Špecialista technológ ťažby uhľovodíkov

Špecialista technológ ťažby uhľovodíkovŠpecialista technológ ťažby uhľovodíkov navrhuje technológie procesu ťažby uhľovodíkov, sleduje, vyhodnocuje a v prípade potreby koriguje tento proces tak, aby boli zabezpečené požadované kvantitatívne a kvalitatívne parametre. Špecialista technológ ťažby uhľovodíkov sleduje a porovnáva dosahované kvantitatívne a kvalitatívne výsledky v procese ťažby a úpravy uhľovodíkov s režimovými hodnotami a navrhuje účinné opatrenia na odstránenie prípadných disproporcií. Tvorí a aktualizuje technologické postupy, metodické pokyny, prevádzkové predpisy a pracovné postupy. Vypracováva technologické schémy a technologickú časť plánu banskej činnosti. Kontroluje pracoviská vo vzťahu k dodržiavaniu platných predpisov, kontroluje neoprávnené zásahy do technologických zariadení a navrhuje ich efektívne využívanie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Kód/revízia
1681/3
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
Legislatívny rozsah úrovní vzdelania
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti projektanta podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti zamestnancov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom (§ 5)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 24 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
ISCO-08
2146
SK ISCO-08
2146001
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
B06,B08
CPA 2015
B06,B08
Príslušnosť k povolaniu
2146001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technologické postupy a postupy pracovných operácií
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
Nové metódy dobývania
7
prístroje a zariadenia na meranie kvantitatívnych a kvalitatívnych výrobných a nevýrobných procesov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
práca s dátami príslušného charakteru
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Modely získavania zdrojov v akademickej sfére
Softverizácia
7
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky, vrátane zásad bezpečnej prevádzky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy koordinácie činností pri ťažbe a uskladňovaní uhľovodíkov
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
banská geológia
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
strojníctvo, banské stroje a zariadenia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Stroje a zariadenia pre ťažbu uhľovodíkov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
7
metódy plánovania projektov banských stavieb a technologických zariadení
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy ťažby a úpravy ropy a zemného plynu
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
Modelovanie prírodných rizík a hazardov využitím nástrojov umelej inteligencie
7
ekonomika a riadenie v baníctve
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pracovné prostredie a pracovné podmienky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie technologických procesov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
návrh optimálneho využitia ložiska a technologického zariadenia
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Smart zariadenia a technológie
Softverizácia
7
vypracovávanie pokynov pre pracovníkov obsluhy technologických zariadení a upozorňovanie na zmeny v spôsobe ich prevádzkovania
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Modely získavania zdrojov v akademickej sfére
7
spracovanie technologickej časti plánu banskej činnosti
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
Nové metódy dobývania
7
operatívna úprava technologických postupov na zabezpečenie požadovaných parametrov pri ťažbe a úprave uhľovodíkov
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie plánov, prípadne dokumentácie týkajúcej sa banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava a kompletizácia podkladov na spracovanie plánu ťažby a nastavenia technických režimov
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie produkčných a technologických údajov ťažby, úpravy a dodávok do ucelených výkazov
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola neoprávnených zásahov do technologických zariadení
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
určenie príčiny poruchy zariadení na základe vyhodnotenia údajov od pracovníkov obsluhy, dispečingu a dodatočných zdrojov
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie prevádzkovej a technickej dokumentácie v baníctve
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vrátane určovania spôsobu vedenia a uloženia dokumentácie, záznamov a kníh.
Perspektíva: Aktuálna
7
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca a realizácia činností potrebných pri príprave a dobývaní vyhradených ložísk, zriaďovaní, zabezpečovaní a likvidácií banských diel a lomov, úprave a zušľachťovaní nerastov
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Modelovanie prírodných rizík a hazardov využitím nástrojov umelej inteligencie
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.