Lodný strojník

Lodný strojníkLodný strojník samostatne obsluhuje lodné stroje bez obmedzenia výkonu na plavidle a vykonáva údržbu a opravy strojových zariadení plavidla. Zabezpečuje technickú prevádzku strojov a strojných zariadení plavidla - hlavné stroje, pomocné motory, kompresory, čerpadlá a ostatné mechanické zariadenia plavidla. Kontroluje a udržiava činnosť palivového, chladiaceho a mazacieho systému plavidla. Zabezpečuje optimálnu prevádzku elektrických a elektronických zariadení.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
1673/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 423/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu a o kvalifikačných predpokladoch vodcu malého plavidla
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla podľa zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 30)
Poznámka: Lodný strojník

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 12 mesiacov.
Poznámka: Možnosti:
a) 180 dní plavby (= 1 rok) najmenej vo funkcii vnútroštátny pomocný lodník
b) 3 roky praxe v oblasti konštrukcie, údržby a opravy strojov a motorov alebo
c) prax na strojovom zariadení na plavidle najmenej počas 360 dní plavby ako lodník alebo vnútroštátny lodník, alebo prax na strojovom zariadení na námornej lodi najmenej počas 240 dní plavby.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 423/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu a o kvalifikačných predpokladoch vodcu malého plavidla
ISCO-08
8350
SK ISCO-08
8350004
ESCO
1373
SK NACE Rev. 2
H50
CPA 2015
H50
Príslušnosť k povolaniu
8350004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Základy elektrotechniky.
Perspektíva: Aktuálna
3
meracia a diagnostická technika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a princípy stavby lodí, lodných strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výkresová dokumentácia v oblasti strojárstva
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technická dokumentácia plavidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
jednotlivé časti lodných strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
princípy prevádzky lodných strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
jednotlivé časti plavidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Strojové, mechanické, elektrické a elektrotechnické zariadenia na plavidle, ich druhy a funkcie.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy, princípy a technologické postupy prevádzky a údržby plavidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technické predpisy v oblasti lodnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Norma ES-TRIN v platnom znení.
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy kontroly v oblasti prevádzky a údržby plavidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Pre strojné a elektrické zariadenia.
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby obsluhy, údržby a opráv strojného vybavenia riečnych lodí
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Hlavných motorov, pomocných motorov, kompresorov, čerpadiel a ostatných mechanických zariadení plavidla.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia procesov údržby v elektrotechnike
3
postupy tvorby plánov na údržbu motorov a zariadení lodnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: V lodnej doprave.
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Platné pre vodnú dopravu (pri práci na plavidle).
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a technickej dokumentácii plavidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: ES-TRIN, STN, EN, predpisy pre stavbu lodí.
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
zostavovanie plánov údržby, opráv a revízií plavidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: V spolupráci s technickým špecialistom vo vodnej doprave.
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola technického stavu plavidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie dokumentácie v oblasti prevádzky a údržby plavidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie evidencie údržby a opráv strojového vybavenia plavidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spolupráca s posádkou plavidla, s technikom údržby lodnej dopravy a lodnými strojníkmi
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava plavidla a jeho zariadení na bezpečnú prevádzku
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
používanie príslušných meradiel a diagnostických prístrojov v doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha, údržba a opravy strojného vybavenia plavidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Obsluha, údržba, zoraďovanie a opravy strojových, mechanických, elektrických a elektronických zariadení plavidla.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia procesov údržby v elektrotechnike
3
organizácia činnosti strojovej posádky na plavidle
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Iné (plávacia vesta, izolačný koberec)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Tlačoviny, textové dokumenty
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Normy (technické normy, ISO normy...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.