Vodič nákladného motorového vozidla

Vodič nákladného motorového vozidlaVodič nákladného motorového vozidla vedie motorové vozidlo s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony na účely prepravy tovaru. Vypĺňa prepravné doklady (napr. medzinárodný nákladný list CMR) o prevzatí, preprave a dodaní nákladu na základe pokynov dispečera alebo objednávky prepravy. Zodpovedá za kontrolu preberaného nákladu, jeho obalu a počtu prepravných balení (kolli) pri nakládke a zapisuje výhrady do prepravného dokladu. Je spoluzodpovedný za správne rozloženie a upevnenie nákladu na vozidle podľa pokynov nakladajúcej organizácie a STN a EN. Je povinný správne obsluhovať záznamové zariadenie v doprave, správne používať kartu vodiča k tomuto zariadeniu a dodržiavať režim práce vodiča. Pri medzinárodnej cestnej nákladnej doprave mimo EÚ je povinný dodržiavať postupy pre prácu s colnými dokladmi, najmä s karnetom TIR. Vykonáva bežnú údržbu vozidla a vedie záznam o jeho prevádzke.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
1679/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKVodič nákladného vozidla
SKVodič ťahača s návesom
SKVodič prívesovej súpravy
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča a Doklad o psychickej spôsobilosti vodiča podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 86 až 89)
Kvalifikačná karta vodiča, Osvedčenie o základnej kvalifikácii a Osvedčenie o pravidelnom výcviku podľa zákona č. 280/2006 Z.z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Aktuálne podmienky pre získanie kvalifikačnej karty vodiča sú dostupné na: http://www.kkv.sk/ako-ziskat-kkv-31.html

Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C+E podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Vodičský preukaz spôsobilosti C môže mať záujemca až od 21 rokov, ale existujú výnimky, kedy je možné jazdiť s nákladným automobilom už od 18 rokov. Podľa zákona možno šoférovať od 18 rokov len vozidlá Ministerstva vnútra používané Políciou Slovenskej republiky, Väzenskej služby, Ozbrojených síl Slovenskej republiky, Obecnej polície, Hasičského a záchranného zboru a jednotiek požiarnej ochrany, colných orgánov alebo pri skúšobnej jazde v súvislosti s opravou alebo údržbou vozidla. Alternatívne môžete takéto vozidlá šoférovať v rámci vstupného školenia spôsobilosti vodiča.
Už vo veku 18 rokov je možné získať vodičský preukaz pre vozidlo C1, ktorým je nákladné auto s celkovou hmotnosťou do 7500 kg. Rovnako tak možno získať C + E, a teda šoférovať ťahač s návesom až od 21 rokov, ale opäť platí výnimka uvedená vyššie, teda že možno riadiť vozidlá v rámci vstupného školenia spôsobilosti vodičov a pre absolventov vstupného školenia v rozšírenom rozsahu.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Najmä pri vodičoch návesových a prívesových súprav s celkovou hmotnosťou nad 12 ton sa odporúča prax vo vedení tzv. sólo vozidiel a vo vnútroštátnej doprave.
ISCO-08
8332,8332
SK ISCO-08
8332006,8332007
ESCO
2829
SK NACE Rev. 2
H49
CPA 2015
H49
Príslušnosť k povolaniu
8332006,8332007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
slovenské technické normy a technické predpisy
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Požadované vedomosti pre vodiča nákladného motorového vozidla stanovené v požiadavkách na odbornú spôsobilosť vodičov z povolania
Perspektíva: Aktuálna
2
právne predpisy a pojmy v oblasti premávky na pozemných komunikáciách
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy v oblasti pracovného času vodiča
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Okrem toho aj v oblasti práce so záznamovým zariadením a kartou vodiča.
Perspektíva: Aktuálna
3
dopravná geografia
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Základné znalosti dopravnej geografie, rozdielov vo vykonávaní medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy v štátoch EÚ, štátoch EZVO (Európske združenie voľného obchodu), tretích štátov, spoplatnenie cestnej infraštruktúry, linky ROLA, RORO, vyhľadávanie bezpečných parkovísk atď.
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby vedenia a údržby nákladných motorových vozidiel a kamiónov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
navigačné prístroje
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady bezpečnej prevádzky cestných nákladných vozidiel vrátane návesových a prívesových súprav
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady prepravy ADR a ATP
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
režim práce vodiča nákladnej dopravy nad 2,5 tony celkovej hmotnosti vozidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Ide o dôležitú odbornú vedomosť vodiča.
Perspektíva: Aktuálna
3
smart digitálny tachograf 2. generácie
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Funkcie smart digitálneho tachografu 2. generácie, povinnosť jeho pravidelnej kalibrácie.
Perspektíva: Budúca
2
podmienky prepravy tovaru v cestnej nákladnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vrátane zásad upevňovania nákladu na vozidle, návesových a prívesových súpravách.
Perspektíva: Aktuálna
3
princípy fungovania a možnosti využitia autonómnych vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Princípy fungovania a možnosti využitia autonómnych vozidiel a znalosti ich obsluhy.
Perspektíva: Budúca
3
technické požiadavky na colné bezpečné vozidlá a kontajnery podľa Colného dohovoru TIR
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Základné znalosti potrebné pre vodiča medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy, ktorý bude prepravovať tovar pod colnou uzáverou a v colnom režime TIR.
Perspektíva: Aktuálna
3
colné tranzitné režimy
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Znalosť colných tranzitných režimov TIR, spoločný tranzit, ATA a národný tranzit a používanie a vyplňovanie súvisiacich colných dokladov ako sú Karnet TIR, karnet ATA, tranzitné doklady T1, T2 a ďalšie.
Perspektíva: Aktuálna
3
prepravné doklady
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Okrem nákladného listu CMR je potrebné mať znalosti z ložných listov, dokladov o vážení a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady práce s medzinárodným nákladným listom CMR
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Používanie elektronických prepravných dokladov napr. elektronický medzinárodný nákladný list e-CMR a pod. Postupne sa bude nasadzovať aj v cestnej nákladnej doprave, predpokladá sa, že od roku 2025 bude v štátoch EÚ povinný.
Perspektíva: Budúca
3
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Poskytovanie prvej pomoci najmä pri dopravných nehodách a pracovných úrazoch
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola prevádzkyschopnosti vozidiel pred začatím jazdy
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Kontrola prevádzkyschopnosti vozidiel vrátane povinnej výbavy a pri prepravách nebezpečných vecí aj dodatočnej výbavy podľa Dohody ADR.
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie predpísanej dokumentácie o prevádzke nákladných motorových vozidiel a kamiónov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vypĺňanie colných vyhlásení pre dovoz, vývoz a tranzit
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Ide o dodržiavanie postupov práce s colnými dokladmi najmä karnetom TIR, tranzitnými dokladmi T a karnetom ATA.
Perspektíva: Aktuálna
2
vedenie dokumentácie o preprave tovaru
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vypĺňanie a spracovávanie dokladov o prevzatí, nakládke a doručení tovaru objednávateľovi (nákladný list CMR).
Perspektíva: Aktuálna
3
používanie elektronických prepravných dokladov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Napr. elektronický medzinárodný list e-CMR a pod.
Perspektíva: Budúca
3
poskytovanie predlekárskej prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Poskytovanie predlekárskej prvej pomoci pri dopravných nehodách a pracovných úrazoch.
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba nákladných motorových vozidiel a kamiónov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Prevádzka a bežná údržba vozidla, nákup PHM, tovarov a služieb súvisiacich s jeho prevádzkou.
Perspektíva: Aktuálna
3
upevňovanie nákladu na vozidle, návesových a prívesových súpravách
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha digitálneho smart tachografu 2. generácie
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Ide o správnu obsluhu digitálneho tachografu 2. generácie, ktorý bude od roku 2025 povinný vo všetkých nákladných automobiloch nad 2,5 tony celkovej hmotnosti.
Perspektíva: Budúca
3
obsluha mýtnych palubných jednotiek
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vodič je zodpovedný za správnu obsluhu palubných mýtnych jednotiek.
Perspektíva: Aktuálna
2
vedenie nákladných motorových vozidiel a kamiónov bezpečným spôsobom, s ohľadom na stav vozovky, dopravné podmienky, počasie a predpisy o pracovnom čase vodiča
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha autonómnych vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Tlačoviny, textové dokumenty
Mapy
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.