Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vozmajster

VozmajsterVozmajster vykonáva technické prehliadky koľajových vozidiel, kontrolu technického stavu pojazdu, nadstavby a technologických zariadení vozňov. Kontroluje vnútorné vybavenie osobných vozňov, tesnosť okien, funkčnosť klimatizačného zariadenia a sociálneho zariadenia, závesy a rolety, celistvosť plomby záchrannej brzdy. Kontroluje uloženie a zabezpečenie nákladu a vykonáva bežné opravy vozňov (bez ich zvesenia). Posudzuje technický stav vozňov po nebezpečnej manipulácii, určuje rozsah poškodenia pojazdu, vypruženia, ťahadlového, spriahadlového a brzdového zariadenia a nadstavby vozňov. Vykonáva skúšky brzdového zariadenia vozňov podľa predpísanej technológie. Kontroluje zapojenie diaľkového elektrického a pneumatického ovládania zariadení železničných vozňov a funkčnosť plošiny pre vozíky invalidov. Kontroluje nastavenie a odstraňuje prevádzkové poruchy zapojenia centrálneho systému ovládania dverí osobných vozňov. Posudzuje technický stav vozňov pri výbere na nakládku do cudziny, na ...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
1688/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti a Posudok o psychickej spôsobilosti podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov (§ 12 a 13)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 31 a § 32)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
8312
SK ISCO-08
8312005
ESCO
2812
SK NACE Rev. 2
H49,H52
CPA 2015
H49,H52
Príslušnosť k povolaniu
8312005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
E
Kritické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby využívania 5G siete
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Autopiloty v hnacích koľajových vozidlách
Automatizácia dopravných procesov
Rozvoj ETCS (European Train Control System) a ATO (Automated train operations)
4
jednotlivé časti koľajových vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Technická konštrukcia koľajových vozidiel - pojazd, nadstavba, ťahadlové, spriahadlové a brzdové zariadenia, diaľkové elektrické a pneumatické ovládanie zariadení vozňov, centrálny systém ovládania dverí a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy evidencie zistených porúch a ich opráv v doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
brzdové zariadenia
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Brzdové zariadenie železničných vozňov, technológia vykonávania skúšok brzdového zariadenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
dopravná geografia
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
štruktúra a organizácia železničnej dopravy a prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
normy, predpisy a pravidlá železničnej dopravy a prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a pravidlá zostavovania vlakových súprav
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
návesti a výhybky
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
železničný posun
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
typy a technické parametre osobných a nákladných vozňov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy technických prehliadok vozňov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy diagnostiky porúch železničných vozňov a ich zariadení
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a princípy opráv železničných vozňov a ich zariadení
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Spôsoby nastavenia manažmentu životného cyklu pri správe a údržbe dopravných prostriedkov a infraštruktúry. Spôsoby centralizovaného systému riadenia a výkonu údržby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vykonávanie údržbárskych prác personálnom v centralizovaných strediskách údržby
Rozvoj komplexných digitálnych operačných systémov pre správu a údržbu dopravných prostriedkov a infraštruktúry (manažment životného cyklu)
Využívanie BIG DATA pri nastavovaní pravidiel údržby dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
4
digitálny prenos technického stavu vozňov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
podmienky prepravy nákladu
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
automatizovaný systém kontroly nad dopravným prostriedkom počas jazdy vozidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Spôsoby automatizácie činností spojených s prevádzkou dopravných prostriedkov a súvisiacej infraštruktúry. Spôsoby automatizovaného systému kontroly nad dopravnými prostriedkami pri ich výkone na dopravnej ceste bez rušňovodiča.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Autopiloty v hnacích koľajových vozidlách
Automatizácia dopravných procesov
Rozvoj ETCS (European Train Control System) a ATO (Automated train operations)
4
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v grafikone vlakovej dopravy a v ďalších informáciách železničnej prevádzky
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v dokumentácii vlakových súprav
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách a technickej dokumentácii železničných koľajových vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola prevádzkyschopnosti vozidiel pred začatím jazdy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prepravné prehliadky vozňov nákladných vlakov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola správneho zostavenia nákladných vlakov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické prehliadky koľajových vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola technického stavu železničných koľajových vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Posudzovanie technického stavu jednotlivých častí vozidiel, napr. pojazdu, nadstavby, ťahadlových, spriahadlových a brzdových zariadení, diaľkového elektrického a pneumatického ovládania zariadení vozňov, centrálneho systému ovládania dverí a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola prepravy nebezpečného nákladu
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Kontrola uloženia a zabezpečenia nebezpečného nákladu.
Perspektíva: Aktuálna
4
skúšky účinnosti brzdných systémov vlakov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie výpočtov brzdiacich percent vlaku
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
určovanie rozsahu poškodenia železničných vozňov a ich zariadení
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie komplexnej dokumentácie na bezpečný a včasný odchod vlakov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie predlekárskej prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
bežné opravy železničných vozňov a ich zariadení
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Spolupráca pri výkone údržby. Špecializácia činností v centralizovanom systéme údržby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vykonávanie údržbárskych prác personálnom v centralizovaných strediskách údržby
Rozvoj komplexných digitálnych operačných systémov pre správu a údržbu dopravných prostriedkov a infraštruktúry (manažment životného cyklu)
Využívanie BIG DATA pri nastavovaní pravidiel údržby dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
4
menšie opravy dráhových vozidiel, vrátane zoraďovania a nastavovania potrebných parametrov brzdových systémov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posun koľajových vozidiel
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha automatizovaných systémov kontroly nad dopravnými prostriedkami
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Spolupráca pri obsluhe automatizovaných systémov riadenia a kontroly dopravných prostriedkov. Spolupráca pri vyhodnocovaní dát.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Autopiloty v hnacích koľajových vozidlách
Automatizácia dopravných procesov
Rozvoj ETCS (European Train Control System) a ATO (Automated train operations)
4
ovládanie 5G siete
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Získavanie a odosielanie dát prostredníctvom 5G siete.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Autopiloty v hnacích koľajových vozidlách
Automatizácia dopravných procesov
Rozvoj ETCS (European Train Control System) a ATO (Automated train operations)
4
používanie príslušných meradiel a diagnostických prístrojov v doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posun a pristavovanie dráhových vozidiel na opravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky železničnej dopravy (rušne, osobné a nákladné železničné vozne ...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.