Vodič špeciálneho nákladného motorového vozidla

Vodič špeciálneho nákladného motorového vozidlaVodič špeciálneho nákladného motorového vozidla vedie a obsluhuje zverené špeciálne vozidlo. Obsluhuje aj špeciálnu technológiu v zmysle príslušných legislatívnych predpisov na základe požadovaných a získaných odborných certifikátov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
1676/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny C1+E podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Prípadné ďalšie certifikáty podľa druhu obsluhovanej špeciálnej techniky, ktorá je súčasťou obsluhovaného špeciálneho vozidla ako napríklad:
Tachografová karta vodiča podľa nariadenia (EÚ) č. 165/2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, a zákona č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
Vodič musí mať znalosť o režime práce vodičov podľa nariadenia (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85, a zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.

Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Pri niektorých typoch vozidiel alebo typoch prepráv je potrebné poznať výnimky uvedené v príslušnej legislatíve.

Kvalifikačná karta vodiča, Osvedčenie o základnej kvalifikácii a Osvedčenie o pravidelnom výcviku podľa zákona č. 280/2006 Z.z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov
Doklady o spôsobilosti pre vozidlá zabezpečujúce prevádzku na dráhach podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 32)
Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča a Doklad o psychickej spôsobilosti vodiča podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 86 až 89)
Doklady o spôsobilosti pri preprave nebezpečných vecí (ADR osvedčenie o školení vodiča) podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny CE podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
8332,8332
SK ISCO-08
8332002,8332004
ESCO
2825
SK NACE Rev. 2
A02,H49
CPA 2015
A02,H49
Príslušnosť k povolaniu
8332002,8332004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
špeciálne technické zariadenia a technológie v doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: V prípade tejto odbornej vedomosti je dôraz kladený predovšetkým na bezpečnú prevádzku uvedených zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady prepravy ADR a ATP
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
údržba a bežné opravy špeciálneho nákladného motorového vozidla a jeho nadstavby - technologických zariadení
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha pojazdných strojov a mechanizačných zariadení na vykonávanie údržby ciest, diaľnic, ich súčastí a príslušenstva
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
vedenie nákladných automobilov, špeciálnych cestných motorových vozidiel a cestných návesových ťahačov o rôznych hmotnostiach
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Jedná sa o automobily s celkovou hmotnosťou 3,5; 12; 16 a viac ton.
Perspektíva: Aktuálna
2
vedenie špeciálnych nákladných automobilov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vozidlo pojazdnej dielne, vozidlo odťahovej služby, koľajový adaptér, montážne vozidlo trakčného vedenia, pojazdný automobilový žeriav a pod.
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.