Operátor v železničnej doprave

Operátor v železničnej dopraveOperátor v železničnej doprave vykonáva čiastkové prevádzkové a technické práce na zabezpečovanie činnosti železničnej dopravy. Vedie operatívnu evidenciu a dopravnú dokumentáciu o pohybe vlakov a hnacích vozidiel v spolupráci s výpravcom a staničným dispečerom. Obsluhuje zariadenia na informovanie cestujúcej verejnosti, podáva ústne informácie o pohybe a meškaní vlakov a mimoriadnych udalostiach. Obsluhuje elektronický systém informovania cestujúcej verejnosti. Zadáva informácie do prevádzkového informačného systému (PIS) a dopravného denníka.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
1689/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti a Posudok o psychickej spôsobilosti podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov (§ 12 a 13)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 31 a § 32) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
8312
SK ISCO-08
8312002
ESCO
2903
SK NACE Rev. 2
H49,H52
CPA 2015
H49,H52
Príslušnosť k povolaniu
8312002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby využívania 5G siete
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Spôsoby využívania 5G siete. Spôsoby automatizovaného systému kontroly nad dopravnými prostriedkami pri ich výkone na dopravnej ceste bez rušňovodiča.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Autopiloty v hnacích koľajových vozidlách
Automatizácia dopravných procesov
4
dopravná geografia
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
štruktúra a organizácia železničnej dopravy a prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
normy, predpisy a pravidlá železničnej dopravy a prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
podmienky prepravy osôb a nákladu na železnici
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady prevádzky železničnej dopravy a prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
informačné systémy v železničnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Spôsoby riadenia a koordinácie informačných systémov, diaľkový dohľad na riadenie dopravy.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia dopravných procesov
4
zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia v železničnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
návesti a výhybky
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dopravná dokumentácia v železničnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Spôsoby využívania dokumentov v elektronickej podobe.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
druhy dopravných dokladov na jazdu vlakov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy tvorby a použitia grafikonu vlakovej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a pravidlá súpisu vlakových súprav
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
automatizovaný systém kontroly nad dopravným prostriedkom počas jazdy vozidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Postupy využívania inteligentných dopravných systémov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia dopravných procesov
4
možnosti informovania cestujúcej verejnosti formou elektronizácie
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Elektronizácia hlásenia mimoriadnych situácií (meškanie, zmena pristavenia vlaku a pod.), resp. iných situácií vyskytujúcich sa v železničnej doprave. Spôsoby využitia digitálnych služieb pre cestujúcich.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj digitálnych služieb pre cestujúcich
4
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v grafikone a v ďalších informáciách verejnej osobnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v grafikone vlakovej dopravy a v ďalších informáciách železničnej prevádzky
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v dopravných informačných systémoch
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Nastavenie aplikácií do informačných technických prostriedkov, ich obsluha.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj digitálnych služieb pre cestujúcich
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
sledovanie prevádzkovej situácie v pridelenom obvode siete ŽSR
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhodnotenie plnenia grafikonu vlakovej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie dopravnej dokumentácie v pridelenom obvode siete ŽSR
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vedenie operatívnej evidencie a dopravnej dokumentácie o pohybe vlakov a hnacích vozidiel v spolupráci s výpravcom a staničným dispečerom. Získavanie, aplikácia a odosielanie dokumentov v elektronickej podobe.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
podávanie informácií o pohybe a meškaní vlakov a mimoriadnych udalostiach
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie operatívnych záležitostí a problémov v železničnej preprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie predlekárskej prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha automatizovaných systémov kontroly nad dopravnými prostriedkami
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Koordinácia a kontrola dopravných subsystémov, operačných modelov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia dopravných procesov
4
ovládanie 5G siete
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Získavanie a odosielanie dát prostredníctvom 5G siete.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Autopiloty v hnacích koľajových vozidlách
Automatizácia dopravných procesov
4
používanie informačných systémov v železničnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha oznamovacieho zariadenia v železničnej stanici
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.