Banský merač

Banský meračBanský merač vykonáva bansko-meračské práce za účelom správneho razenia banských diel a zodpovedá za správnosť a úplnosť jednotlivých meraní a častí bansko-meračskej dokumentácie pri razení a likvidácii banských diel a dobývaní nerastných surovín. Vedie príslušnú bansko-meračskú dokumentáciu, vrátane základných banských máp. Kontroluje body banských bodových polí. Banský merač vyhotovuje podklady na vypracovanie prevádzkovej dokumentácie, vedenie evidencie zásob nerastných surovín, stavu dosahovanej výrubnosti a vyťažiteľnosti, určenia dobývacieho priestoru a hospodárneho využitia zásob nerastných surovín. Využíva moderné digitálne technológie na spracovanie nameraných údajov a vyhotovovanie grafických výstupov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Kód/revízia
1690/3
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
DEDer Markscheider
SKBanský geometer, banská geometrička
Odporúčaná úroveň vzdelania
K ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov
Výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/1993 o banskomeračskej dokumentácii pri banskej činnosti a niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti banského merača podľa výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/1993 o banskomeračskej dokumentácii pri banskej činnosti a niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom (§ 4)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 12 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/1993 o banskomeračskej dokumentácii pri banskej činnosti a niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom
ISCO-08
2146
SK ISCO-08
2146006
ESCO
576
SK NACE Rev. 2
B09
CPA 2015
B09
Príslušnosť k povolaniu
2146006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásoby nerastných surovín
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: V číselnej časti vedie dokumentáciu, ktorá obsahuje evidenciu a pohyb zásob ložiska.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby využívania 5G siete
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Banský merač potrebuje poznať základné digitálne informačné a komunikačné prostriedky, zásady používania internetovej siete a možnosti satelitných sietí.
Perspektíva: Budúca
4
grafické počítačové systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Grafické spracovanie nameraných údajov a ich transformácia do 3D modelov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
4
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Pri tvorbe banskomeračskej dokumentácie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D mapy ako virtuálna realita
4
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pre banskomeračskú činnosť.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Softverizácia
3D mapovanie
4
technológie hlbinného dobývania a razenia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Znalosť jednotlivých metód a spôsobov hlbinného dobývania a razenia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové metódy dobývania
4
technológie povrchového dobývania
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Znalosť základných metód pri povrchovom dobývaní.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové metódy dobývania
4
technológia práce banského merača
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Znalosť jednotlivých druhov meračských prístrojov, pomôcok a meračských metód.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
Elektronické geometrické plány
4
metódy určovania kvality ložiskového prostredia a ložiskových médií
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické geometrické plány
4
banské meračstvo
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Banský merač potrebuje poznať hlbinnú baňu a banské prostredie, v ktorom dokáže pracovať s vybranými a špeciálnymi geodetickými meracími prístrojmi. Poznať technické parametre digitálnych meracích prístrojov a vedieť ich používať pri zhromažďovaní priestorových dát, týkajúcich sa banských diel, banských priestorov a objektov bane. Vedieť vyhodnotiť výsledný grafický digitálny záznam a zaviesť hodnoty meraní do príslušného počítačového programu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
Softverizácia
3D mapovanie
4
metódy likvidácie baní
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Banský merač potrebuje vedieť zásadné technologické rozdiely medzi mokrým spôsobom (zatopenie všetkých priestorov bane) a suchým spôsobom (zasypanie otvárkových banských diel) likvidácie bane.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Aktívna aplikácia predpisov BOZP a PO pri banskomeračskej činnosti.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie metód a postupov tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Ovláda proces tvorby banských máp, overuje správnosť aplikácie údajov pri 3D mapovaní.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D mapovanie
4
orientácia v podkladoch a predpisoch na riadenie činnosti bansko-meračskej služby hlbinných a povrchových baní
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Orientácia v moderných kartografických podkladoch vytvorených pomocou grafických systémov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D mapovanie
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
4
spracovanie a príprava podkladov na stanovenie ochranných pilierov povrchových a hlbinných baní v rámci vykonávania základných meračských prác
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
4
meranie a vykonávanie indikácie banských vetrov na banských pracoviskách v rámci vykonávania bansko-meračských prác
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
4
meračské práce pri kontrole dodržiavania postupu banských diel v blízkosti ochranných pilierov, hraníc banského poľa, nebezpečných pásiem
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Banský merač dokáže samostatne používať meracie prístroje a vykonávať geodetické merania v bani, napr. pri razení dlhých horizontálnych a vertikálnych banských diel, v priestorových banských dielach a pri procesoch vyvolaných podrúbaním povrchu terénu vplyvom dobývacích prác (poddolovanie).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické geometrické plány
4
meračské práce pri kontrole dodržiavania smeru, sklonu a kvality vykonaných prác v banských dielach
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Zrýchlenie prenosu nameraných údajov pomocou 5G systémov v bani.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
4
meračské práce v bani a na povrchu, povrchové situačné a výškové merania
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Prepojenie 5G systémov na zrýchlenie prenosu nameraných údajov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Používanie technológie 5G sietí
Inteligentná baňa - 5G systém
4
vkladanie dát a dátových súborov do počítačových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Vkladanie dát z 5G prenesených údajov o banskom polohovom a výškovom bodovom poli.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
4
obsluhovanie periférnych zariadení počítačových systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Ovláda kontrolu činnosti periférnych zariadení v bani pri aplikácii 5G sietí.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Softverizácia
4
ovládanie 5G siete
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Ovládanie nastavení pri prenosoch nameraných údajov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
4
spracovanie banskomeračskej dokumentácie využitím 5G prenosu údajov využitím grafických systémov
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Spracovanie výstupov z prenesených údajov pomocou 5G sietí, grafických systémov do 2D máp a 3D modelov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D mapovanie
Elektronické geometrické plány
4
vedenie tímu zamestnancov prevádzkového úseku, ich motivácia a hodnotenie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Koordinuje činnosť tímu pri rozsiahlych banskomeračských činnostiach pri nastavovaní IoT v bani za účelom spoľahlivého prenosu nameraných údajov.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Technické prostriedky riadenia prostredia
Svetelná technika (osvetľovanie prostredia - filmári, baníci...)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.