnej korešpondencie, aby táto v konečnom dôsledku reprezentovala spoločnosť, kde hovorca pracuje.
Perspektíva: Aktuálna
6
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Hovorca pracuje v organizácii, kde musí ovládať vnútorné organizačné členenie a príslušné vnútorné organizačné smernice tak, aby v prípade potreby ich vedel vyhľadať, základné aj podľa potreby prezentovať.
Perspektíva: Aktuálna
4
styk s verejnosťou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
6
metódy prípravy a organizácie pracoviska
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Hovorca musí mať svoje pracovisko a musí dbať, aby aj pracovisko jeho podriadených, bolo reprezentatívnym miestom a reprezentovalo navonok spoločnosť v prípade návštevy zvonka.
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady etiky
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Hovorca musí ovládať základné zásady etiky, aj v nadväznosti na obchodnú a inú úradnú korešpondenciu, komunikáciu smerom dovnútra spoločnosti i smerom navonok.
Perspektíva: Aktuálna
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Hovorca musí ovládať všeobecné predpisy z BOZP.
Perspektíva: Aktuálna
3
médiá a masmediálna politika
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikovanie pravidiel etikety
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Etiketa v komunikácii, obliekaní.
Perspektíva: Aktuálna
5
aplikácia zásad a pravidiel vnútorných organizačných smerníc - normatívnych inštrukcií, vnútorných predpisov a interných noriem
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
prezentovanie a propagácia podniku
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: K základným povinnostiam a náplne práce hovorcu patrí prezentovanie a propagácia podniku v súlade so stanovenými cieľmi podniku. Vystupuje navonok aj v prípade krízovej komunikácie.
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca na inventarizácii/inventúre majetku príslušného oddelenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
získavanie, triedenie a spracúvanie informácií pre verejnosť a masmédiá
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
formulovanie, interpretovanie, prezentovanie a publikovanie výsledkov výskumu
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Hovorca sa podieľa na všetkých výstupoch smerom dovnútra spoločnosti i smerom von. Podieľa sa na formulovaní, interpretovaní, prezentovaní a publikovaní všetkých výskumov, ktoré sa spoločnosti týkajú a komunikuje tieto výstupy navonok.
Perspektíva: Aktuálna
4
krízová komunikácia s klientmi
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívny manažment krízového riadenia
6
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Hovorca komunikuje pri príprave výstupov smerom von i smerom dovnútra so všetkými úsekmi a útvarmi organizácie tak, aby komunikácia smerom navonok bola odborná, jednotná a pozitívna.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
4
komunikácia s verejnosťou
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Smart zariadenia a technológie
6
motivovanie a hodnotenie zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Hovorca musí viesť komunikačný odbor a dokázať riadiť svojich zamestnancov, vrátane motivácie. Pravidelne hodnotí prácu podriadených a prerokuje s nimi nedostatky a ocení klady ich práce.
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Audio, video a filmová technika
Audio technika (profesionálna)
Telo ako pracovný prostriedok
Hlas (umelecký hlasový prejav, napr. moderátor, spevák, dabovač)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.