Výrobný dispečer v ťažobnom priemysle

Výrobný dispečer v ťažobnom priemysleVýrobný dispečer v ťažobnom priemysle organizuje vysielanie pracovníkov a technických zariadení na pracoviská podľa časového plánu práce a na základe požiadaviek aj servisné vozidlá, resp. skupiny banských údržbárov a elektromechanikov, sleduje priebeh výrob a operatívne koordinuje činnosti vykonávané v podzemí a v povrchovej prevádzke. Plní úlohu centrálneho komunikačného kontaktu pre celý výrobný úsek ťažby, úpravy a zušľachťovania. Zaznamenáva a potvrdzuje správy a informácie z pracovísk, prevádzkarní čerpadiel, ventilátorov, analyzátorov plynov, degazácie, od prevádzkových technikov o výsledkoch ťažby, úpravy a zušľachťovania v jednotlivých pracovných zmenách a informácie od pracovníkov. Ďalšie potrebné údaje získava prostredníctvom kamier priemyselnej televízie, monitoruje dopravné cesty, chod zariadení na dopravu, dobývanie, razenie, úpravu a zušľachťovanie. Všetky prijaté údaje vyhodnotí a prijíma okamžite potrebné operatívne rozhodnutia na zabezpečenie plynulosti ťažobného p...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Kód/revízia
1670/3
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Odporúčaná úroveň vzdelania
L ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
454
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
Poznámka: Výrobný dispečer v ťažobnom priemysle plní aj úlohy vedúceho likvidácie havárie.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti pracovníka určeného na riadenie likvidácie závažných prevádzkových nehôd (havárií) podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti zamestnancov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom (§ 5)
Poznámka: Výrobný dispečer ťažobného priemyslu plní aj úlohy vedúceho likvidácie havárie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 48 mesiacov.
Poznámka: Platné právne predpisy pre výkon funkcie výrobného dispečera ťažobného priemyslu priamo expresis verbis neustanovujú požadovanú dĺžku odbornej praxe. Tá vyplýva z požiadavky vyhlášky MH SR č. 208/1993 Z.z. na funkciu vedúci likvidácie havárie, ktorého úlohy výrobný dispečer ťažobného priemyslu tiež plní.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
Poznámka: Dĺžka odbornej praxe podľa uvedeného predpisu závisí od úrovne vzdelania. Vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru - 2 roky odbornej praxe v príslušnom odbore, úplné stredné odborné vzdelanie príslušného smeru - 4 roky odbornej praxe v príslušnom odbore.
ISCO-08
3139
SK ISCO-08
3139002
ESCO
2576
SK NACE Rev. 2
B05,B06,B07,B08
CPA 2015
B05,B06,B07,B08
Príslušnosť k povolaniu
3139002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
4
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: A banskomeračskej dokumentácie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
technológie hlbinného dobývania a razenia
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové metódy dobývania
4
technológie povrchového dobývania
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové metódy dobývania
4
pracovné prostredie a podmienky na pracoviskách v bani a na povrchu
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
metódy koordinácie činností pri ťažbe a uskladňovaní uhľovodíkov
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie trhacích prác
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
monitorovacia a ovládacia/riadiaca technika
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
protiprašná prevencia a ochrana v baniach
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vetranie v bani a protivýbuchová prevencia
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
banská degazácia a klimatizácia
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
protiprietržová ochrana v baniach
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
banské záchranárstvo
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
závažné prevádzkové nehody (havárie) v baníctve
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Výrobný dispečer v ťažobnom priemysle pozná rozsah možných havarijných prevádzkových stavov a pozná zásady ich riešenia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
geologické banské mapy
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Výrobný dispečer v ťažobnom priemysle pozná metódy geologickej dokumentácie ložiska.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
pracovné prostredie a pracovné podmienky
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zobrazenie pracovného prostredia vo virtuálnej realite umožňuje výrobnému dispečerovi kvalitatívne lepšiu a bezprostrednejšiu kontrolu pracovísk a rýchlejšie reagovanie na zmenu faktorov pracovného prostredia, ktoré by negatívne vplývali na stav bezpečnosti práce. Robotizáciou výrobných procesov sa dosahuje vyššia úroveň humanizácie práce, znižuje sa potreba prítomnosti človeka v ohrozenom priestore a zvyšuje sa celková efektivita výrobného procesu.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Virtuálna a robotická podpora v bani - zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie bezpečnosti práce
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie metód a postupov tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: A banskomeračskej dokumentácie. Výrobný dispečer sa musí vedieť orientovať v banskej technickej dokumentácii a banských mapách (základnej banskej mape, účelových banských mapách) a vedieť využívať túto zručnosť pri riešení bežných prevádzkových, ale najmä mimoriadnych udalostí.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Výrobný dispečer musí ovládať banskými bezpečnostnými predpismi stanovené limitné hodnoty, napr. koncentrácie nebezpečných plynov, rýchlosti vetrov, rýchlosti dopravy, atď..
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
4
aplikácia virtuálnej a robotickej podpory v bani na zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie bezpečnosti práce
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Výrobný dispečer využíva možnosti virtuálnej a robotickej podpory v bani, na sledovanie, kontrolu a rozhodovanie v oblasti pracovných podmienok, bezpečnosti práce a bezpečnosti prevádzky.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Virtuálna a robotická podpora v bani - zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie bezpečnosti práce
4
dispečerské riadenie a koordinácia prác v ťažobnom priemysle
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie činnosti protiotrasovej a protizáparovej prevencii v hlbinných baniach
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie dopravy v bani a na povrchu
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Napr. pásovej, koľajovej, bezkoľajovej, lanovej.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
riadenie prevádzky v úpravniach nerastných surovín
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie jednotlivých úsekov pri ťažbe úžitkových nerastov
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové metódy dobývania
4
riadenie a organizácia prác revírnikov a majstrov vo vymedzenom technologickom úseku
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie prác pri realizácii vetrania a protivýbuchovej prevencie
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
koordinácia a riadenie prác v oblasti banskej degazácie a klimatizácie
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
organizovanie likvidácie havárie v bani a na povrchu
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
4
organizovanie opráv a údržby technických zariadení v bani a na povrchu
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie prác na odvodňovaní podzemných priestorov a protiprievalovej prevencii
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Platí to najmä pre baňu alebo jej časti zaradené obvodným banským úradom do II. kategórie nebezpečenstva prievalu vôd a bahnín podľa § 195 ods. 3 vyhlášky Slovenského banského úradu č. 21/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí.
Perspektíva: Aktuálna
4
plnenie úloh vedúceho likvidácie havárie
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Audio, video a filmová technika
Filmová technika
Telo ako pracovný prostriedok
Hlas (umelecký hlasový prejav, napr. moderátor, spevák, dabovač)
Sluch (hudobné nadanie alebo citlivý sluch používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. zvukár, hudobník, ladič nástrojov)
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.