Banský geológ

Banský geológBanský geológ skúma a vyhodnocuje procesy a produkty späté s vrchnou časťou zemskej kôry. Vykonáva geologicko-prieskumné a geologicko-výskumné činnosti v banských hlbinných, ako aj povrchových podmienkach rudných, nerudných a ložísk uhľovodíkov. Riadi a koordinuje geologicko-prieskumné práce, riadi systematickú dokumentáciu bansko-geologických prác, ich vyhodnotenie, vytváranie celkovej bansko-geologickej dokumentácie a hľadanie zákonitostí vo vývoji ložiska, vzorkovanie, projektovanie a metodické riadenie prieskumu, riešenie hydrogeologických problémov prostredia a štruktúrno-geologické pomery vzhľadom ku stabilite horninového masívu. Zohľadňuje potreby ochrany životného prostredia a problematiku identifikácie a hodnotenia geologických rizík a starých ekologických záťaží. Hodnotí a aplikuje výsledky metód laboratórnych rozborov. Spracováva geologickú dokumentáciu geoinformačnými metódami.
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Kód/revízia
1685/3
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
DEGrubengeolog
ENMining geologist
FRGéologue des mines
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
Legislatívny rozsah úrovní vzdelania
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz o odbornej spôsobilosti na vykonávanie geologických prác podľa zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (§ 9)
Poznámka: § 9 ods. 2 písmeno a až g, pričom odborná spôsobilosť sa priznáva aj na kombináciu písmen.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 36 mesiacov.
Poznámka: Na vykonávanie pozície samostatného riešiteľa je nutné mať ukončené odborné úlohy a po troch rokoch praxe uskutočnenú skúšku odbornej spôsobilosti.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
ISCO-08
2146
SK ISCO-08
2146002
ESCO
363
SK NACE Rev. 2
B05,B06,B07,B08,M71,M72
CPA 2015
B05,B06,B07,B08,M71,M72
Príslušnosť k povolaniu
2146002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Znalosť cudzieho jazyka nepochybne zvyšuje kvalifikáciu a cenu každého pracovníka, ale aj jemu podriadených zamestnancov na trhu práce.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zásady vedenia možno definovať ako schopnosť alebo proces ovplyvňovania ľudí. Vedenie sa simultánne orientuje na úlohy a na osoby. Pri orientácii na úlohy ide o špecifikovanie pracovných aktivít a cieľov skupiny alebo celku a každého jej člena, ktoré treba vykonať v záujme dosiahnutia efektívneho výkonu. Orientácia vedenia na osobu znamená snahu udržiavať skupinové procesy a podporovať plnenie potrieb a očakávaní jednotlivcov.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Používa metódy a zásady správne komunikácie, ktoré sú bezpochyby jedným z dôležitých faktorov pracovného procesu a zároveň aj jeho nevyhnutná súčasť. Správna komunikácia je danosť, resp. zručnosť, ktorá sa dá naučiť. Význam jednotlivých zásad a metód profesionálnej komunikácie v praxi stúpa s tým, ako sa vďaka moderným technológiám zvyšuje informovanosť laickej verejnosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
geológia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Zaoberá sa zložením, stavbou, vlastnosťami a vývojom Zeme, ako aj procesmi, ktoré ju tvorili/tvoria. Zahŕňa súbor tektonických, štruktúrnych, sedimentologických, paleontologických, petrologických, mineralogických, environmentálnych a ďalších geologických metód, terénnych a laboratórnych prác, ktorými sa skúma, hodnotí a zobrazuje geologický vývoj zemskej kôry a jej zákonitostí. Zahŕňa aj súbor geologických metód a prác, ktorými sa spresňujú poznatky o zložení a zákonitostiach vývoja geologickej stavby zemskej kôry vo vybraných územiach, tiež sa odhadujú prognózne zdroje nerastov a množstvá podzemných vôd. Všeobecné poznatky z geológie.
Perspektíva: Aktuálna
7
hydrogeológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Skúma hydrogeologické pomery vybraného hydrogeologického regiónu, rajónu, subrajónu a štruktúry, určuje množstvá podzemnej vody v kategórii C a sumarizuje sa aj skôr určené využiteľné množstvá vo vyšších kategóriách. Skúma tiež hydrogeologické pomery na účely komplexného územného plánovania, na ochranu a rozvoj životného prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Modelovanie prírodných rizík a hazardov využitím nástrojov umelej inteligencie
7
metodika geologického výskumu
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Používa metodiku geologického výskumu, ktorá zahŕňa vykonávanie a zostavenie súboru geologických metód, geologických činností ako je projektovanie, archívna excerpcia, geologické mapovanie, zostavovanie geologických máp, sledovanie a riadenie geologických prác, geologickej dokumentácie ako aj vyhodnocovanie geologických údajov so záverečným spracovaním.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Modely získavania zdrojov v akademickej sfére
7
metodika geologického prieskumu
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Používa metodiku geologického prieskumu, ktorá zahŕňa vykonávanie jeho jednotlivých etáp so zostavením súboru geologických metód, geologických činností, najmä projektovania, archívnej excerpcie, geologického mapovania, zostavovania geologických máp, sledovania a riadenia geologických prác, geologickej dokumentácie, vyhodnocovania geologických údajov a záverečného spracovania ako aj ďalších druhov prác.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy odberu vzoriek v oblasti ťažby
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vyžaduje sa znalosť využívania hromadných údajov, správne pochopenie a aktívne využívanie všetkých jej foriem, z čoho vyplýva niekoľko základných princípov geologickej technickej dokumentácie. Pri práci je potrebné prihliadať na potreby projekcie, výstavby, ťažby, ochrany ložísk a dodržiavať komplexnosť, systematickosť, presnosť, prehľadnosť a trvanlivosť.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
7
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Používanie softvérov, odborných aplikácií a štatistických metód pri výskume patria k digitálnym kompetenciám, ktoré zahŕňujú súbor teoretických vedomostí, praktických skúseností dôležitých pre používanie informačných a komunikačných technológií a digitálnych médií pri plnení pracovných úloh.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
7
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Používa evidenciu geologickej dokumentácie, ktorá poskytuje prehľad o jej vzniku, spracovaní, nakladaní, mieste a spôsobe jej uloženia. Hmotná geologická dokumentácia zahŕňa vzorky, najmä na mineralogické, paleontologické, chemické, fyzikálne, geotechnické rozbory a skúšky, ako aj výbrusy a nábrusy z týchto vzoriek a vzorky na dokumentovanie významných geologických skutočností a javov. Súhrnná geologická dokumentácia je písomná a grafická. Obsahuje najmä geologické povrchové a banské mapy, zvislé horizontálne rezy, nákresy a iné súbory a celky s podrobnosťami a špecifikáciou podľa cieľa geologických prác, s potrebnými popismi, vysvetlivkami a správami a so zhodnotením výsledkov rozborov vzoriek a skúšok.
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia vrtných prác
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Z hľadiska výberu vrtnej technológie sú pre vrtné práce v súdržných a nesúdržných horninách najvhodnejšie vrty rotačne-príklepové vŕtané nasucho alebo jadrové vrty bez výplachu (resp. s výplachovým médiom vzduch), lebo poskytujú výplachom neovplyvnené jadro. Výplach, či už vodný alebo ílový (bentonitový), môže byť nevyhnutný pri vŕtaní v pevných skalných horninách (vŕtanie rotačné na jadro s výplachom, prípadne jadrové rotačné vŕtanie s dvojitou ťažiteľnou jadrovkou – tzv. wire-line).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
Inteligentná baňa - 5G systém
7
banská geológia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Banská geológia sa zaoberá získavaním geologických podkladov a ich komplexnou analýzou pre hodnotenie zdrojov nerastných surovín, posudzuje genetické typy ložísk nerastných surovín, ich možné priemyslové využívanie, štruktúrno-tektonické postavenie ložiskových polí z pohľadu stabilitných pomerov horninového masívu pri realizácii banských diel, tunelových a iných špeciálnych podzemných stavieb, ale ai otvorených lomov.
Perspektíva: Aktuálna
7
geomechanické javy v baniach
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Rozumie rôznym geomechanickým javom ako napr. banskému otrasu, ktorý je prejavom náhleho porušenia horského masívu, doprevádzaný seizmickým a zvukovým efektom, pri ktorom sa uvoľňuje nahromadená energia.
Perspektíva: Aktuálna
7
banská geomechanika
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Zaoberá sa charakteristikou pôvodného napäťového a pretvárneho stavu horského masívu a jeho zmenami pri razení banských diel a následnom jeho dobývani, a to aj s pohľadom na dimenzovanie rozmerov dobývky, resp. výztuže banských diel, predpokladu deformácie horninového masívu či prognózovaniu anomalných javov.
Perspektíva: Aktuálna
7
geologické banské mapy
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Pripravuje, zostavuje, používa a interpretuje banské geologické mapy, ktoré predstavujú zmenšený a generalizovaný obraz geologickej situácie interpretovaný v rôznych výškových úrovniach (na povrchu alebo pod povrchom). Na rôzne účely prieskumu a ťažby zostavuje v rôznych mierkach prehľadné povrchové geologické mapy, geologické mapy obzorov a etáží, mapy vzoriek, mapy izolínii kvality a obsahu škodlivín, hydrogeologické, mapy, mapy zásob atď..
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D mapovanie
3D mapy ako virtuálna realita
7
metódy výpočtu zásob nerastov
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Používa ich na ložiskách pevných nerastných surovín, a to buď: metódu geologických blokov alebo metódu geologických rezov. Tieto metódy slúžia na postup triedenia a hodnotenia jednotlivých údajov pri výpočte, ako aj pre spôsob rozdelenia ložiska na bloky, spôsob výpočtu kubatúry a ďalších hodnôt. Hlavným cieľom výpočtu zásob je vymedzenie hraníc ložiska, či už prírodných alebo umelých, vymedzenie dobývateľných úsekov a výpočet množstva a kvality zásob v nich. Môže zostavovať generálny, operatívny alebo likvidačný výpočet zásob, resp. zostavuje ho po ukončení etapy podrobného prieskumu. Výpočet zásob po ukončení každej prieskumnej etapy je podkladom na posúdenie perspektív ložiska, účelnosti ďalšieho prieskumu a výšky nákladov. Výpočet zásob uhľovodíkov sa líši od výpočtu zásob pevných nerastných surovín, pričom sa nevypočítava celkové množstvo ropy a plynu, ale len jeho vyťažiteľná časť.
Perspektíva: Aktuálna
7
vplyvy geologického prostredia na ostatné zložky životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Zisťuje a overuje geologické, geochemické a hydrogeologické pomery pri skúmaní životného prostredia s prihliadnutím na zistené geologické činitele a stupeň znečistenia geologického prostredia a navrhuje optimálne postupy na zmiernenie alebo zamedzenie ich negatívnych vplyvov na toto prostredie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Modelovanie prírodných rizík a hazardov využitím nástrojov umelej inteligencie
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Ovláda základné znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov. Dodržiava zásady hygieny práce, bezpečnosti prevádzky, bezpečnosti technických zariadení, protipožiarnej ochrany a ochrany životného prostredia, vrátane poskytovania prvej pomoci pri rôznych druhoch pracovných úrazov, rýchle a správne reagovanie v prípade vzniku mimoriadnych udalostí.
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava a kompletizácia geologických podkladov na spracovanie operatívnych plánov ťažby
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Dodržiava, pripravuje a kompletizuje podklady a metódy sprístupňovania ložísk na dobývanie s rozblokovávaním ložiska na geologické bloky, panely a pracovné úseky. Charakterizuje kvalitatívne a kvantitatívne pomery na ložisku. Spolupracuje pri návrhu otvárky ložiska a lomu s vypracovaním plánu otvárky. Dodržiava povoľovacie a schvaľovacie postupy na dobývanie ložiska operatívne a realizuje opatrenia na spracovanie operatívnych plánov ťažby - určenia smeru a rozsahu ťažby.
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie výsledkov geologicko-prieskumných a sondážnych prác
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vyhodnocuje výsledky geologicko-prieskumných a sondážnych prác vrátane geologicko-prieskumných výsledkov a sondážnych prác pri otvorení a dobývaní ložiska. Zabezpečuje vypracovanie technického projektu, intenzifikácie sondy a príslušných rozpočtov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
7
vyhodnocovanie a spresňovanie geologických pomerov ložiska, vrátane výpočtu zásob nerastov
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vyhodnocuje a spresňuje geologické pomery ložiska a s pomocou výpočtu zásob vykonáva zber, spracovanie a vyhodnocovanie údajov o geologickej pozícii, kvantite a kvalite úžitkových nerastov v ich prirodzenom alebo antropogénnom uložení, pričom umožňuje tak rozhodnúť o ich ďalšom využití.
Perspektíva: Aktuálna
7
rešpektovanie zásad geologického prieskumu
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Rešpektuje zásady geologického prieskumu, ktorý zahŕňa súbor geologických metód, geologických činností, najmä projektovanie, archívnu excerpciu, geologické mapovanie, zostavovanie geologických máp, sledovanie a riadenie geologických prác, geologickú dokumentáciu, vyhodnocovanie geologických údajov, záverečné spracovanie, a ďalších druhov prác, najmä technické práce, geofyzikálne práce, geochemické práce, technologické práce, laboratórne práce, terénne meračské práce, vzorkovacie práce a geodetické činnosti, ktorými sa skúmajú a hodnotia jednotlivé zložky, procesy a vlastnosti geologického prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
7
rešpektovanie zásad základného a regionálneho geologického výskumu alebo iba výskumu
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Rešpektuje zásady základného geologického výskumu, ktorý zahŕňa súbor tektonických, štruktúrnych, sedimentologických, paleontologických, petrologických, mineralogických, environmentálnych a ďalších geologických metód, terénnych a laboratórnych prác, ktorými sa skúma, hodnotí a zobrazuje geologický vývoj zemskej kôry a jej zákonitostí.
Perspektíva: Aktuálna
7
vyvíjanie a spracovanie geologických a účelových máp
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Banské geologické mapy predstavujú zmenšený a generalizovaný obraz geologickej situácie interpretovaný v rôznych výškových úrovniach (na povrchu alebo pod povrchom) Pre rôzne účely prieskumu a ťažby sa zostavujú prehľadné povrchové geologické mapy, geologické mapy obzorov a etáží, mapy vzoriek, mapy izolínii kvality a obsahu škodlivín, hydrogeologické, mapy, mapy zásob atď.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D mapovanie
3D mapy ako virtuálna realita
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Využíva digitálne kompetencie formou odborných softvérových aplikácií od základných až po zložité štatistické aplikácie ale aj metód softvérového spracovania geologických údajov cez grafické spracovanie geologických údajov a vyhľadávanie informácií v geologických databázach.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
7
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vedie prevádzkovú dokumentáciu, agendu, evidencie, robí štatistiky a iné vrátane vedenia geologickej mapovej dokumentácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava a kompletizácia geologických podkladov na spracovanie strednodobého plánu a technických režimov
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Pripravuje a kompletizuje geologické podklady za dodržiavania metód sprístupňovania ložísk na dobývanie s rozblokovávaním ložiska na geologické bloky, panely a pracovné úseky. Charakterizuje kvalitatívne a kvantitatívne pomery na ložisku. Spolupracuje pri návrhu otvárky ložiska a lomu s vypracovaním plánu otvárky. Dodržiava povoľovacie a schvaľovacie postupy na dobývanie ložiska operatívne a realizuje opatrenia na spracovanie operatívnych plánov ťažby - určenia smeru a rozsahu ťažby.
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie podkladov na vykonávanie geologicko-prieskumných a sondážnych prác
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Pripravuje spracovanie podkladov na vykonávanie geologicko-prieskumných a sondážnych prác vrátane geologicko-prieskumných výsledkov pri otvorení a dobývaní ložiska. Zabezpečuje vypracovanie technického projektu vrtu, intenzifikácie sondy a príslušných rozpočtov. Podieľa sa na príprave realizácie - riešenia vstupov a stretov záujmov a pod. Určuje rozsah prípravných a likvidačných prác.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
7
odborné poradenstvo pri ťažbe
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Spolupracuje, navrhuje, riadi a podáva odborné stanoviská pri ťažbe.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie spolupráce s odbornými orgánmi/útvarmi v oblasti geologického prieskumu
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Zabezpečuje a poskytuje odborné poznatky v konkrétnej geologickej oblasti, najmä pokiaľ ide o teoretické alebo vedecké témy, subjektom s rozhodovacou právomocou, odbornými orgánmi/útvarmi v oblasti geologického prieskumu. Rešpektuje pritom zásady geologického prieskumu, ktorý zahŕňa súbor geologických metód a geologických činností.
Perspektíva: Aktuálna
7
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Komunikuje v cudzom jazyku čo nepochybne zvyšuje kvalifikáciu a cenu každého pracovníka.
Perspektíva: Aktuálna
7
odber vzoriek z povrchových lomových a banských diel a príprava pre ďalšie spracovanie v geologickom prieskume
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Odberom vzoriek zisťuje niektoré vlastnosti nerastných surovín rúd - nerúd, kaustobiolitov, podzemnej vody. Meraním na mieste a odberom vzoriek sa tak dajú úložné pomery, tektonické porušenie, prietok a pod. Vzorkovanie je najčastejšie zdrojom numerických údajov, potrebných pre výpočet zásob. Vzorka by mala byť hodnotená vo vzťahu k celku, z ktorého bola odobratá. Účel, spôsob a rozsah vzorkovania závisí od etapy prieskumu alebo priebehu ťažby. Podľa účelu ho môžeme rozdeliť na vzorkovanie na stanovenie parametrov výpočtového vzorca, vzorkovanie na overenie mineralogického a petrografického zloženia suroviny a hornín, vzorkovanie na štúdium technologických vlastností suroviny, vzorkovanie na overenie fyzikálnych vlastností suroviny, hornín, minerálov.
Perspektíva: Aktuálna
7
geofyzikálne práce
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Používa v geofyzikálnych prácach softvér na spracovanie rôznych geofyzikálnych údajov ako aj spracovanie údajov s využitím kalkulačných a databázových programov, grafického spracovania geofyzikálnych výsledkov a digitalizácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
geochemické práce
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Objasňuje chemickú stránku procesov, ktoré prebiehajú v životnom prostredí, vysvetľuje a vyhodnocuje prirodzený pohyb chemických prvkov v prírode a pohyb látok prebiehajúcich v životnom prostredí v dôsledku činností človeka, hodnotí možnosti hromadenia sa a rozptylu prírodných a umelých škodlivín v životnom prostredí, hodnotí environmentálne a ekologické riziká a interakčné vzťahy ako aj environmentálne využitie prírodných materiálov pri ochrane životného prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Modelovanie prírodných rizík a hazardov využitím nástrojov umelej inteligencie
7
geologicko-prieskumné a sondážne práce
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Používajú viaceré technické prostriedky na overenie, ohraničenie a otvorenie ložiska. Patria tu zárezy, ryhy, šachtice, vrty a banské diela. Technickou stránkou uvedených diel sa zaoberajú špeciálne banícke disciplíny.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
7
ložiskový geologický prieskum
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Skúmajú sa ložiská nerastov, zisťujú a overujú sa ich zásoby a spracúvajú geologické podklady na ich využívanie a ochranu, zisťujú a overujú sa geologické podmienky na zriaďovanie a prevádzku podzemných zásobníkov plynov a kvapalín v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch, zisťujú a overujú sa geologické podmienky na sprístupňovanie jaskýň, zaistenie stability podzemných priestorov, zabezpečovanie a likvidáciu starých banských diel a na zriaďovanie a prevádzku prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
7
geologický výskum
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Používa metodiku geologického výskumu, ktorá zahŕňa vykonávanie a zostavenie súboru geologických metód, geologických činností ako je projektovanie, archívna excerpcia, geologické mapovanie, zostavovanie geologických máp, sledovanie a riadenie geologických prác, geologickej dokumentácie ako aj vyhodnocovanie geologických údajov so záverečným spracovaním.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Modely získavania zdrojov v akademickej sfére
7
hydrogeologický prieskum
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Poznáva, popisuje a zobrazuje výskyt a režim podzemných, povrchových vôd. Upresňuje charakter hydrogeologických štruktúr, pričom podáva tiež informácie o hydraulických parametroch horninového prostredia ako aj dôležité informácie o chemickom zložení a kvalite podzemných vôd.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Modelovanie prírodných rizík a hazardov využitím nástrojov umelej inteligencie
7
inžinierskogeologický prieskum
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Skúmajú sa inžinierskogeologické pomery a hydrogeologické pomery územia najmä na účely územného plánovania, dokumentácie a zakladania stavieb, vrátane skúmania stability územia náchylného na zosúvanie a na účely spracúvania geologických podkladov na návrhy na stabilizáciu územia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Modelovanie prírodných rizík a hazardov využitím nástrojov umelej inteligencie
7
geologický prieskum životného prostredia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Zisťujú a overujú sa geologické činitele, sleduje sa rovnováha medzi využívaním a ochranou životného prostredia a získavajú sa geologické podklady na návrh sanácie geologického prostredia. Zisťujú a overujú sa aj geologické podmienky na zriaďovanie a prevádzku úložísk rádioaktívnych a iných odpadov v podzemných priestoroch.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie podriadených zamestnancov na zverenom úseku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia, motivácia podriadených zamestnancov, vrátane hodnotenia ich pracovného výkonu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Koordinuje a zároveň motivuje zamestnancov, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou moderného a úspešného riadenia akejkoľvek organizácie. Prostredníctvom kvalitného a správneho rozhodovania a koordinovania je možné dosiahnuť akékoľvek organizačné ciele. Rozhodovanie v motivovaní je však špecifické práve tým, že je potrebné rozhodovať sa o potenciáli každého zamestnanca.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Svetelná technika (osvetľovanie prostredia - filmári, baníci...)
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Elektrocentrály (motor generátory, UPS, zváračky...)
Roboty (robotické ruky, CNC stroje, automatizované stroje...)
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.